Vybild över Storgatan sett från korsningen Baldersgatan och ner mot Köpmangatan.

Vi bygger om och förnyar fjärrvärme på Storgatan

Sandviken Energi bygger för ett långsiktigt hållbart samhälle. Nu förnyar vi infrastrukturen på Storgatan och byter ut 50 år gamla fjärrvärmeledningar för att säkra våra leveranser.

Till dig om är fastighetsägare i området

I samband med arbetet kan det förekomma buller och byggtrafik kommer att röra sig i området.

Driftavbrott vid inkopplingsarbete för fjärrvärme aviseras till berörda parter minst en vecka innan avbrottstillfälle.

Rivning av gamla ledningar i Storgatan

Arbetet kommer påbörjas med förberedande arbeten där vi ser till att alla kunder har fjärrvärme trots att vi river gamla fjärrvärmeledningar.

När rivningen ska påbörjas kommer arbetsområdet att spärras av för allmänheten så att våra entreprenörer kan bedriva sitt arbete på ett säkert sätt.

De gamla fjärrvärmeledningarna som tas ur drift grävs fram och rivs i segment för att ge plats för nya ledningar.

Vad händer just nu?

Mars 2022
Under våren 2022 kommer vi att genomföra asfaltering och återställning efter projekter som pågått på Storgatan.

Om projektet

Vi ska förnya infrastrukturen på Storgatan och byter ut 50 år gamla fjärrvärmeledningar för att säkra våra leveranser.

Skiss över arbetet och de olika etapperna

Här syns en skiss av det planerade arbetet.

Övrig infomation och material

Hur går det till att bygga nya fjärrvärmledningar

Att förlägga nya fjärrvärmeledningar är ett tidskrävande arbete med många kontroller.

Först ska marken grävas upp och en ledningsbädd förberedas så rören kan läggas ner. Fjärrvärmerören kommer i längder om 12 meter från fabrik och ska svetsas ihop till två långa ledningar i marken.

När ledningen är sammansvetsad är det dags för kontroll. Då utförs okulärkontroll av varje svetsskarv och röntgen på mellan 10-20 procent av varje utförd skarv. Icke godkända skarvar görs om.

Efter ett godkänt resultat finns dokumenterat, renspolas ledningen ifrån slaggprodukter och eventuellt annat skräp som har hamnat i ledning.

Sen följer tryck- och täthetsprovning. Nu fylls hela ledningen upp med kallt vatten och trycket sätts till 23 bar. Detta utförs för att upptäcka eventuellt läckage i den sammansvetsade ledningen.

Först när alla kontroller är godkända är det dags för mantelskarv (muffning). Då monteras en plastmantel över varje skarv. Hålrummet mellan mantelrör och stålröret fylls sedan med snabbt expanderande skum som isolerar bra. På så vis minimeras värmeförlusterna i systemet.

Nu är det dags för värmeförspänning. Ledningarna fylls med fjärrvärmevatten som håller en temperatur på mellan 65-80°C. Detta för att ledningarna ska kunna expandera innan återfyllning påbörjas.

Vid återfyllning packas nya massor kring ledningarna för att de ska sitta fast och inte röra på sig. Noggrannhet vid packning är viktigt för att inte få framtida sättningar.

Efter att hela ledningsschakten är återfylld återstår inkoppling mot det befintliga fjärrvärmeledningsnätet samt återställandet av gator.

Visste du?

Ledningen på Storgatan kommer att innehålla ca 35 liter vatten per meter ledning. Med sin längd på 250 meter blir det sammanlagt 17 500 liter vatten för fram- och returledningen.

Arbetet på Storgatan innebär att cirka 14 meter svetsfog kommer utföras längs sträckan.

Att Sandviken Energi har nedgrävda fjärrvärmeledningar av en totallängd på 132 000 meter och levererar värme och varmvatten till 2 300 kunder inom Sandvikens tätort.

Att den nya ledningen har en teknisk livslängd på mer än 100 år och transporterar upp till 120°C varmt vatten till ett tryck om 16 bar.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar kring projektet? Hör gärna av dig till Kundservice.

Mediafrågor? Här hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig.