Logo
Niclas Reinikainen är vd på Sandviken Energi.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp

Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att minska koldioxidutsläppen med 17 500 ton CO2e under 2019. Det motsvarar utsläppen från att köra 2 562 varv runt jorden med bil.
– Det är glädjande att se att vårt målmedvetna arbete för att bli mer hållbara ger resultat, säger Niclas Reinikainen, vd på Sandviken Energi.

Sandviken Energi satsar långsiktigt på att endast använda fossilfri energi och har sedan 2017 gjort årliga klimatbokslut som mäter hur hela företagets verksamhet påverkar klimatet.

Årets rapport visar att våra verksamheter bidrar till att minska koldioxidutsläppen i samhället med 17 500 ton. Förra året (2018) var våra undvikna utsläpp 10 500 ton CO2e.

I pengar, räknat på den svenska koldioxidskatten, motsvarar 17 500 ton cirka 20 miljoner kronor, eller om alla invånare i kommunen avstod från att köra bil under 0,4 år.

Våra verksamheter minskar utsläppen

I klimatbokslutet mäts alla de utsläpp som undviks tack vare att Sandviken Energi finns. Tack vare att våra kunder till exempel väljer vår lokalproducerade fjärrvärme istället för att använda annan uppvärmning, såsom till exempel direktverkande el, minskar samhällets totala klimatpåverkan.

Man har räknat att Sandviken Energi har bidragit till att undvika utsläppen på 82 200 ton CO2e under 2019.

Målet är att bli klimatneutrala

Samtidigt släppte Sandviken Energis egna verksamheter ut 41 200 ton CO2e, vilket mestadels handlar om utsläpp från värmeverket där man eldar med torv, som i dagsläget inte räknas som ett förnybart bränsle.

– Vårt mål är att de kommande två åren minska våra direkta CO2-utsläpp med 2 500 ton per år, säger Niclas Reinikainen och berättar att det långsiktiga målet är att bli helt fossilfria leverantörer av värme.

Torv är ett av de bränslen som vi använder för att producera fjärrvärme och som nu inte längre räknas som förnybart.

Under 2019 har vi minskat användandet av torv i vår fjärrvärmeproduktion.

Skogsflis, eller grot (grenar och toppar - avverkningsrester från skogsindustrin), är ett av de förnybara bränslen som vi använder för att producera fjärrvärme.

Skogsflis är ett av de förnybara bränslen som vi använder för att producera fjärrvärme.

Vi har också minskat utsläppen från våra egna transporter med 10 ton under 2019 jämfört med 2018 eftersom vi ställt om till en helt fossilfri fordonsflotta.

Dessutom räknas de utsläpp som vi indirekt orsakar, alltså våra underleverantörers utsläpp, in i vårt klimatbokslut. Och när man då sammanställer direkta och indirekta utsläpp samt de undvikna utsläppen, som våra verksamheter ger, landar man på 17 500 ton i undvikna CO2e-utsläpp under 2019.

Fakta: Koldioxidekvivalenter

Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser, som tar hänsyn till att olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.

Senast uppdaterat