Logo
Flygbild Bångs

Förstärkning av elnätet vid Bångs

Som ett led i Sandviken Energis arbete för att framtidssäkra elförsörjningen till våra kunder kommer vi att reinvestera i vårt elnät vid Bångs under sommaren 2023.

Vad händer just nu?

November 2023

30 November
Arbetet med ombyggnationen av elnätet i Bångs är nu helt färdigställt och inget arbete pågår längre ute på plats.

7 November
Alla kunder är nu överlagda och matas via det nya elnätet!
Kompletterande arbete på östa sidan är färdiga och avstängningarna tas bort i mitten av veckan. Städning omkring arbetsområdena pågår och beräknas slutföras under veckan.
Etablering för asfaltering pågår, troligen kommer den påbörjas under vecka 45.

 

Oktober 2023

27 Oktober
Grävningen efter väg 272 avslutades under veckan. Under vecka 44 kommer städning ske och avstängningarna i södergående körfält avetableras.
Mindre kompletterande arbete kommer göras som medför att östra körfältet stängs av cirka 50 meter. Arbetet beräknas ta ett par dagar och kommer utföras under vecka 45.

3 Oktober
I dagsläget är cirka 30 av kunderna i Bångs överlagda på det nya elnätet och arbetet flyter på bra. Under vecka 41 kommer trafikavstängingarna efter väg 272 att flyttas söderut för att vi ska kunna påbörja sista etappen efter vägen. Vi hoppas bli klara efter vägen under vecka 44 och då kunna släppa på trafiken i båda körfälten igen.

September 2023

25 September
I slutet av vecka 38 flyttades trafikavstängningarna efter väg 272 söderut. Etableringen kommer att flyttas en gång till innan arbetet efter vägen är slutfört. Det beräknas ske i slutet av veckan 41 eller början av vecka 42.
I dagsläget är 22 kunder överlagda på det nya elnätet.

14 September
I och med att grävstarten efter väg 272 blev uppskjuten när tillståndet från trafikverket dröjde har tidplanen förändrats. Vi planerar nu att vara klar efter väg 272 under vecka 45 och under vecka 47 avslutas de sista arbetena i området.

7 September
De första femton kunderna är nu överlagda på det nya nätet och arbetet flyter på bra. På tisdag v 37 kommer arbetet med att flytta trafikavstängningarna söderut att påbörjas. Även nästa arbetsområde beräknas bli ca 300 meter långt.

Augusti 2023

23 Augusti
Vi har nu fått grävtillstånd för att påbörja schaktarbete efter väg 272. Arbetet kommer starta vid Årsundavägen 400 och fortsätta söderut i etapper om mellan 200 till 300 meter. Schaktning intill väg 272 innebär att södergående körfält kommer stängas av för att gång och cykelvägen ska kunna ledas om. Sensorstyrda trafikljus placeras ut för att trafiken ska flyta på så bra som möjligt. Boende i området som blir berörda av schaktarbetet kommer att informeras när framkomligheten blir begränsad för deras fastighet.

14 Augusti
Grävning utanför vägområdet pågår. Under vecka 34 kommer handläggare från trafikverket besöka Bångs innan beslut gällande grävtillstånd efter väg 272 kan tas.

Juli 2023

31 Juli
Under denna vecka kommer ATS att etablera sig vid Bångs.
Vi hoppas att tillståndet från TRV blir klart inom kort men kommer att börja med grävarbeten utanför vägområdet för rv. 272.

19 Juli
Grävning kommer inte att påbörjas v.30 då vi ännu inte fått något besked från Trafikverket. Vi hoppas kunna börja gräva v.31.

7 Juli
Vi har fortfarande inte fått besked från Trafikverket gällande trafikplanen efter väg 272. Planerad grävstart är nu vecka 30 eller 31. Material kommer att börja levereras ut på plats under vecka 30.

Juni 2023

29 Juni
Vi har ännu inte fått besked från Trafikverket gällande trafikplanen efter väg 272. Därför är planerad grävstart framflyttad till vecka 30 och enligt tidigare plan börjar vi då utanför vägområdet.

8 Juni
Ett informationsmöte hölls för fastighetsägare i området tisdag 7 juni. Under mötet deltog representanter från Sandviken Energi samt från entreprenören ATS Kraftservice.

