Logotyp

Tekniska anvisningar och råd för mikroproduktion

För att kunna garantera säkerhet i nätet för våra kunder och montörer har vi följande krav för att ansluta en elproduktionsanläggning för mikroproduktion.

Viktigt att tänka på

Anläggningens effekt - Vi gör alltid en beräkning för att kontrollera elnätets påverkan av anläggningen som ska installeras. Detta kan påverka våra möjligheter att ansluta den efterfrågade effekten och kan innebära att kund behöver vänta på våra förstärkningar alternativt att vi ställer krav på att anläggningen begränsas.

Ombyggnation av elnätet - Vid behov så förstärker vi alltid elnätet och ledtiden är minst 12 månader innan förstärkningen är genomförd.

Elmätarens placering - Om elmätaren är placerad inomhus är vår rekomendation att i samband med installation av elkopplare som skall sitta utomhus att välja ett fasadskåp och flytta ut elmätaren.

Föranmälan

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas på https://foranmalan.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och installeras av behörig installatör. Välj "småsaklig produktion" vid anmälan avser. Bilaga "föranmälan mikroproduktion" skall vara ifylld.
 • I de fall någon form av servisändring utförs i samband med installation av produktion skall en separat föranmälan göras, välj då "servisändring" vid anmälan avser.

Följande uppgifter behöver vi vid föranmälan

 • Växelriktare, fabrikat och modell.
 • Antal faser för växelriktaren, 1-fas eller 3-fas.
 • Maximal produktionseffekt på anläggningen i kilowatt (kW).
 • Ifyllda inställningsvärden enligt SS-EN 50438:2013 i bilaga "föranmälan mikroproduktion".
 • Produktblad och typprotokoll kan bifogas under "bilagor" som PDF.

Tekniska anvisningar och allmän information

 • Om Elmätaren är placerad inomhus skall en uppmärkt elkopplare av typen lastfrånskiljare, låsbar i öppet läge placeras utomhus. Brytaren skall vara dimensionerad för anläggningens totala effekt.
 • Elproduktionen skall ej kunna kopplas mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Installationen ska följa Energiföretagen Sveriges handbok ”Anslutningar av produktion till lågspännings nätet - ALP”.
 • Stickproppsanslutningar är ej tillåtna.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i gruppcentral och mätarskåp.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning.
 • Våra rekommendationer är att alltid anslutning sker trefasig.
 • Anslutningar över 17 kW och säkringsnivå 25A kan medföra extra kostnader för din elanslutning.
 • Befintlig elmätare kommer vid behov bytas till en som både mäter produktion och konsumtion. Först där efter kan anläggningen driftsättas. Vi byter ut mätaren kostnadsfritt.
 • Elnätsägaren skall ges möjlighet att närvara vid funktionsprovning av skydd och vid inkoppling.
 • Vid otillräcklig kapacitet för att ta emot den anslutningseffekt som kund valt att ansluta sin anläggning med måste kund strypa effekten alternativt vänta med att ansluta anläggningen till dess att våra nätförstärkningar är klara.
 • Innan skriftligt medgivande från nätägare har getts får anläggningen inte tas i drift. Kort provtillkoppling för funktionskontroll kan tillåtas efter förfrågan.

Specifikt för växelriktaren

 • Växelriktarens eller separata reläskydd samt skyddsfunktioner inställda enligt och uppfyller SS-EN 50438:2013.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadskåp.


Senast publicerad: onsdag 8 maj 2019 11:54

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen