Logotyp

Hållbarhet och miljö

Miljöfrågorna är en naturlig del i vårt dagliga arbete.

Sandviken Energi AB är ett infrastrukturföretag med en bred verksamhet som också påverkar miljön inom många olika områden. De miljöförbättringar vi gör i vårt arbete får också positiva effekter i samhället.

För oss på Sandviken Energi AB ingår miljöfrågorna som en naturlig del i allt arbete som vi utför. Sandvikens miljö hänger ihop med miljön i Sverige och världen. Det vi gör inom vår verksamhet på Sandviken Energi påverkar därför miljön både här och till viss del även i resten av världen.

Vi har ansvar för framtidens miljö

Vårt ansvar att hushålla med energi och att hålla nere på vår miljöpåverkan upphör alltså inte vid kommungränsen. Det upphör inte heller vid nästa årsbokslut. Vi, som andra, måste arbeta mot ett långsiktigt uthålligt samhälle som våra barn ska kunna ärva.

Miljövänlig el från våra vattenkraftverk

Vi producerar miljövänlig el från 11 egna vattenkraftverk. Det samlade kraftstationsbeståndet svarar för en elkraftproduktion under ett normalår på motsvarande cirka 27 GWh, vilket räcker för att försörja cirka 5 400 normalvillor med hushållsel varje år. 

Miljöpolicy

Miljöpolicy för Sandvikens kommunkoncern.

Vår miljö – vårt ansvar

I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.

Ur Vision 2025

Koncernen arbetar med ständiga förbättringar för att minska miljöbelastningen och därigenom förebygga föroreningar.

Arbetet med energieffektiviseringar och ökad andel av förnyelsebara energislag är en medveten inriktning som tillsammans med koncernens kretsloppstänkande bidrar till ökad miljömedvetenhet.

Sandvikens kommunkoncern ska uppfylla eller överträffa tillämpliga miljölagar och andra krav.

Vad gör jag om larmet går?

Om en olycka skulle inträffa så har Sandviken Energi ett gott samarbete med Gästrike Räddningstjänst.

Trots att Sandviken Energi bedriver ett noggrant säkerhetsarbete, går det inte att bortse ifrån att en olycka kan inträffa. Ett utsläpp av kemikalier förorsakat av brand, explosion eller annan olycka kan skapa ett gasmoln som är explosivt eller farligt att inandas.

Här kan du hämta hem foldern Om larmet gårPDF (pdf, 508.8 kB) och läsa mer om bland annat larmsignaler och meddelanden som går ut om olyckan skulle vara framme.

Senast publicerad: fredag 17 januari 2020 12:59

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen