Logotyp

Krav för mikroproduktion

För att kunna garantera säkerhet i nätet för våra kunder och montörer har vi följande krav för att ansluta en elproduktionsanläggning för mikroproduktion.

Viktigt att tänka på

Vi gör alltid en beräkning för att kontrollera elnätets påverkan av anläggningen som ska installeras. Detta kan påverka våra möjligheter att ansluta den efterfrågade effekten och kan innebära att kund behöver vänta på våra förstärkningar alternativt att vi ställer krav på att anläggningen begränsas.

Vid behov så förstärker vi alltid elnätet och ledtiden är minst 12 månader innan förstärkningen är genomförd.

Våra krav

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas och installeras av behörig installatör. Bilaga "föranmälan mikroproduktion" i föranmälan skall vara ifylld.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Installationen ska följa Energiföretagen Sveriges handbok ”Anslutningar av produktion till lågspännings nätet - ALP”.
 • Huvudelkopplare i mätarskåp ska vara av typen lastfrånskiljare, ska vara låsbar i öppet läge och den ska vara åtkomlig för elnätsföretagets personal. Brytare skall vara dimensionerad för anläggningens totala effekt. Vid brytaren skall finnas skylt ”elkopplare för produktionsanläggning”.
 • Stickproppsanslutningar är ej tillåtna.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning.
 • Våra rekommendationer är att alltid anslutning sker trefasig.
 • Anslutningar över 17 kW och säkringsnivå 25A kan medföra extra kostnader för din elanslutning.
 • Befintlig elmätare ska bytas till en som både mäter produktion och konsumtion. Först där efter kan anläggningen driftsättas. Vi byter ut mätaren kostnadsfritt.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i gruppcentral och mätarskåp.
 • Din elproduktion ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Elnätsägaren skall ges möjlighet att närvara vid funktionsprovning av skydd och vid inkoppling.
 • Vid otillräcklig kapacitet för att ta emot den anslutningseffekt som kund valt att ansluta sin anläggning med måste kund strypa effekten alternativt vänta med att ansluta anläggningen till dess att våra nätförstärkningar är klara.
 • Innan skriftligt medgivande från nätägare har getts får anläggningen inte tas i drift. Kort provtillkoppling för funktionskontroll kan tillåtas efter förfrågan.

Specifikt för solceller

Följande uppgifter behöver vi vid föranmälan.

 • Växelriktare, fabrikat och modell.
 • Antal faser för växelriktaren, 1-fas eller 3-fas.
 • Maximal produktionseffekt på anläggningen i kilowatt (kW).
 • Ifyllda inställningsvärden enligt SS-EN 50438:2013

Krav på installation och utrustning

 • Stickproppsansluten växelriktare är inte tillåten.
 • Växelriktarens eller separata reläskydd samt skyddsfunktioner uppfyller SS-EN 50438:2013, SS 436 40 00 & ELSÄK-FS 2008:1
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadskåp


Senast publicerad: torsdag 14 mars 2019 12:54

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen