Logo

Förbehåll av solcellsanslutning

Din solcellsanläggning kan behöva anslutas med ett förbehåll eller en begräning fram till att vi genomfört en förstärkning i området.

Sandviken Energi använder sig av ett förbehåll på anslutningen av vissa solcellsanläggningar. Förbehållet används när de teoretiska beräkningarna visar att anslutningen av din begärda effekt skulle kunna påverka elkvalitén i området negativt, men att det trots beräkningarna kan fungera i praktiken utan att nätet påverkas.

Förbehållet innebär att anläggningen kommer tillåtas anslutas med begärd effekt och att vi under de första 24 månaderna som anläggningen är i drift kommer att utföra kontroller för att se hur spänningskvalitén i området påverkas av att din solcellsanläggning börjar producera ut på elnätet. Visar mätningarna att elkvalitén i området påverkas negativt kommer anläggningen bli tvungen att, på vår begäran, begränsa produktionen ut på elnätet fram tills att en förstärkning av elnätet är genomförd. Begränsningen kan innebära att hela eller delar av anläggningens överskott begränsas för skickas ut på nätet.

Visar våra mätningar, under 24 månader från att anläggningen tagits i drift, att elkvalitén i området inte påverkas negativt av att ta emot överskottet kan anläggningen fortsätta skicka ut på elnätet utan förbehåll om begränsning.

Det är viktigt att kontrollerar med företaget man planerar att köpa solcellsanläggningen av att en dynamisk effektbegränsning är en möjlig lösning om du får ansluta med begärd effekt men får ett förbehåll. Det är den som möjliggör att du fortfarande kan nyttja hela anläggningens produktion för eget bruk men kan begränsa det som skickas ut på nätet.

Senast uppdaterat