Logo
Bild över nya fjärrvärmeledningar i uppgrävt dike i skosparti.

Reinvesteringar i fjärrvärmenätet

Som ett led i Sandviken Energi AB:s ansträngningar att leverera fjärrvärme till våra kunder utan oplanerade avbrott så genomför vi reinvesteringar i fjärrvärmenätet.

SEAB investerar i ny teknik där kulverten kan övervakas dygnet runt mot läckage och yttre påverkan samt med bättre isolering vilket ger markant lägre överföringsförluster. Livslängden utökas till uppemot 100 år om alla förutsättningar uppfylls.

Under 2020 investerade vi i nya fjärrvärmeledningar på Jansasgatan, Odengatan och Bryggargatan samt i Björksätra.

Detta år bygger SEAB nya ledningar i de centrala delarna av Sandviken: det är projektet längs Storgatan och längs Gävlevägen från cirkulationsplatsen vid Järbovägen upp till Stallgatan som startar efter semestern.

SEAB kommer även att bygga nya ledningar i Lassas och efter Hamngatan för att erbjuda säker leverans av fjärrvärme i framtiden till dessa områden.

Vad händer just nu?

2 augusti, 2021
Byggstart för den nya ledningen utefter Gävlevägen, återställning påbörjas i slutet av september och projektet pågår till slutet av oktober.

Även arbetet på Storgatan återupptas efter en paus under semestern.

16 augusti, 2021
I mitten av augusti påbörjas arbetena med att byta ut ledningar i Lassas utefter Frejgatan och Hamngatan, detta beräknas pågå till slutet av september.

 

Om projektet Gävlevägen

Projektet påbörjas i Stallgatan och fortsätter sedan västerut längs cykelbanan utefter Gävlevägens norra sida.

Det pågår även ett mindre ledningsbyte utanför Bessemerskolans entré.

Detta innebär att cykelbanan blir uppgrävd när de nya ledningarna ska läggas. Dessa skall svetsas, täthetsprovas och isoleras i skarvar. Arbetet är tidskrävande då det är höga krav på grund av att vattnet i ledningarna har högt tryck samt hög värme.

Gående och cyklister kommer att hänvisas till att använda cykelbanan på den södra sidan av Gävlevägen, passager genom vägtunnlar kommer att vara möjlig till anslutande gång- och cykelvägar på den norra sidan.

Tidsplan

Tidplanen innebär att beläggningsarbeten kommer att utföras på hela området mot slutet av projektet.

Övrig infomation och material

Skiss över arbetet längs Gävlevägen/Stallgatan med schakt- och arbetsområde markerat med streck.

Skiss över arbetet längs Gävlevägen/Stallgatan med schakt- och arbetsområde markerat med streck.