Maj 2023

Sandviken Energis underentreprenör har påbörjat beredning av arbetet. De är ute på plats till och från för att ta fram ett bra underlag till kommande arbete.

Samtidigt planerar vi för en informationsträff. Inbjudan till träffen skickas per post och beräknas nå berörda fastighetsägare under vecka 22.

Mars 2023

Sandviken Energi elnät har påbörjat projektering för att förstärka och reinvestera i elnätet vid Bångs. Arbetet kommer att pågå mellan Årsundavägen 400 - 462.

Om projektet

Sandviken Energi framtidssäkrar elförsörjningen genom att förstärka lågspänningsnätet i området vid Bångs för att skapa ett bättre elnät för de boende i området.

Elnätet vid Bångs är över 50 år gammalt och dimensionerades från början försörja ett sommarstugeområde. Under åren har många av sommarstugorna övergått till åretruntboende samtidigt som fler önskar att ansluta solceller och billaddare till elnätet. Det här innebär att vi på Sandviken Energi behöver förstärka elnätet i området för att leva upp till dagens krav för elanslutningar.

Projektet utförs för att nå upp till våra kunders önskemål och skapa rätt förutsättningar för ett elnät som ständigt utvecklas och vårdas.

Vart kommer arbetet att ske?

En stor del av arbetet kommer att ske på gång- och cykelbanan och därför kommer cyklister och fotgängare att ledas om till ett av körfälten. Fordonstrafiken från båda riktningarna kommer att dela på ett körfält och dirigreras med hjälp av sensorstyrda trafikljus. Arbetet kommer att ske i etapper längs Årsundavägen mellan nummer 400 och 462.

Vi är medvetna om att arbetet kommer att ha stor påverkan på trafiksituationen i området och vi kommer därför göra avstängningarna i kortare etapper.

Bångs

Tidsplan

Sandviken Energi planerar för att starta arbetet i juni 2023 och färdigställa under oktober 2023, vecka 24 - 37. Grävning och avstängning av första etappen beräknas starta under vecka 30 eller 31.

Frågor och svar om arbetet vid Bångs

Har kunderna som bor där haft problem med strömlöst?

Nej, det har de inte. Däremot har kunder med solcellsanläggningar en begränsning i hur mycket egenproducerad el de får skicka ut på elnätet.

Hur länge kommer arbetet fortgå?

Arbetet kommer att pågå under juni - oktober 2023, vecka 24-37. Grävning och avstängningar av vägen kommer att ske med start vecka 29.

Kommer ni gräva till varje fastighet?

Varje fastighet kommer att få ett nytt markskåp där elmätaren är placerad, istället för som idag då vissa delar markskåp med flera fastighetsägare.

Hur långa avbrott kan det bli?

Vi eftersträvar alltid så korta avbrott som möjligt och i detta fall kan det handla om cirka 2 timmar. Dessa aviseras till berörd kund. Om något inträffar som innebär ett längre oplanerat avbrott kommer det att meddelas på vår driftinformation på webben.

Kommer det att grävas för mer matning mot Årsunda och vidare i samband med detta arbete?

Nej, det är inte aktuellt i det här projektet.

Blir det någon kostnad för fastighetsägarna?

Nej, det kommer inte innebära någon extra kostnad för dig som fastighetsägare. Vi kommer att bekosta det nya markskåpet.

Kommer vi att gräva på tomter?

Ja i samråd med varje enskild fastighetsägare.

Hur kommer fastighetsägare på västra sidan att kunna ta sig in till sin fastighet under grävning och avstängningar?

Vi kommer att anpassa avstängningarna och lägga ut körplåtar vid behov. Generellt kommer alla att ha tillträde till sin fastighet. Vi kommer att ha en dialog med berörd fastighetsägare vid behov.

Hur lång tid tar varje etapp och hur lång blir de?

Vi kommer att försöka hålla indelningen till cirka 100-300 meter och de kommer att ta 1-3 veckor att slutföra.

Kommer ni sätta upp nya elmätare igen?

Nej, alla elmätare i området är redan bytt. Därför kommer vi att flytta över befintliga mätare från det gamla mätarskåpet till det nya.

 

Mer information

Mer information kommer uppdateras löpande på projektsidan samt skickas ut till berörda fastighetsägare i området.

Vid frågor och fundering vänligen kontakta kundservice.

Senast uppdaterat