Logo

Förberedelse

Det finns mycket som du behöver tänka på innan du börjar gräva för anslutning. Allt från bygglov till ledningsanvisning.

För att underlätta för dig har vi samlat en del av det du behöver tänka på innan du ansöker om anslutning till elnät, vatten och avlopp, fjärrvärme och fiber.

Bygglov och rådgivning

Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun samverkar i en gemensam förvaltning; Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd (VGS), Plan- och byggenheten inom VGS ansvarar för bygglov, detaljplan, planering och stadsmiljö.

Rådgivning

Har du planer på att bygga nytt eller bygga till? Då kan du som bor i Sandviken, Hofors eller Ockelbo boka tid för att få hjälp på vägen med en bygglovshandläggare och miljöinspektör på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd. Du vänder dig till Medborgarservice som hjälper dig vidare med tidsbokning.

Mejl: medborgarservice@sandviken.se
Telefon: 026- 24 00 00

Byggklara tomter

Tekniska kontoret äger och ansvarar för tomtkö och kommunens mark- och exploateringsverksamhet. På kommunens hemsida kan du se byggklara tomter till försäljning i Sandviken kommun samt anmälan dig till tomtkö. Länk till annan webbplats.

Bygglovsprocessen

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd (VGS) har sammanställt processen i sju (7) steg.
1. Skicka in anmälan/ansökan
2. Bygglov beviljas
3. Teknisk samråd
4. Startbesked
5. Arbetsplatsbesök
6. Slutsamråd
7. Slutbesked

Bygglov – behöver du ett sådant och vad kostar det?

När du ska bygga nytt eller bygga till behöver du ofta ett bygglov och ett startbesked.

En åtgärd som inte kräver ett bygglov kan ändå behöva en anmälan och bygget får inte påbörjas innan du fått ett startbesked via VGS.

Byggherrens ansvar

Byggherren har ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs.

Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan vara en juridisk person som exempelvis ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun, en region eller en statlig myndighet.

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är inte ett muntligt bygglovsbesked som många tror utan ett medgivande till en nybyggnad på en obebyggd tomt eller ej avstyckad tomt utanför detaljplanerat område.

Ett förhandsbesked ansöker du om när du har planer på att starta ett eventuellt byggprojekt och vill undvika onödig projektering.

 

Ledningskollen

Ledningskollen en gratis webbtjänst som drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket.
Här tar du reda på:

  • Var ledningar och annan infrastruktur finns.
  • Skydda ledningar mot avgrävningar.
  • Förenkla, samordna grävarbeten.

Besök Ledningskollens hemsidan innan du börjar gräva. Länk till annan webbplats.

Ta även del av Sandviken kommuns information om Grävbestämmelser Länk till annan webbplats.

Kartportalen

Beroende på vart du bor eller ska bygga har du olika förutsättningar.


I Kartportalen finns alla gällande detaljplaner för Sandviken, Ockelbo och Hofors kommun. Där kan du se eller ta del av om det finns någon detaljplan i det området som du är intresserad av.

Ta del av gällande detaljplaner i kartportalen på Sandviken kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontrollansvarig (KA)

När du ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan det behövas en kontrollansvarig, KA för projektet.

Exempelvis vid nybyggnad av villor och större om- och tillbyggnader.

Läs mer om kontrollansvarig (KA) på Sandviken kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Kontrollplan

En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt.
Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. En kontrollplan behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader.

Läs mer om Kontrollplan på Sandviken kommuns hemsida Länk till annan webbplats. eller på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Olovligt byggande

Om du utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det för olovligt byggande eller ”svartbygge” i dagligt tal.

Det är också olovligt att börja bygga något utan startbesked eller att till exempel flytta in i/eller använda det byggda utan slutbesked.

Ritningar och ansökan

När du ansöker om lov eller gör en anmälan måste du lämna in ett antal handlingar som beskriver det du planerar att göra.
Exempel på handlingar: Detaljplan, Situationsplan, Planritning, Fasadritning, Sektionsritning, Konstruktionsritning, Takstolsritning, Grannemedgivande och förslag till kontrollplan.

Lär mer om ritningar, ansökan och exempel av ritningar på Sandviken kommuns hemsida. Länk till annan webbplats.

Strandskydd och hemfridszon

Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I vissa fall är strandskyddet utvidgat ända upp till 300 meter.

Behöver du veta mer om Strandskydd och hemfridszon? Besök då Sandviken kommuns hemsida för att läsa mer. Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska en bostad vara lämplig för sitt ändamål samt tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Vill du veta mer om att bygga tillgängligt? Besök då Sandviken kommuns hemsida för att läsa mer. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterat