Logo

Så här går det till

Här förklarar vi våra generella nyanslutningsprocesser för alla nyttigheter; Vatten och avlopp, Elnät, Fjärrvärme och Fiber.

När du vill beställa en nyanslutning är det en fördel att vara ute i god tid. Önskvärt är att du beställer 3-6 månader före det datum du vill att allt skall vara klart. I de fall vi får in beställningar med 3-6 månaders framförhållning så vet vi av erfarenhet att det kan vara klart enligt era önskemål beroende på storleken på anslutningen, avstånd till den punkt i elnätet där er servis ansluts från samt komplexiteten i utförandet.

I de fall vi får in beställningar med kort varsel (under 3 månader) ökar risken att vi inte kan tillgodose en färdig anslutning utifrån era önskemål.

Notera att du inte själv gör en beställning - denna måste inkomma till oss från behörig elinstallatör.

 1. Föranmälan Nyanslutning
  Om du ska bygga nytt hus eller om du ska dra in el i sommarstugan behöver du en nyanslutning. 

  För att hantera din nyanslutning till elnätet samt tillfälliga anslutning måste vi få in en föranmälan från den elinstallatör du väljer att anlita. Därmed börjar processen med att du kontaktar en behörig elinstallatör. Ni diskuterar planering och upplägg. Behörig elinstallatör gör sedan en föranmälan och skickar in till oss. Föranmälan ska innehålla en beskrivning på vad som ska göras och vilket behov av effekt man har. Till föranmälan ska även en karta bifogas där det framgår var er önskade anslutningspunkt är (exempelvis en situationsplan) Elinstallatören anger även ett preliminärt anslutningsdatum.

 2. Offert
  När föranmälan (inklusive karta eller situationsplan) kommit in till oss från behörig elinstallatör sammanställer vi en offert på anslutningsavgiften. I offerten står det specificerat vad du som kund behöver göra och vad vi kommer att göra.

 3. Beställning
  Nu är det dags att göra en beställning, det gör du genom att skicka in beställningsblanketten som medföljde offerten vi skickade till dig.

 4. Klartecken och fakturering
  När din beställning kommit in till oss kontaktar vi elinstallatören om att arbetet med installationen kan påbörjas.

  Vi skickar i detta läge också faktura för anslutningsavgiften till dig. Vi slår inte på ström förrän fakturan är betalad men däremot påbörjas projekteringen.

 5. Projektering, tillstånd och anläggning
  Sandviken Energi projekterar, bereder och ansöker om relevanta tillstånd inför anslutningen. Om det finns behov så bygger vi ut eller förstärker elnätet. Vi kan behöva plats för en nätstation/kabelskåp på er mark om vi inte tilldelats plats i detaljplanen.

  Den elinstallatör du anlitat utför elarbeten inom din anläggning och lägger kabelskyddsrör till fastighetsgränsen i samråd med oss. Som kund är du ansvarig för grävning på egen tomt. Sandviken Energi gräver fram anslutningen till tomtgräns.

 6. Anslutning
  När arbetet är klart skickar elinstallatören in en färdiganmälan till oss. För att anslutningen ska kunna utföras på önskat datum måste färdiganmälan skickas in i god tid, minst två veckor innan är rekommenderat. Ledtiden kan dock bli längre beroende på komplexiteten i anslutningen.

  När färdiganmälan kommit in till oss samt ni som kund betalat fakturan ansluter vi servisen och sätter upp mätaren och därefter spänningsätter vi anläggningen.

På Installatörsföretagens hemsida kan du söka efter behöriga installatörer.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information för dig som behöver en tillfällig anslutning till elnätet.

Om du behöver du en tillfällig elanslutning (byggel) krävs alltid en föranmälan av en behörig elinstallatör. Anmälan ska göras till Sandviken Energi Elnät i god tid (cirka 2 veckor) innan anläggningen ska tas i bruk.

Föranmälan vid tillfällig elanslutning

 • Observera att det för tillfällig el alltid krävs en föranmälan där Sandviken Energi utfärdar ett installationsmedgivande.

 • Elinstallatören monterar ett godkänt mätarskåp, med minst 5 meter anslutningskabel, på en av oss anvisad plats.
 • Efter det skickar elinstallatören in en färdiganmälan på anläggningen.

 • Efter inkommen färdiganmälan utför Sandviken Energi Elnät anslutning till elnätet och monterar mätaren.

 • Vid nedtag av mätarskåp ska elinstallatören skicka in en färdiganmälan, nedtag av mätarskåp.

 • Vill man undvika kostnaderna för tillfällig el vid nybyggnation kan man starta ordinarie abonnemang omgående.

Över 63A

Vid säkrings-, effekt- och högspänningsabonnemang över 63A, var vänlig kontakta vår Kundservice.

Gäller från 1 januari 2020 och tillsvidare.

Rörlig överföringsavgift tillkommer med (20,78 öre/kWh) + moms = 25,98 öre/kWh.

Prislista för tillfällig anslutning

Huvudsäkringens storlek

exkl. moms

kr/år inkl moms

Tillfällig el 16A-63A in/urkoppling

1 865 kr/år

2 331 kr

Tillfällig el 16A-63A kr/år

6 216 kr/år

7 770 kr

Tillfällig el 80A och in/urkoppling

7 770 kr/ enl. offert

9 913 kr/ enl. offert

Tillfällig el från 80A-> kr/år

12 681 kr

15 851 kr

Fjärrvärme är ett bekymmersfritt, bekvämt och miljösmart alternativ att värma din fastighet med.

Vår utbyggnad av fjärrvärmenätet styrs till stor del av efterfrågan. Fjärrvärmen är till sin natur sådan att vi måste bygga ut fjärrvärmenätet i en given ordning.

Om du är intresserad av att ansluta fjärrvärme gör du en intresseanmälan eller kontaktar vår kundservice. Hur själva anslutningsprocessen går till kan du läsa om här.

 1. Intresseanmälan
  Processen skiljer sig åt beroende på om du bor inom vårt fjärrvärmenät eller utanför.

  Är din tomt/fastighet inom eller i närheten av vårt fjärrvärmenät är förutsättningarna goda för att en fjärrvärmeanslutning ska vara möjlig ur ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv. Meddela ditt intresse genom att fylla i Intresseanmälanöppnas i nytt fönster eller kontakta vår kundservice.

  Har din fastighet redan fjärrvärmeledningar framdragna till husgrunden men inte inkopplat så kan vi ansluta oavsett tid på året till förmånligt pris. Om en sådan inkoppling är aktuell kan du fylla i en Intresseanmälan eller kontakta vår kundservice.

  Ligger din tomt/fastighet utanför vårt fjärrvärmenät blir processen något längre men självklart kan vi ändå försöka hjälpa dig. Meddela ditt intresse genom att fylla i intresseanmälan eller kontakta vår Kundservice. Om det finns flera i området som är intresserade kan det bli aktuellt med en utbyggnad av fjärrvärmenätet. Då är det viktigt att även dina grannar gör en intresseanmälan.

  Innan du fyller i intresseanmälan är det bra om du beräknat hur mycket energi du kommer att förbruka. Flera olika beräkningsverktyg går att finna på nätet. Har vi den här informationen redan i din intresseanmälan har vi kommit en bra bit på väg. Har du ännu inte denna information kan vi naturligtvis hjälpa dig att räkna ut en preliminär energiförbrukning samt effekt efter inkommen intresseanmälan.

 2. Utredning
  Efter inkommen intresseanmälan utreder Sandviken Energi hur vi kan gå vidare med anslutningen. Vi gör ett hembesök och tittar på lämplig dragning av ledningar och placering av fjärrvärmecentralen. Under denna tid kan vi behöva kontakta dig för vidare frågor och kompletteringar.

 3. Offert och avtal
  Efter utredningen kommer vi att skicka en offert till dig. I samma utskick har vi också lagt med ett avtal som du signerar och returnerar till oss om alla uppgifter stämmer.

 4. Anslutning - grävning och genomföring
  Från påskrivet avtal till färdig installation tar det mellan 10-30 dagar att ansluta din fastighet beroende på årstid och överenskommelse med dig som kund.

  Ledningar för fjärrvärme dras normalt kortaste vägen från fjärrvärmekulverten i gatan till huset. Innan Sandviken Energi påbörjar grävningen behöver vi studera ledningskartor (information som du som kund bidrar med) för att inte skada befintliga rör och kablar på tomten. Om möjligt undviks asfalterade eller stenlagda ytor. Schaktet där fjärrvärmerören läggs bli omkring 40-80 cm djupt.

  Bra att veta är att när vi ändå gräver ner fjärrvärmekulvert så passar vi på att lägga ner tomrör för eventuell installation av fiber framöver. Om planer finns för att lägga ner elservis så lägger vi ner rör även för detta.

  Ett hål tas upp i husgrunden eller vägg för fjärrvärmeledningarna och servisventiler monteras på utsidan av husväggen. Du behöver inte ha källare för att ansluta fjärrvärme utan genomföringen kan göras på flera olika sätt. Görs genomföringen genom vägg så täcks ledningarna av en skyddskåpa på ytterväggen (det här är den vanligaste processen).

  Efter avslutat rörarbete återställer vi schaktet i gatan och på din tomt. Asfaltering av gata och trottoar samordnas ibland med andra projekt och kan därför dröja en tid. Asfalterade ytor och plattor på tomten samt hålet för husgenomföringen återställs efter att ledningarna har dragits. Det sista finputset med att spackla och måla åligger dig som fastighetsägare.

 5. Montering och besiktning
  Fjärrvärmecentralen monteras och kopplas in mot husets befintliga värme- och varmvattensystem samt ansluts till el av elektriker. Vi isolerar alla fjärrvärmerör, städar upp och gör en grov återställning (ej spackling eller målning) där ingrepp har gjorts för invändiga ledningsdragningar.

  Din fjärrvärmecentral förses med en fjärrvärmemätare och när allt är monterat och klart testas anläggningen av Sandviken Energi. Vi visar dig då även hur din nya fjärrvärmecentral fungerar. Du får också skriftlig information för att själv kunna sköta anläggningen. Om installationen skett av annan rörinstallatör ska anläggningen besiktigas och godkännas innan driftsättning får ske. Fjärrvärmeleveransen startar från det att fjärrvärmemätaren är monterad.

 6. Fakturering
  Anslutningsavgift och eventuell kostnad för installation faktureras normalt inom 30 dagar efter att installationen är klar.

 1. Beställning/offertförfrågan
  Processen skiljer sig åt beroende på om du bor inom eller utanför ett utbyggt fiberområde. Om du är osäker på vad du tillhör så kan du kontakta vår kundservice som då kontrollerar din möjlighet att anslutas till fiber.

  Vid särskilda erbjudanden skickar vi ut information direkt till dig om möjligheten att ansluta sig till fiber. Här kan du ser aktuella kampanjområden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Bor du inom ett utbyggt fiberområde och vill beställa fiber fyll i beställningsformulär för Fiber till hemmet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster När vi mottagit din beställning och efter utredning sett att det är möjligt att ansluta skickar vi en beställningsbekräftelse till dig. Tänk på att inte avsluta dina befintliga abonnemang för tidigt i samband med att du beställer Fiber till hemmet, vänta gärna till din fastighet har installerats med fiber.

  Bor du utanför ett utbyggt fiberområde kan du fylla i en intresseanmälan här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vi undersöker då förutsättningarna för fiber, gör en beräkning på kostnader och skickar en offert till dig.

 2. Teknisk undersökning och förberedelser
  Vi tar reda på förutsättningarna för din fastighet. Har du fjärrvärme finns det god chans att det redan är förberett för fiber genom ett tomrör.

 3. Grävning och placering av fiberbox
  Vi och våra entreprenörer förbereder fibernätet och utför vid behov grävning utanför din fastighetsgräns.

  I samband med denna grävning tilldelas du grävmaterial (tomrör och markeringsband) för den grävning du själv ansvarar för (den på egen tomt) från avlämningspunkt fram till där fiberboxen ska sättas upp. Har du redan fjärrvärme finns det god chans att du inte behöver gräva. Läs våra anvisningar för egen grävning här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Som standard placeras fiberboxen på insida yttervägg och på markplan för att undvika längre kabeldragningar. Du har möjlighet att bestämma annan plats för fiberboxen så länge du gräver och/eller gör egen kabeldragning fram till där fiberboxen ska placeras i huset. I vissa fall behöver du även borra hålet själv där fibern ska gå in (exempelvis på övervåningen). Kontakta Sandnet för rådgivning om du har önskemål om annan placering. Se instruktion på placering av fiberbox här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 4. Installation
  När det är dags för installation blir du kontaktad av vår installatör för tidsbokning. Här nedan ser du ett exempel på ett vanligt tillvägagångssätt vid installation:

  - Ett hål borras i din husfasad till insida yttervägg där fiberboxen ska monteras.
  - Det tomrör du grävt ner dras in genom hålet till insida yttervägg, det kapas och skarvas med det tomrör
  vi grävt ner under gatan utanför din tomt.
  - Hålet tätas noggrant och kabelskydd sätts på utsida husfasad.
  - Fibern blåses in genom tomröret i gatan och in i din fastighet med hjälp av tryckluft. Den svetsas nu
  samman i skåpet på gatan och i din fastighet.
  - Fiberboxen kopplas samman med fibern och monteras på insida yttervägg.

 5. Efter installation
  Vi skickar nu en faktura på anslutningsavgiften.

  När fiberboxen sitter på plats och vi lämnar ditt hem har du tillgång till den tjänst du beställt från oss eller våra tjänsteleverantörer. Du kan om du vill vänta med att beställa bredband och kabel-tv om du till exempel har anslutningar och bindningstider med annan leverantör.

  För att börja använda dina tjänster behöver du koppla in din utrustning till fiberboxen, du kan följa dessa instruktioner hur du kopplar din utrustning till fiberboxen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Tänk på att anpassa din utrustning som router för trådlöst nätverk till den hastighet du väljer på bredbandet. Särskilt om du väljer en högre hastighet.