Logotyp

Mikroproduktion, tekniska riktlinjer

Följande tekniska riktlinjer gäller för anslutning av mikroproduktion till vårt elnät.

För att kunna garantera säkerhet i nätet för våra kunder och montörer har vi följande krav för att ansluta en elproduktionsanläggning för mikroproduktion. Vi gör alltid en beräkning för att kontrollera elnätets påverkan av anläggningen som ska installeras.

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig installatör. Blanketten "Anmälan anslutning mikroproduktion" bifogas ifylld till anmälan.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Installationen ska följa Energiföretagen Sveriges handbok ”Anslutningar av produktion till lågspännings nätet - ALP”.
 • Huvudelkopplare i mätarskåp ska vara av typen lastfrånskiljare, ska vara låsbar i öppet läge och den ska vara åtkomlig för elnätsföretagets personal. Brytare skall vara dimensionerad för anläggningens totala effekt. Vid brytaren skall finnas skylt ”elkopplare för produktionsanläggning”.
 • Stickproppsanslutningar är ej tillåtna.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning.
 • Våra rekommendationer är att alltid anslutning sker trefasig.
 • Anslutningar över 17 kW och säkringsnivå 25A kan medföra extra kostnader för din elanslutning.
 • Befintlig elmätare ska bytas till en som både mäter produktion och konsumtion. Först där efter kan anläggningen driftsättas. Vi byter ut mätaren kostnadsfritt.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i gruppcentral och mätarskåp.
 • Din elproduktion ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Elnätsägaren skall ges möjlighet att närvara vid funktionsprovning av skydd och vid inkoppling.
 • Vid otillräcklig kapacitet för att ta emot den anslutningseffekt som kund valt att ansluta sin anläggning med måste kund strypa effekten alternativt vänta med att ansluta anläggningen till dess att våra nätförstärkningar är klara.
 • Innan skriftligt medgivande från nätägare har getts får anläggningen inte tas i drift. Kort provtillkoppling för funktionskontroll kan tillåtas efter förfrågan.

Specifikt för solceller

Följande uppgifter behöver vi vid föranmälan.

 • Växelriktare, fabrikat och modell.
 • Antal faser för växelriktaren, 1-fas eller 3-fas.
 • Maximal produktionseffekt på anläggningen i kilowatt (kW).

Krav på växelriktaren

 • Stickproppsansluten växelriktare är inte tillåten.
 • Växelriktare ska vara CE-märkta, följa Svenska installationsvärden enligt SS-EN 50438 samt Energiföretagen Sveriges Handbok ”Anslutningar av produktion till lågspännings nätet - ALP”.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadskåp.

Svenska inställningsvärden SS-EN 50438 inklusive ändringar enligt SEK TK8.

 • Överspänning 60 s 230 V + 11 %
 • Överspänning 0,2 s 230 V + 15 %
 • Underspänning 0,2 s 230 V- 15 %
 • Överfrekvens 0,5 s 51 Hz
 • Underfrekvens 0,5 s 47 Hz

Blankett för anmälan, anslutning mikroproduktionlänk till annan webbplats

Vill du ha mer information? Du når vår kundservice på 026 24 16 00.

Senast publicerad: måndag 17 september 2018 10:24

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen