Framtidens dricksvattenproduktion

Ett av våra viktigaste uppdrag är att långsiktigt säkra leveransen av dricksvatten i Sandviken. Tack vare ett forskningsprojekt vet vi att grundvattennivåerna är låga i Sandviken och vi behöver helt gå över till att producera dricksvatten från ytvatten från Öjaren.

Att ställa om vår dricksvattenproduktion till att bara använda råvatten från Öjaren gör att vårt dricksvatten under perioder kan få en dålig lukt och bismak. Smaken och lukten kommer från ofarliga mikroorganismer som naturligt finns i vattnet men vid vissa tider på året kan ge en dålig bismak och lukt i vårt dricksvatten.

Ytvattnet påverkas tyvärr i högre grad än grundvatten av yttre faktorer såsom klimat, väder och temperatur. Fördelen med ytvatten däremot är att vi har god tillgång till vatten och riskerar inte vattenbrist under sommartid och när grunvattennivåerna är låga.

Vi arbetar intensivt med olika insatser för att påverkan ska bli så liten som möjligt för er kunder och för att säkerställa att vi kan leverera ett gott dricksvatten med bra kvalitet under en lång tid framöver. Vi utreder just nu den mest kostnadseffektiva lösningen för framtiden. Att bygga om vårt verk är en enorm satsning som kräver stora ekonomiska resurser och därför behöver vi vara ansvarsfulla och titta på alla olika lösningar och välja den mest kostnadssmarta lösningen när vi väl går vidare.

På den här sidan kan du som kund läsa mer om de olika insatser vi gör för att förbättra vårt dricksvatten, både på kort och lång sikt.

Vad händer just nu?

Oktober 2022

Normala värden av Geosmin igen

Vi hade under augusti och september förhöjda värden av ämnet geosmin, som avger en unken lukt men är ofarligt. Nu är värdena tillbaka inom det normala igen och ämnet ska inte avge någon ytterligare lukt eller smak, utöver den bismak från mikroorganismer som en del av våra kunder känner vissa tider på året.

September 2022

Förberedelser inför ombyggnation

Under vecka 39 kommer en geoteknisk undersökning utföras på Rökebo vattenverks område. En geoteknisk undersökning behövs för att ta reda på markförhållandena inför ett eventuellt bygge av nytt vattenverk. Undersökningen görs genom borrning vilket kan höras även efter arbetstid i närområdet.

Pilotprojektet fortsätter

Pilotprojektet med bioreaktorn (som är beskrivet nedan) pågår fortsatt. Vi ser små positiva effekter av reaktorn som filtrerar bort en del organiska ämnen. De effekter vi ser hittills är positiva för vår plan att bygga om vårt vattenverk och anpassa det till att endast använda ytvatten när vi producerar dricksvatten.

Vi fortsätter att mäta och ta prover på vattnet under hösten för att kunna utvärdera försöken.

Utredning ledningsnätet (vattenledningar i marken från vårt verk till kunder)

Parallellt med de andra insatserna utreder vi olika metoder för att underhålla vårt ledningsnät på ett effektivt och kostnadssmart sätt. Utredningen ska hjälpa oss att se om vi kan spola och göra rent våra dricksvattenledningar med en "vanlig" underhållsspolning eller om vi behöver använda andra metoder.


Maj 2022

Pilotprojekt med bioreaktor

Just nu pågår ett pilotprojekt med en bioreaktor vid vårt vattenverk Rökebo i Sandviken där vi producerar dricksvatten till stora delar av Sandviken. Bioreaktorn är ett sandfilter som renar vattnet på ungefär samma sätt som grundvatten bildas i naturen. Filtret tar bort organiska ämnen på ett effektivt sätt och minskar samtidigt behovet av kemisk behandling av vattnet.

Just nu pågår försök i liten skala och vi hoppas att det extra reningssteget som biofiltret innebär (och som faktiskt liknar de biologiska reningsprocesserna man använde redan på 1800-talet) ska leda till att vårt vatten ska smaka godare och lukta bättre framåt.

Pilotprojektet pågår under sommar och höst 2022 och vi kommer att mäta och ta prover på vattnet under vår och sommar för att kunna utvärdera försöken.

Automatisering av dricksvattenprocess

Vi arbetar med att lära känna Öjaren ännu bättre för att kunna hantera den påverkan olika årstider, klimat och andra yttre faktorer har på det råvatten vi producerar dricksvatten från. Sommaren 2021 placerade vi ut en smart boj som givit oss temperaturen på vattnet på flera olika djup. Tanken är att vi, när vi lärt oss mer om hur sjön och dess temperatur förändras under säsongerna, ska kunna förutse och anpassa vår dricksvattenproduktion ännu snabbare och bättre och därmed producera ett godare vatten till våra kunder.

Under vintern plockades bojen upp och under våren 2022 placerades den åter ut i Öjaren för att fortsätta leverera värden till vår dricksvattenproduktion som vi arbetar med att automatisera.

Här kan du läsa en nyhet från 2021 då vi sjösatte bojen!

Årsunda - grundvatten

Vi ser över möjligheterna att utöka grundvattenuttaget från vår grundvattentäkt i Årsunda. På så vis stärker vi vår dricksvattenproduktion eftersom vi kan leverera vatten från två håll (Rökebo samt Årsunda). Det är en del av vårt arbete med att öka tillgänglighet, särskilt i händelse av till exempel en vattenläcka.

Kontinuerligt arbete

Vi arbetar också med ett beslutat provtagningsprogram där vi följer upp kvaliteten på vårt dricksvatten via regelbundna provtagningar. Även om vattnet upplevs smaka och lukta annorlunda visar prover att vårt vatten är fullt godkänt och går bra att dricka.

Skulle vi få indikationer på att det förekommer avvikelser i vårt dricksvatten agerar vi direkt och meddelar kunder.

Om projektet

Sandviken Energi arbetar med att förbättra upplevelsen av vårt dricksvatten och samtidigt trygga leveransen av vatten för en lång tid framåt.

Tidsplan

Arbetet pågår kontnuerligt och flera av delprojektet kommer att utvärderas under hösten. Vi kommer att uppdatera denna projektsida med ny information så snart vi har den.

Övrig information och material