Logo

Samråd gällande tillstånd för reglering av Öjaren vid Ålhusdammen

Sandviken Energi planerar att ansöka om tillstånd för regleringen av sjön Öjaren vid Ålhusdammen för att säkra dricksvattenuttaget ur sjön. Samrådet pågick under perioden 4 september - 6 oktober 2023 och de inkomna synpunkterna kommer beaktas vid utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen.

Enligt miljöbalken ska den som avser att bedriva tillståndspliktig verksamhet samråda med bland annat särskilt berörda parter, tillsynsmyndighet och andra myndigheter innan en ansökan om tillstånd skickas in till mark- och miljödomstolen.

Syftet med samrådet är att särskilt berörda och allmänheten ska ges tillfälle att få information, ställa frågor och lämna synpunkter på den planerade verksamheten. Lämnade synpunkter kommer att beaktas vid utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen som är en del av ansökan.

 

Ålhusdammen

Vad innebär ansökan?

Öjaren används av Sandviken Energi som dricksvattentäkt. För att säkra dricksvattenuttaget ur Öjaren ansöker nu Sandviken Energi om att få ansvaret för reglering av sjön via Ålhusdammen.

Ålhusdammen består av en kort damm i det smala utloppet av Öjaren. I princip består anläggningen av anslutningar i betong på vardera sida av vattendraget och tre mindre spettluckor i trä däremellan.

Planerad tillståndsansökan omfattar lagligförklaring av den befintliga dammen så som den ser ut idag, tillstånd för fortsatt drift i form av reglering samt tillstånd för att genomföra anpassningar av dammen.

I dagsläget regleras Öjaren med inriktningen att se till att det varken är för lågt eller för högt vattenstånd i sjön, samtidigt som det alltid släpps ett minimiflöde förbi dammen. Förslag på vattenhushållningsbestämmelser kommer att tas fram och presenteras i ansökan. Syftet med ansökan är att få vattenhushållningsbestämmelser på plats som säkrar dricksvattenuttaget genom att vattennivån i Öjaren hålls tillräckligt högt. I övrigt planeras inte vattenhushållningen att förändras.

Vi på Sandviken Energi har för avsikt att modernisera dammanläggningen med elektrisk manövrering av utskovsluckorna i stället för dagens manuella hantering med spett. För att åstadkomma detta planeras elektriska ställdon installeras, antingen på de befintliga luckorna eller på nya luckor.

Här hittar du i samrådsunderlaget för reglering av Öjaren. Pdf, 11 MB.

Lämna synpunkter

Önskar du lämna synpunkter skickas dessa företrädesvis via e-post till info@sandvikenenergi.se. Du kan också skicka dina synpunkter per post till:

Sandviken Energi Vatten AB
Box 91
811 21 Sandviken

Ange "Samråd för reglering av Öjaren vid Ålhusdammen (diarienummer seabva 2023/11) i ämnesraden eller på kuvertet. Ange namn och fastighetsbeteckning, så att sakägare kan fastställas. Samrådet är avslutat och de inkomna synpunkterna kommer att beaktas vid utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen.

Frågor

Om du har frågor om samrådet och den planerade ansökan kan du kontakta Magnus Flodman, utredningsingenjör, genom att kontakta vår Kundservice.

Senast uppdaterat