Logotyp

Bestämmelser för skadestånd - Elnät

I ellagen finns bestämmelser om när, hur och på vilket sätt en konsument kan få ersättning från nätägaren för skada. Dessa bestämmelser finns även medtagna i de allmänna avtalsvillkoren, Nät 2012 K. En sammanfattande beskrivning ges nedan. För utförligare information hänvisas till ellagen.

Sammanfattning av de allmänna avtalsvillkoren

Vid avbrott i överföringen av el gäller följande:

  • Om överföringen avbrutits utan att det beror på konsumentens försummelse och utan att nätägaren på annan grund har rätt att avbryta överföringen, har konsumenten rätt till ersättning för skada av nätägaren om inte nätägaren visar att avbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder nätägaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  • Elanvändare kan vara berättigade till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Om du bedriver näringsverksamhet eller är juridisk person, utgår ersättning för avbrott, inskränkning eller annan störning i överföringen endast om detta förorsakats av vårdslöshet eller försummelse från vår sida. Skadestånd till Konsumenter omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.
  • För att ersättning ska utgå ska nätägaren underrättas om ersättningsanspråket inom två år från det att skadan inträffade.
  • Uppkommer person- eller sakskada på grund av inverkan av el från en starkströmsanläggning, gäller enligt ellagen att ersättning ska utgå från innehavaren av den starkströmsanläggning från vilken elen senast inkommit. Vissa undantagsbestämmelser gäller från denna regel, exempelvis för innehavaren av starkströmsanläggning för produktion av el där generatorn har en märkeffekt om högst 50 kVA.
  • Om skada uppkommer på grund av säkerhetsbrist i el som har satts i omlopp från en elektrisk anläggning med egen generator eller transformator utgår ersättning från innehavaren av sådan anläggning. Ersättningen omfattar person- och sakskada. Sakskadan omfattar skada på egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ändamål, om konsumenten vid tiden för skadan använde egendomen huvudsakligen för sådant ändamål, det vill säga egendom som används för privat bruk.
  • Generellt gäller att konsumenten ska styrka sin skada (exempelvis genom kvitton eller liknande) och ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

Skadestånd i förhållande till avbrottsersättning

Om du drabbats av skador kan du ha möjlighet att erhålla skadestånd. Avbrottsersättningen ska då avräknas från skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas på grund av samma elavbrott.

Blankett för skadeanmälan

Här kan du hämta blankett för skadeanmälan. Du är annars välkommen att hämta den hos oss på Gävlevägen 96 eller kontakta kundservice för att få den hemskickad.

Blankett för skadeanmälanWord (word, 30.5 kB)

Senast publicerad: fredag 3 januari 2020 11:54

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen