Logotyp

Fastighetsägarens ansvar

Fri sikt beskrivning

Fri sikt

Häckar, buskar och staket får ha en höjd av högst 1,0 meter över körbanan vid gata eller väg på en sträcka av 10 meter, räknat från hörnpunkten i körbanekanten. Se principskissen nedan.

Häckar, buskar och träd ska hållas klippta så att de inte hindrar gående och cyklister.

Som stöd för dessa bestämmelser hänvisar vi till Plan- och bygglagen 3 kap § 17:

”Tomter skall, oavsett om de tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”.

Trädgårdsavfall

Av miljöskäl är det inte tillåtet att elda upp trädgårdsavfall. När du beskurit dina växter måste du därför kompostera det på din tomt eller transportera det till en återvinningscentral. Du kan lämna ditt sorterade avfall hos Gästrike Återvinnarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid någon av deras återvinningscentraler inom Sandvikens kommun.

Snö från tomtmark

Snö från tomtmark och garageinfarter får inte skottas ut i gatan.

Sandningsand

Vi saknar möjlighet att tillhandahålla sandningssand till fastighetsägare.
Mer information om snöröjning och sandning

Gångbanerenhållning

Här hittar du informationPDF (pdf, 289.8 kB) om fastighetsägarens ansvar och skyldigeter vad gäller renhållning, sandning, snöröjning med mera.


Senast publicerad: måndag 30 oktober 2017 22:42

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen