Logo
Rökebo

Förberedelser för ett nytt vattenverk vid Rökebo

Vi på Sandviken Energi fortsätter arbetet med att säkra dricksvattenförsörjningen och en god dricksvattenkvalitet. Vi planerar för ett nytt vattenverk vid Rökebo som ska försörja stora delar av Sandviken (från Rökebo och ned mot centralorten) som beräknas vara klart 2025.

Vårt vattenverk Rökebo är byggt på 1940-talet och är anpassat för att göra dricksvatten av grundvatten. Tack vare ett forskningsprojekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet vet vi att grundvattennivåerna i Sandviken är låga och att vi behöver gå över helt till att producera dricksvatten ifrån ytvatten från Öjaren.

Att producera dricksvatten av ytvatten är komplext eftersom ytvattnet i högre grad påverkas av yttre faktorer såsom klimat, väder och temperatur. Fördelen med ytvatten däremot är att vi har god tillgång till vatten och riskerar inte vattenbrist under sommartid och när grunvattennivåerna är låga.

Vi vet också att vi har en utmaning med att vårt dricksvatten under delar av året inte smakar och luktar gott hos vissa av våra kunder. Smaken och lukten kommer från ofarliga mikroorganismer som naturligt finns i vattnet men vid vissa tider under året kan ge en dålig bismak och lukt i vårt dricksvatten.

För att säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning av ett välsmakande dricksvatten arbetar vi intensivt med olika insatser vid vårt vattenverk. Som en del i vårt långsiktiga arbete planerar vi nu för ett nytt vattenverk vid Rökebo. Detta är en stor och viktig investering för framtiden för att kunna säkerställa ett gott dricksvatten även för framtida generationer boende i Sandvikens kommun.

Vad händer just nu?

Maj 2024

Vår entreprenör har nu etablerat sig på Rökebo och påbörjat grävning för vårt nya underjordiska vattentorn. I dagsläget kommer detta inte att påverka vår leverans av dricksvatten till kunder.

Samtidigt arbetar vi med del 2 och granskar nu alla ritningar och processbeskrivningar som vi har tagit fram för att kunna bygga ett nytt vattenverk. När det arbetet är helt klart kommer vi att kunna gå ut med en förfrågan till externa entreprenörer.

Mars 2024

Vi tar nu första steget mot ett nytt vattenverk då vår styrelse sagt ja till investeringen och vi i dagarna fått klart med en entreprenör för bygget. Inom kort etablerar sig vår entreprenör Sehed Bygg på Rökebo för att börja bygga en ny lågvattenreservoar, som vi brukar beskriva som ett underjordiskt vattentorn. Vi kommer också att börja göra de anpassningar vi behöver göra i nuvarande verk för att kunna koppla bort grundvattnet och endast använda ytvatten från Öjaren.

Vår leverans av dricksvatten kommer att fortsätta som vanligt och målet är att våra kunder inte ska märka av att vi nu moderniserar vårt vattenverk.

Till hösten kommer vi att gå ut med en förfrågan om anbud för att bygga den nya processdelen där vi planerar att bygga ett antal nya biofilter som ska rena ytvattnet på ett bra sätt i framtiden. Just nu pågår arbetet med att ta fram allt underlag som behövs för att kunna börja bygga denna del.

Vybild över Rökebo

Här är en ny skiss över hur Rökebo kan komma att se ut när alla de nya delarna byggts.

November 2023

Vi har under november månad gått ut med en anbudsförfrågan kring de två första delarna – en ny kemikaliedel och en lågreservoar, eller underjordiskt vattentorn som vi brukar beskriva det för våra kunder. Målet är att vi ska få in anbud och välja en entreprenör innan nyår och sedan komma igång med byggnationer efter nyår.

Juni 2023

Vi fortsätter planeringsarbetet för det nya vattenverket och just nu är vi inne i ett spännande skede då vi kan visualisera ett förslag på hur ett nytt vattenverk skulle kunna se ut. Vi har med hjälp av arkitekter tagit fram en skiss och 3D-bilder, som möjliggör för våra medarbetare att titta in i verket redan i planeringsstadiet.

Skissbild Rökebo

En skiss på hur entrén in till ett nytt vattenverk skulle kunna se ut.

Skissbild dagtid

En skiss på hur ett nytt vattenverk skulle kunna se ut utifrån.

Vårt mål är att komma ut med en upphandling, där vi efterfrågar kostnadskalkyler och uförare, för de två första etapperna i projektet efter sommaren. I de två första etapperna ingår den nya lågreservoaren vi ska bygga samt de anpassningar vi behöver göra i nuvarande verk för att kunna koppla bort grundvattnet och endast använda ytvatten från Öjaren. När vi fått in offerter kan vi ta beslut om hur vi går vidare. Detta hoppas vi kunna göra under senare delen av hösten och därefter påbörja byggnationer.

I etapp tre som vi ska upphandla nästa höst ingår den nya byggnaden som innehåller processen för att rena vårt dricksvatten. Denna process innehåller bland annat samma steg som vi testat i mindre skala tidigare i bioreaktorn och som vi sett goda resultat i.

Mars 2023

Just nu är vi i planeringsfasen för det nya vattenverket.

Under våren projekterar vi för en ny lågreservoar - ungefär som ett underjordiskt vattentorn - vid vattenverket Rökebo. Vi anpassar också arbetet vid nuvarande vattenverk så att vi parallellt kan bibehålla vår dagliga drift.

Vi befinner oss just nu i en fas där vi går igenom alla handlingar för att utföra arbetet på plats så smidigt som möjligt enligt den tidplan och budget som finns. Vårt största ansvar i detta är att vara så kostnadssmarta som möjligt. Detta är en stor och viktig investering för att kunna säkerställa ett gott dricksvatten även för framtida generationer boende i Sandvikens kommun.

November 2022

Luft och vattenspolning av dricksvattennätet

Under vecka 48 kommer vi att börja renspola dricksvattenledningar i Sandviken. Vi startar i Rökebo och arbetar oss ned mot centrala Sandviken. Arbetet pågår från november (vecka 48-51) till och med februari (vecka 2-5), med uppehåll under jul och nyår (vecka 52-1). Vi gör detta arbete för att förebygga missfärgat vatten och för att kunna leverera dricksvatten av bra kvalitet.

Kallare vatten upplevs godare

Tack vare kylan och att vattnet i Öjaren nu är kallare upplever färre kunder att vattnet smakar och luktar illa. Vintertid brukar mikroorganismerna som avger lukt och smak minska och vattnet upplevas bättre.

Oktober 2022

Normala värden av Geosmin igen

Vi hade under augusti och september förhöjda värden av ämnet geosmin, som avger en unken lukt men är ofarligt. Nu är värdena tillbaka inom det normala igen och ämnet ska inte avge någon ytterligare lukt eller smak, utöver den bismak från mikroorganismer som en del av våra kunder känner vissa tider på året.

September 2022

Förberedelser inför ombyggnation

Under vecka 39 kommer en geoteknisk undersökning utföras på Rökebo vattenverks område. En geoteknisk undersökning behövs för att ta reda på markförhållandena inför ett eventuellt bygge av nytt vattenverk. Undersökningen görs genom borrning vilket kan höras även efter arbetstid i närområdet.

Pilotprojektet fortsätter

Pilotprojektet med bioreaktorn (som är beskrivet nedan) pågår fortsatt. Vi ser små positiva effekter av reaktorn som filtrerar bort en del organiska ämnen. De effekter vi ser hittills är positiva för vår plan att bygga om vårt vattenverk och anpassa det till att endast använda ytvatten när vi producerar dricksvatten.

Vi fortsätter att mäta och ta prover på vattnet under hösten för att kunna utvärdera försöken.

Utredning ledningsnätet (vattenledningar i marken från vårt verk till kunder)

Parallellt med de andra insatserna utreder vi olika metoder för att underhålla vårt ledningsnät på ett effektivt och kostnadssmart sätt. Utredningen ska hjälpa oss att se om vi kan spola och göra rent våra dricksvattenledningar med en "vanlig" underhållsspolning eller om vi behöver använda andra metoder.


Maj 2022

Pilotprojekt med bioreaktor

Just nu pågår ett pilotprojekt med en bioreaktor vid vårt vattenverk Rökebo i Sandviken där vi producerar dricksvatten till stora delar av Sandviken. Bioreaktorn är ett sandfilter som renar vattnet på ungefär samma sätt som grundvatten bildas i naturen. Filtret tar bort organiska ämnen på ett effektivt sätt och minskar samtidigt behovet av kemisk behandling av vattnet.

Just nu pågår försök i liten skala och vi hoppas att det extra reningssteget som biofiltret innebär (och som faktiskt liknar de biologiska reningsprocesserna man använde redan på 1800-talet) ska leda till att vårt vatten ska smaka godare och lukta bättre framåt.

Pilotprojektet pågår under sommar och höst 2022 och vi kommer att mäta och ta prover på vattnet under vår och sommar för att kunna utvärdera försöken.

Automatisering av dricksvattenprocess

Vi arbetar med att lära känna Öjaren ännu bättre för att kunna hantera den påverkan olika årstider, klimat och andra yttre faktorer har på det råvatten vi producerar dricksvatten från. Sommaren 2021 placerade vi ut en smart boj som givit oss temperaturen på vattnet på flera olika djup. Tanken är att vi, när vi lärt oss mer om hur sjön och dess temperatur förändras under säsongerna, ska kunna förutse och anpassa vår dricksvattenproduktion ännu snabbare och bättre och därmed producera ett godare vatten till våra kunder.

Under vintern plockades bojen upp och under våren 2022 placerades den åter ut i Öjaren för att fortsätta leverera värden till vår dricksvattenproduktion som vi arbetar med att automatisera.

Här kan du läsa en nyhet från 2021 då vi sjösatte bojen!

Årsunda - grundvatten

Vi ser över möjligheterna att utöka grundvattenuttaget från vår grundvattentäkt i Årsunda. På så vis stärker vi vår dricksvattenproduktion eftersom vi kan leverera vatten från två håll (Rökebo samt Årsunda). Det är en del av vårt arbete med att öka tillgänglighet, särskilt i händelse av till exempel en vattenläcka.

Kontinuerligt arbete

Vi arbetar också med ett beslutat provtagningsprogram där vi följer upp kvaliteten på vårt dricksvatten via regelbundna provtagningar. Även om vattnet upplevs smaka och lukta annorlunda visar prover att vårt vatten är fullt godkänt och går bra att dricka.

Skulle vi få indikationer på att det förekommer avvikelser i vårt dricksvatten agerar vi direkt och meddelar kunder.

Om projektet

Sandviken Energi arbetar med att förbättra upplevelsen av vårt dricksvatten och samtidigt trygga leveransen av vatten över flera generationer i Sandvikens kommun.

Tidsplan

Vi har delat in projektet i tre delar:

  • Byggnation av en ny lågreservoar som kan liknas vid ett underjordiskt vattentorn. Påbörjas under våren 2024. Ska vara klart hösten 2025.
  • Bortkoppling av grundvatten och anpassning vår process nu när vi inte ska använda grundvatten utan gå över till ytvatten från sjön Öjaren. Påbörjas under 2025 och ska vara klart hösten 2025.
  • Planering för ett nytt vattenverk där vi vill skapa en process där vi renar vattnet typ som naturen själv renar grundvatten. Upphandling skickas ut under hösten 2024. Därefter planeras byggstart till våren 2026 och drifttagning av det nya vattenverket under 2028.

Parallellt med detta projekt fortsätter daglig drift vid vattenverket i Rökebo, för att du som kund ska få så liten påverkan som möjligt.

Hur påverkas Sandvikenborna?

Våra kunder kommer att påverkas framförallt på positiva sätt eftersom vi jobbar med vattenkvaliteten redan nu. Vi gör kontinuerligt insatser på nuvarande verk för att förbättra vattnet. Långsiktigt påverkas också kunderna positivt i och med att vi nu säkrar leveransen av ett gott och kvalitativs dricksvatten för en lång tid framåt.

Kunderna kan komma att påverkas om vi måste stänga av vattnet i korta perioder när det är dags för det nya verket att kopplas in. Men projektet pågår i flera år och vi räknar tiden för avstängning i timmar och dagar, så målet är att kunderna inte ska drabbas av leveransavbrott.

Vi kommer så klart att hålla våra kunder uppdaterade om hur projektet går och om det skulle bli driftstörningar i leveransen via vår webb samt sociala kanaler.

Senast uppdaterat