Logotyp

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin fastighet i gott skick. Här ser du några saker en fastighetsägare ansvarar över.

Fri sikt

Fastigheter som gränsar till gatan eller gång- och cykelbana ombeds kapa grenar och kvistar som är till hinder för gående, cyklister och bilar.

Buskar eller träd som sträcker sig ut över tomtgränsen bör lämna fri höjd enligt följande:

  • Gångbana: > 2,5 meter
  • Cykelväg: > 3,2 meter
  • Körbana: > 4,6 meter
Fri sikt beskrivning

Häckar, buskar och staket får ha en höjd av högst 1,0 meter över körbanan vid gata eller väg på en sträcka av 10 meter, räknat från hörnpunkten i körbanekanten.

Som stöd för dessa bestämmelser hänvisar vi till Plan- och bygglagen 3 kap § 17:

”Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”.

Trädgårdsavfall

Av miljöskäl är det inte tillåtet att elda upp trädgårdsavfall. När du beskurit dina växter måste du därför kompostera det på din tomt eller transportera det till en återvinningscentral. Du kan lämna ditt sorterade avfall hos Gästrike Återvinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid någon av deras återvinningscentraler inom Sandvikens kommun.

Snö från tomtmark

Snö från tomtmark och garageinfarter får inte skottas ut i gatan.

Sandningsand

Vi saknar möjlighet att tillhandahålla sandningssand till fastighetsägare.
Mer information om snöröjning och sandning

Gångbanerenhållning

På Sandviken kommuns hemsida hittar du information om bland annat fastighetsägarens ansvar och skyldigheter vad gäller renhållning, sandning, snöröjning med mera.länk till annan webbplats

Senast publicerad: måndag 22 juli 2019 15:57

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen