Logo

Sandviken Energi ordbok

Abonnemang – avtalet består av: en fast avgift, rörlig avgift samt energiskatt.

  • den fasta avgiften baseras på din huvudsäkring,
  • den rörliga delen består av en överföringsavgift betalas per överförd kilowattimma (kWh).
  • energiskatten baseras på förbrukning. Sedan januari 2018 är det elnätsföretagen som tar upp energiskatt istället för elhandelsbolagen.

Anslutningsavgift – är en engångsavgift för anslutning till elnätet.

Anslutningspunkt –
är ägogränsen mellan kundens och våra elanläggningar, normalt servisledningens kabelände. Kunden äger och ansvarar för anläggningen efter denna punkt.

Avgiftstillägg – ett påslag på ordinarie anslutningsavgift om kunden önskar:

  • Annan förläggningsväg eller anslutningspunkt än den som anvisats av nätägaren (Sandviken Energi).
  • Att arbetet utförs under icke-ordinarie arbetstid.
  • Att markarbete utförs under tjälperiod.
  • Högre leveranssäkerhet än vad som anses normalt.

Behörig elinstallatör – en av Elsäkerhetsverket auktoriserad elinstallatör. För att hantera en nyanslutning till elnätet behöver en föranmälan komma in till oss på Sandviken Energi från en auktoriserad elinstallatör. Det är enkelt att kontrollera att företaget du vill anlita har behörighet. Alla auktoriserade företag finns med i Elsäkerhetsverkets företagsregister.

Bygg-el/ Byggström –
en tillfällig anslutning till elnätet.

Elhandelsföretag -
levererar den el du använder i din bostad. Elhandelsföretagen köper och säljer el (elen som fraktas i ledningarna). Du kan själv välja vilket elhandelsföretag du vill köpa din el från.

Elnätsföretag – äger och underhåller det lokala elnätet i det område där du bor. Du kan inte själv välja vilket elnätsavtal du vill ha – det görs med det bolag som äger nätet där du bor.

Föranmälan –
behörig elinstallatör gör en nyanslutningsförfrågan till Sandviken Energi. Detta gäller för nyanslutningar, säkrings- och servisändringar.

Färdiganmälan när anslutningsarbetet är utfört av behörig elinstallatör skickar samma person in en färdiganmälan till Sandviken Energi.

Huvudsäkring -
sitter i regel i mätarskåpet eller vid elmätaren. Den finns på plats för att skydda din elanläggning genom att bryta om något skulle bli fel. Säkringen utgör även en begränsning i hur mycket el du kan använda samtidigt i fastigheten. Genom att se till att du har rätt huvudsäkring kan du påverka avgiften för ditt elnätsabonnemang. Om du är osäker på valet av huvudsäkring kan en behörig elektriker hjälpa dig att se över din elanläggning.

Kilowatt - Kilowatt brukar förkortas kW och är ett mått på effekt, det vill säga hur mycket energi som omvandlas under en sekund.

Effekt – är den mängd el du använder vid ett visst tillfälle. Det är ett mått på en apparats styrka eller arbetsförmåga. Om du kör många apparater/maskiner samtidigt så blir ditt effektuttag högt under den tiden. Ett nätbolag, till exempel Sandviken Energi Elnät AB, ska se till att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet för att ni ska kunna få den effekt ni behöver. Ju högre effekt som ska överföras, desto kraftigare ledningar och transformatorer krävs.
Enheten för effekt är watt (W). För större effekter används kilowatt (kW), vilket är tusen watt.
Energi = effekt * tid. Till exempel om en maskin med effekten 10 kilowatt (kW) är påslagen i en timme blir energiförbrukningen 10 kilowattimmar (kWh).


Likström – är elektrisk ström som alltid har samma riktning till skillnad från växelström där strömmen byter riktning. Förkortas ofta DC för engelskans Direct Current.

Microproduktion – för att vara mikroproduktion krävs det att:

Mätarsäkring - är den säkring eller motsvarande överströmsskydd som sitter på inkommande servisledning i kundens mätarskåp. För kund med säkringstariff är det mätarsäkringen som bestämmer kundens abonnemangsavgift.

Servisledning -
är den ledning eller de parallella kablar med vilken kundens elanläggning ansluts till Sandviken Energis elnät i anslutningspunkten.

Servisledingssäkring - är den säkring som sitter i servisledningens startpunkt i kabelskåp, stolpe eller transformatorstation.

Servissäkring –
är en gemensam säkring som används när en eller flera kunder utnyttjar en servisledning. Servissäkringen sitter i servisledningens slutpunkt och är avgiftsbestämmande för anslutningen. För servisledning med enbart ett abonnemang är servissäkring samma sak som mätarsäkring.

Växelström – elektrisk ström som periodiskt ändrar riktning. Förkortas ofta AC, för engelskans Alternating Current.

Växelriktare - används för att omvandla likström till växelström.

Återanslutning/-inkoppling – innebär att Sandviken Energi ansluter en anläggning som tidigare varit ansluten till vårt elnät.Fjärrvärme – är ett tryggt, flexibelt och miljövänligt alternativ för uppvärmning. Värmen distribueras via hetvattenledningar och överförs genom värmeväxlare till fastighetens radiatorkretsar och tappvarmvatten. För att kunna få fjärrvärme till ditt hus krävs ett fungerande vattenburet uppvärmningssystem. Har du idag direktverkande el behöver du alltså konvertera ditt värmesystem till vattenburen värme. I Sandviken kommun producerar vi fjärrvärme av lokalt biobränsle som spån, flis, returträ och träpellets. Vi använder torv under den kalla delen av året och vid riktiga köldknäppar så stöttar vi med lite olja och gasol. Läs mer om så fungerar fjärrvärme här

Fjärrvärmecentralen – i centralen finns två (2) värmeväxlare där den ena värmer upp dina element och den andra tappvarmvattnet. Båda värms upp med hetvattnet från fjärrvärmenätet som är ett helt avskilt system. Du äger själv din fjärrvärmecentral och ansvarar för funktion och underhåll. Sandviken Energi erbjuder villakunder möjlighet till support för funktion och underhåll till en fast månadsavgift, läs mer om Förlängd garanti

Radiator - ett vattenfyllt element.


Förlängd garanti – med detta behöver du inte bekymra dig om framtida problem med din fjärrvärmeväxlare. Skulle något problem uppstå med din fjärrvärmeväxlare får du med förlängd garanti hjälp 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Här kan du läsa mer om förlängd garanti.

Klok värme –
som fjärrvärmekund och villaägare kan du med vår tilläggstjänst Klok värme enkelt anpassa värmen i hemmet via en app i din telefon – närsomhelst och varsomhelst. Klok värme är en termostat som består av tre dosor och en app till din smartphone eller surfplatta. Här kan du läsa mer om klok värme.


Fjärrvärmevatten – Sandviken Energis fjärrvärmevatten är helt skiljt från det vatten som går i radiatorer hemma hos dig som kund. För säkerhets skull så är fjärrvärmevattnet grönfärgat, så att vi enkelt hittar eventuella läckage.

Servisledning – den ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgränsen.


VA – förkortning på vatten och avlopp.

ABVA – betyder Allmänna bestämmelser för användare av vatten- och avloppsanläggning. Här kan du läsa mer om ABVA Pdf, 718.7 kB.

Anläggningsavgift – en engångsavgift som man betalar in när man vill ansluta sin fastighet till det allmänna VA-nätet. Anläggningsavgiften består av följande avgifter: Servisavgift, Förbindelsepunktsavgift, Tomtyteavgift, Lägenhetsavgift.

Etableringsavgift- läggs till på servisavgift, som på fastighetsägarens egen begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten, skall utöver ordinarie avgift erläggas en etableringsavgift om 40% av servisavgiften.

Avgift per förbindelsepunkt – avgift för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar.

Förbindelsepunkt – är den punkt där fastighetens VA-ledningar kopplas ihop med kommunens ledningar. Enligt vattentjänstlagen är det huvudmannen (Sandviken Energi Vatten AB) som bestämmer förbindelsepunkt där fastighetens ledningar ska kopplas till VA-anläggningen. 

Servisavgift – kostnad för framdragning av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar.

Brukningsavgift – Den löpande avgift du betalar för de vatten- och avloppstjänster du får tillgång till. Den rörliga avgiften grundar sig på din vattenförbrukning.

Lägenhetsavgift – med lägenhet menas en självständig bostadsenhet enligt plan- och bygglagen. Ju fler lägenheter man har på en fastighet desto större nytta anses man ha. För fastigheter som används till någon form av verksamhet räknas varje påbörjad 140 kvadratmeter bruttoarea (BTA) som lägenhet.

Avloppsvatten – samlingsnamn för spill- och dag och kylvatten.

Renvatten – vatten av dricksvattenkvalitet.

Spillvatten –bad, disk och toalettvatten. Med spillvatten likställs allt avloppsvatten som VA-huvudman (Sandviken Energi Vatten AB) bedömer ska avledas till spillvattenledning.

Dagvatten – regn, smält- och dräneringsvatten (får ej anslutas till spillvattenledning).

BDT-vatten – ett gemensamt namn för avloppsvatten från bad-, disk- och tvättvatten, kallas även gråvatten.

Byggvatten – under byggnation kan man behöva byggvatten, det vill säga en tillfällig anslutning av vatten.


Vattenmätare – på din ingående vattenledning, oftast i källaren vid varmvattenberedaren eller i grovköket, sitter en vattenmätare. En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Sandviken Energi ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätaren.

Tomtyteavgift – bidrar till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens area. Det finns en regel för hur stor tomtyteavgiften kan bli, begränsningen säger att tomtyteavgiften aldrig får vara större än de andra tre (servisavgift, förbindelsepunkt och lägenhetsavgift) tillsammans.

Miljötratten – är en liten tratt som hjälper miljön- och det egna hushållet. Man skruvar på den på en PET-flaska och häller överblivet fett och matolja i den, så fort fettet och oljan svalnat lite. Sedan stänger man locket på tratten till nästa gång man får fett över. När flaskan är full kastar man den bland hushållssoporna. På så sätt omvandlas fettet och oljan till värme, energi, bränsle istället för att orsaka stopp i avloppen. Miljötratten är gratis och du kan hämta den i vår kundservice.

Dränvatten – vatten som kommer från dränering av husgrunder och utdikningsområden. Dräneringsvatten får ej anslutas till spillvatten.

Enskilt vatten- och avloppsanläggning (enskilt VA) -
en VA-anläggning som inte är ansluten till den allmänna VA-anläggningen. För den enskilda anläggningen ansvarar den eller de fastigheter som nyttjar anläggningen.

Gemensamhetsanläggning –
är en form av VA-lösning när två eller flera fastighetsägare går ihop för att driva en gemensam vatten– och /eller avloppsanläggning.

Vatten- och avloppsplan Sandviken kommun – eller också ett vanlig använt namnVA-planen” tydliggör och samlar kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering. Den har också en viktig roll i arbetet med den fysiska planeringen, hela vägen från översiktsplanering till detaljplanering och bygglov. Planen är ett levande dokument som regelbundet uppdateras. Här kan du läsa mer om VA-planen. Öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsområde – allmänna vatten- och avloppstjänster bedrivs inom ett fastställt geografiskt område (verksamhetsområde) inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller skall ordnas genom en allmän VA-anläggning. Verksamhetsområde förkortas ofta som VO.

VA-kollektiv – enligt svensk lag bildar varje kommun ett VA-kollektiv som ska stå för sina egna kostnader. Kostnaden ska finansieras via avgifter (VA-taxan) och inte genom kommunalskatt. Verksamheten får inte vara vinstdrivande och pengar får inte föras över mellan kommuner.

Va-taxa – alla fastighetsägare som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp betalar den taxa som gäller i den egna kommunen. Sandvikens avgifter beslutas av kommunfullmäktige i Sandviken och är en avvägning mellan behovet av investeringar och rimlig kostnad för kunden.


ADSL – står för Assymetric Digital Subsriber Line och innebär kort och gott bredband via telefonjacket. Från och med maj 2020 erbjuder vi inte längre möjlighet att teckna ett nytt abonnemang för ADSL. Istället satsar vi på utbyggnaden av bredband via fiber.

Fiber – är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar så som åska och har näst intill obegränsad kapacitet.

Fiberbox – är en dosa som placeras på insidan av din yttervägg. Den omvandlar ljussignalen i fibern till elektriska signaler som din dator, telefon och TV använder för att ta emot information.

Fiber till hemmet – Om du bor i ett av våra förberedda områden för Fiber till hemmet har du möjlighet att ansluta dig och teckna bredband med hastigheter upp till 1000 Mbit/s. Bor du utanför våra förberedda områden kan du kontakta oss för en offert för fiberanslutning. Här kan du läsa mer om fiber till hemmet. Länk till annan webbplats.

Fiber till landsbygd – du som bor på landsbygden inom Sandviken kommun kan anmäla ditt intresse för fiberanslutning inom ramen för våra landsbygdsprojekt. Här kan du läsa mer om fiber till landsbygd. Länk till annan webbplats.

Fiberanslutning – innebär att du som kund får en signal via optiskt ljus.

Fiberblåsning –
man blåser in fibertråden genom tomröret i gatan in till din fastighet med hjälp av tryckluft.

Stadsnät – kallas de bredbandsnät som är geografiskt begränsade och då ofta till en kommun. Sandviken Energi Stadsnät är fritt för tjänsteleverantörer att leverera sina tjänster i.

Fiberoptik – är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal.

Anslutningspunkt - fiberboxens placering på insidan av ytterväggen.


 Senast uppdaterat