Logotyp

Ersättning för strömavbrott

Hur bestäms avbrottsperioden?

För att avbrottsersättning ska kunna bli aktuell krävs det bland annat att överföringen av el varit avbruten i en eller flera faser under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst tolv timmar. Rätten till avbrottsersättning gäller därför inte då elöverföringen avbryts i exempelvis tio timmar, fungerar i exempelvis tio minuter och sedan åter avbryts i tio timmar. Avbrottsperioden börjar räknas från tidpunkten då vi fick kännedom om avbrottet.

Vem har rätt till avbrottsersättning?

Alla elanvändare som har ett elnätavtal med ett elnätsföretag och har en anläggning ansluten till ett elnät kan ha rätt till avbrottsersättning. Det spelar ingen roll om du är en konsument eller näringsidkare.

Undantag för avbrottsersättning

Det finns ett antal undantag då du som elkund inte är berättigad till avbrottsersättning:

  • Avbrottet har varat mindre än 12 timmar.
  • Avbrottet har varit planerat för att göra det möjligt för Sandviken Energi Elnät att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet.
  • Avbrottet är orsakat av ett fel i elnätet som beror på omständigheter utanför Sandviken Energi Elnäts kontroll och där vi skäligen inte kunde ha förväntats räkna med att det skulle kunna inträffa samt skäligen inte kunna ha undvikit eller övervunnit. Hit hör händelser som exempelvis krig, terrorhandlingar och sabotage.
  • Avbrott som orsakats av fel på stamnätet som drivs av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät.
  • Elavbrott som beror på elkundens försummelse.

Jämkningsregler

Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas. Detta gäller om:

  • Skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget
  • Överföringen av el har försenats för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.

Vad får jag för ersättning?

För varje avbrott längre än 12 timmar ersätts du med 12,5% av din beräknade årliga nätavgift, dock lägst 900 kr. I den beräknade årliga nätavgiften ingår både den fasta abonnemangsavgiften och den rörliga elöverföringsavgiften.

Om avbrottet är längre än tjugofyra timmar utökas ersättningen med ytterligare 25 % av den beräknade årliga nätavgiften för varje påbörjad tjugofyratimmarsperiod. Även här är den minsta ersättningen 900 kr. Ifall du även fått skadestånd för skador som orsakats av strömavbrottet avräknas avbrottsersättningen från detta. Nedan ser du beräkning för avbrottsersättning.

Här följer en beräkning av avbrottsersättning:

Om du haft avbrott med mer än 12 timmar men mindre än 24 timmar utgår ersättning med 12,5 % av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 900 kr.

Om du haft avbrott mer än 24 timmar men mindre än 48 timmar utgår ersättning med 37,5 % av den beräknade årliga nätkostnaden, men minst 1.800 kr.

Om du haft avbrott mer än 48 timmar men mindre än 72 timmar utgår ersättning med 62,5 % men minst 2.700 kr.

Om du haft avbrott mer än 72 timmar men mindre än 96 timmar utgår ersättning med 87,5 % men minst 3.600 kr.

Om du haft avbrott mer än 96 timmar men mindre än 120 timmar utgår ersättning med 112,5 % men minst 4.500 kronor, och så vidare.

Den maximala ersättningen är 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden.

När får jag avbrottsersättningen?

Avbrottsersättningen dras av från din ordinarie elnätfaktura senast sex månader efter att Sandviken Energi Elnät fått kännedom om strömavbrottet. Om utbetalningen inte sker i rätt tid får du även ränta enligt 6§ räntelagen.

Hur gör jag för att få avbrottsersättning?

Du behöver normalt inte anmäla att du varit utan ström för att få avbrottsersättning. Ersättning betalas ut inom sex månader, om du inte erhållit betalningen för din avbrottsersättning måste du höra av dig senast inom två år från det att avbrottet upphörde.

Avbrottsersättning infördes från och med den 1 januari 2006. Avbrott som inträffat före denna tidpunkt ger således ingen avbrottsersättning.

Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller kan du som elnätskund vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Om du som elnätskund vill få beslut prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Kontakta oss
Bokmärk/dela

Nya regler från 1 januari 2018

Från den 1 januari 2018 höjs minimibeloppet för ersättningen vid ett elavbrott som varat längre än 12 timmar från 900 till 1 000 kronor. Enligt ellagen är avbrottsersättningen lägst 2 procent av prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor. Eftersom prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kronor innebär det nya minimibelopp för alla avbrottsperioder.

Senast publicerad: fredag 3 januari 2020 11:55

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen