Logotyp

År 1990-2007

1990
Värmeverket investerade två miljoner kronor i miljöåtgärder för att minska och mäta utsläppen av kväveoxider från fastbränslepannorna.

1991
I Kungsfors kraftstation installerades ny turbin och en ny generator, vilket innebar att stationens effekt fördubblades till 1 200 kW. Elverkets arbetsstyrka i Storvik omstationerades till Sandviken. Provdrift påbörjades i kraftvärmeanläggningen i Björksätra hetvattencentral.

1992
Värmeverket övertog ansvaret för värmedistributionen inom Järbo tätort.

1993
Värmeverket tog i drift en ny fastbränsleeldad hetvattencentral i Järbo. Inom administrationen infördes nytt debiteringssystem och nytt redovisningssystem. 3 oktober 1993 bildades inköpsbolaget Gestrikekraft AB. Bolaget ägs till 33 procent av Sandviken Energi, 58,8 procent av Gävle Energi och 8,2 procent av Hofors kommun.

1994
Vid elverkets mottagningsstation ÄT33 i Björksätra har en ny stationbyggnad byggts och ett nytt 24 kV ställverk installerats. Värmeverkets produktionsenhet i Björksätra har kompletterats med kalkdoseringsutrustning, detta för att minska andelen S (Svavel) i rökgaserna.

1995
Vid elverkets mottagningsstation ÄT33 i Björksätra har ett nytt 70 kV-ställverk installerats. Värmeverkets produktionsenhet i Björksätra har försetts med nya rökgasfläktar, ljuddämpare och sekundärekonomizrar. Effekten på fastbränslepannorna har därmed ökats från 2x15 MW till 2x18 MW.

1996
Elmarknaden avreglerades vid årsskiftet. Elhandelsverksamheten bedrivs i Sandviken Energi AB medan eldistributionsnätet och all elverkspersonal överfördes till det nybildade dotterbolaget Sandviken Energi Elnät AB. AGA-gasproduktionen läggs ner från 1 februari 1997, vilket innebär att värmepumpen blir utan spillvärmeenergi. Som ersättning härför har fastbränslepannorna i Björksätra kompletterats med rökgaskondensering, cirka 35 GWh spillvärme/år ger denna satsning.

1997
Kommunen överför ansvaret för optofibernätet för datakommunikation till Sandviken Energi Elnät AB. Under året byggs nätet i centralorten ut till att omfatta ca 15 km optokabel. Alla kunder erbjudes internetabonnemang för 50 kr/mån. Under året ansluts, förutom de kommunala enheterna ca 20 företag och 150 privatkunder. Elhandeln överföres den 1 april till Gestrikekraft AB. Faktureringen av elkunderna inom Sandviken sker som tidigare med Sandviken Energis personal men på uppdrag av Gestrikekraft.

1998
Värmeverket investerar drygt 20 MKr i en anläggning för eldning med träpulver i Björksätra kraftvärmeverk. Två oljepannor byggs om till pulvereldning. Vidare uppförs en bränslesilo med kvarn för malning av träpellets till pulver samt ett elektrofilter för avskiljning av stoft ur rökgaserna. Anläggningen kommer att producera ca 70 GWh värme/år Sandviken Energi säljer 40% av aktierna i Gestrikekraft för 36 Mkr.

Sandviken Energi förvärvar ytterligare aktier i MEBIO. Ägarandelen i MEBIO uppgår därmed till 90,4 %.

Optofibernätet byggs ut till Storvik och Järbo. Totalt har ca 15 Mkr investerats i nät och övrig utrustning för IT-kommunikation.

Som ett led i arbetet att millenniumsäkra datorsystemen för ekonomi, debitering och fjärrkontroll av elnätet har nya datorsystem för dessa funktioner upphandlats. Arbetet med millenniumsäkring av övriga funktioner pågår. Alla system kommer att vara åtgärdade senast 99-08.

Inom Sandviken Energi Elnät påbörjades ombyggnad av 20/10 kV transformatorstationen MT1, Soldatvägen. Idrifttagning sker i april 1999.

1999
Bolagets ägare beslutar att sälja resterande aktieinnehav i Gestrikekraft AB till Vattenfall. Ombyggnad av transformatorstationerna MT3 och MT7 har genomförts. Utbyggnaden av optonätet har skett till Åshammar och Gästrike-Hammarby. Sandviken Energi Elnät AB medverkar i samarbetet inom det regionala IT-företaget RegNet som är under bildande. RegNet är en sammanslutning av länets kommuner inom IT-området. Elnät svarar för förläggningen av optoförbindelse till Hofors och Hagaström. Inom fjärrvärmerörelsen ansluts ca 150 elvärmda villor till fjärrvärmenätet som ett led i satsningen på att underlätta avvecklingen av kärnkraften. I kraftvärmeverket konverterades två 25 MW oljepannor till eldning med träpulver. För bränslehanteringen installeras en silo för träpellets med kvarn för malning av pellets till träpulver. Sandviken Energi AB träffar uppgörelsen om att sälja Mebio AB till Råsjö Torv AB. Överlåtelsen av Mebio sker 2000-01-04.

