Logo
bild

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

De allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme har nu blivit färdigförhandlade och fastställda. De nya villkoren gäller från den 1 september 2023.

För fjärrvärme finns två versioner av allmänna avtalsvillkor. En ”för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet” och en ”för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk”. Näringsvillkoren har fastställts av Värmemarknadskommittén medan konsumentvillkoren har fastställts gemensamt av Energiföretagen och Konsumentverket.

Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras är de förändringar i fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen som beslutades i somras. Det är också innehållet i föreskriften (EiFS 2022:3) som till allra största delen föranlett ändrade skrivningar i villkoren. Det rör främst mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändning, fakturering och faktureringsinformation.

Därutöver har några mindre språkliga justeringar gjorts, samt ett fåtal ytterligare ändringar.

Dessa rör till exempel:

 • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning (näringsidkarvillkoren 7.5).
 • Bestämmelserna kring rätten att kräva säkerhet eller förskottsbetalning från konsumenter med befarade betalningssvårigheter (konsumentvillkoren 6.4 ff).
 • Rätten att säga upp en konsumentkund har diskuterats (konsumentvillkoren 9.1), och där har endast en exemplifierande mening tagits bort.

Avtalsvillkoren träder i kraft den 1 september 2023, finnas att laddas ner här, och under ”Konsumenträtt, blanketter och allmänna avtal” från vår hemsida.

Allmänna Avtalsvillkor näringsidkare 1 september 2023 Pdf, 232.2 kB.

Allmänna Avtalsvillkor privatkunder 1 september 2023 Pdf, 299.7 kB.

Terms of agreement for the supply of district heating for use in the course of business, 1 september 2023 Pdf, 261.7 kB.

Terms of agreement for the supply of district heating for private use, 1 september 2023 Pdf, 322.4 kB.


Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till enskild konsument


Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram ett förslag till revideringar av de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till enskild. Parterna har enats om de allmänna avtalsvillkor som finns att läsa i sin helhet i nedanståede pdf.

Allmänna Avtalsvillkor privatkunder 1 september 2023 Pdf, 299.7 kB.

När börjar villkoren gälla?

De reviderade allmänna avtalsvillkoren gäller från och med den 1 september 2023.

Enligt Fjärrvärmelagen (2008:263) ska kunden få underrättelse om villkorsändringar senast två månader innan de ska börja gälla. Kunden ska samtidigt upplysas om skälet till att villkoren ändras och om deras rätt till att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet. Sandviken Energi har informerat sina privatkunder på fakturan som skickades ut i början av juni 2023.

Varför nya villkor?

Den senaste större ändringen av de allmänna avtalsvillkoren gjordes 2015. Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras nu är de förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen (EiFS 2022:3) som beslutades sommaren 2022. Dessa ändringar gjordes i sin tur för att implementera en rad bestämmelser i nya EU-direktiv (Energieffektiviseringsdirektivet respektive Förnybartdirektivet). Det är också innehållet i nämnda föreskrift som till allra största delen ligger bakom ändrade skrivningar i villkoren. Därutöver har ett fåtal ytterligare ändringar gjorts, liksom några mindre språkliga justeringar.

Vad är nytt i villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

 • Bestämmelserna under avsnitt 5 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift, exempelvis att konsumenten ska få del av betydligt mer information i eller tillsammans med fakturan (se avsnitt 5.10 och 11.1).
 • En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.
 • I avsnitt 1.1 har ett förtydligande införts gällande konsumentens ställning (”Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor.”)
 • En mening i avsnitt 9.1 har strukits. Den gav exempel på vad som kan utgöra ”saklig grund” för uppsägning av en kund. Detta medför dock inte någon förändring i sak.

Har du frågor?

Har du frågor, vänligen kontakta vår kundservice på telefon 026-24 16 00 eller e-post info@sandvikenenergi.se. Du kan också besöka vår reception på Gävlevägen 96 i Sandviken. Välkommen!

 

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta, arbetat fram ett förslag till revideringar av de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare. Arbetet har utförts inom ramen för parternas samarbete i Värmemarknadskommittén. Kommittén har godkänt förslaget, vilket innebär att det nu finns nya branschöverenskomna allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till näringsidkare.

När börjar villkoren gälla?

Det är upp till varje leverantör att bestämma när villkoren ska börja gälla för de egna kunderna. Det finns dock en förväntan från parterna att det sker senast den 1 september 2023. Enligt Fjärrvärmelagen (2008:263) ska kunden få underrättelse om villkorsändringar senast två månader innan de ska börja gälla. Kunden ska samtidigt upplysas om skälet till att villkoren ändras och om deras rätt till att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.

För Sandviken Energi AB:s kunder börjar de nya villkoren gälla från och med 2023-09-01. Information går ut via brev senast 1 juli 2023 till alla kunder som är juridiska personer/näringsidkare/företag. En information har lämnats på fakturan som gick ut i början av juni 2023.

De nya villkoren finns att läsa i sin helhet nedan:

Allmänna Avtalsvillkor näringsidkare 1 september 2023 Pdf, 232.2 kB.

Terms of agreement for the supply of district heating for use in the course of business, 1 september 2023 Pdf, 261.7 kB.

Varför nya villkor?

Den senaste större ändringen av de allmänna avtalsvillkoren gjordes 2015. Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras nu är de förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen (EiFS 2022:3) som beslutades sommaren 2022. Dessa ändringar gjordes i sin tur för att implementera en rad bestämmelser i nya EU-direktiv (Energieffektiviseringsdirektivet respektive Förnybartdirektivet). Det är också innehållet i nämnda föreskrift som till allra största delen ligger bakom ändrade skrivningar i villkoren. Därutöver har ett fåtal ytterligare ändringar gjorts, liksom några mindre språkliga justeringar.

Vad är nytt i villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

 • Bestämmelserna under avsnitt 4 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift.
 • En rad begrepp/termer har ändrats för att stämma överens med gällande författningar.
 • Fjärrvärmeföretagets rätt att installera reglerutrustning i kundens anläggning för effektbegränsning vid nödläge/haveri och liknande har förtydligats (punkt 7.5).
 • Fjärrvärmeföretagets rätt att göra prisändringar på grund av externa faktorer (såsom skatteändringar, force majeure, myndighetsbeslut) har fått lite snävare ramar (punkt 10.2)

Har du frågor?

Har du frågor, vänligen kontakta vår kundservice på telefon 026-24 16 00 eller e-post info@sandvikenenergi.se. Du kan också besöka vår reception på Gävlevägen 96 i Sandviken. Välkommen!

Senast uppdaterat