2000
Vid kraftvärmeverket i Björksätra har installerats nya textila spärrfilter, kostnad 9,9Mkr.

2001
2001-01-01 övertar Sandviken Energi AB huvudmannaskapet för vattenverksamheten och ansvaret för gatuskötseln inom Sandvikens kommun. Förändringen innebär att bolaget organiseras i fem affärsområden:
Elnät
Fjärrvärme
Vattenkraft
Gata
Vatten

2002
Elhandeln har återupptagits i samverkan med Mälarenergi

Affärsområde Gata har avvecklat all sin verksamhet i de gamla lokalerna på Gävlevägen 82 och är nu lokaliserade på Gävlevägen 96 samt med viss verksamhet på Industrivägen.

Under året har reningsverket i Järbo byggts om och tagits i bruk.

2003
Genom utbyggnad av fibernätet når vi nu 90% av hushållen inom kommunen.

Ett system för fjärravläsning av elförbrukningen har börjat införas under året. Avläsning kommer sedan att ske från kontoret i stället för som nu ute hos kunden. Detta kommer bl.a att innebära mindre biltransporter.

2004
Utbyggnaden av fjärrvärme till villor fortsätter.

Resecentrum togs i bruk under juni månad. I samband med detta har Södra Hyttgatan byggts om med separerad gång- och cykeltrafik.

Delar av VA-nätet drabbades under hösten av förhöjda halter koliforma bakterier. Ett omfattande åtgärdsprogam har genomförts. Projekt har startats med syfte att förbättra vattenkvaliteten och minimera framtida risker.

2005
Den 1 juli förvärvade Sandviken Energi vattenkraftbolaget Bångbro Kraft AB. I och med detta 8 vattenkraftstationer. Elproduktionen mer än fördubblas.

2006
Tillgängligheten av bredband har förbättrats till drygt 98% av hushållen i kommunen. En position som är en av de bästa i landet.

Gator och gång- och cykelvägar har byggts vid Sandvikens nya köpcentrum Mosaiken.

I månadsskiftet oktober/november drabbades vi av oväder och en del hus stod utan el under en längre tid. Vår krisorganisationsplan fick sättas på prov.

2007
Klimatförändringarna påverkar alla områden i samhället. Sandviken Energi har under året medverkat i kommunens Agenda-21 för en gemensam klimatstrategi. Sandviken Energi har även sökt statsbidrag för ett samarbetsprojekt med Sandvik för att ta tillvara spillvärme. Om samarbetet blir verklighet kommer utsläppen av koldioxid att kunna minskas.

För första gången på många år har gator och vägar för ett nytt bostadsområde färdigställts. Nu också i samverkan inom våra affärsområden.

2008
Från 1 januari flyttas sotningsverksamheten (Skorstensfejarna) från Bygg och miljökontoret till Sandviken Energi.

2009
Byte av elmätare hos hushållen inom vårt område avslutas enligt planen i juni. Under våren genomförs en lyckad Reko-fjärrvärmedag där samtliga kunder erbjuds att komma till värmeverket på studiebesök och information.

2010
Från och med 1 januari är vattenverksamheten ett eget bolag inom Sandviken Energi- koncernen, Sandviken Energi Vatten AB. Vinterväghållningen slår rekord med en snörik vinter både i början och slutet av året. MEKKAB är från 1 mars ett av Sandviken Energi helägt dotterföretag.

2011
Från och med 1 januari ingår Sandviken Energi samarbete med Bixia AB där vi nu äger 4 % av aktierna.

2012
En ny högspänningslinje har driftsatts för att klara leveransen till Kungsberget samt för att ta emot den ökade produktionen från vindkraften.

2013
På bredbandssidan har vi arbetat aktivt med att bygga ut vårt fibernät genom att ansluta sex nya områden. Vi erbjuder ett godare, kallare och renare vatten med högre kvalitet sedan vi under våren kunde komplettera vattenleveransen med grundvatten från två nyborrade brunnar intill Rökebo vattenverk. Inom gatuverksamheten har vi arbetat intensivt med underhållet vilket sänkt åtgärdstiden för våra asfaltbelagda ytor från 29 år till 12 år.

2014
Sandviken Energi firar 100 år!

Senast publicerad: måndag 31 mars 2014 10:27

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen