Logotyp

Källaröversvämningar

I hus med källare, särskilt där denna har golvbrunn eller annan avloppsenhet, kan risken för översvämning inte uteslutas. Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete.

Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från oss uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av. Ofta kan dock fastighetsägaren genom olika åtgärder förhindra översvämningen eller begränsa dess omfattning och skadeverkningar.

Vi på Sandviken Energi lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

Nedan kan du läsa information om de vanligaste orsakerna till källaröversvämning och om de förebyggande åtgärder man kan sätta in för att öka skyddet mot översvämning. Vi ger också råd om hur den som drabbas bör agera vid en översvämning.

Orsaker till översvämning kan vara

Häftigt regn

Översvämning beror oftast på dämning i det allmänna avloppsnätet. Dämning inträffar vanligtvis i samband med häftiga regn eller hastig snösmältning. Risken för denna typ av översvämning är beroende av fastighetens läge och hur ledningarna i gatan är utformade. Det går inte att helt undvika tillfälliga uppdämningar, eftersom ledningsnätet inte kan dimensioneras för att klara de kraftigaste regnen.

Tillfälligt stopp

Även vid torrväder kan vatten till följd av stopp, strömavbrott eller haveri i avloppspumpstation dämmas i avloppsledningen. Stopp kan också bero på att en ledning skadats eller tillförts olämpliga material eller främmande föremål. Tillfälligt stopp i en gatuledning kan medföra att flera anslutna fastigheter drabbas av källaröversvämning.

Stopp inom fastighet

Vid stopp i servisledning eller avloppsledningar inom en byggnad begränsas översvämningen till den berörda fastigheten.

Felaktig planering

Felaktig planering av en tomt kan göra att dagvatten, dvs regn- och smältvatten, rinner ner via källartrappa eller garagenedfart och orsakar översvämning.

Vårflod

När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag - detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. Även höstflod kan förekomma.

Förebyggande åtgärder

Fastighetsägare bör i sitt eget och hyresgästernas intresse i största möjliga utsträckning försöka förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet. Följande åtgärder kan förslagsvis vidtas:

 • Undvik att ha värdefulla och ömtåliga föremål i källaren. Saker som måste förvaras i källaren bör inte stå direkt på golvet, utan på pallar eller hyllor.
 • Ha ett källargolv av vattentåligt material, t ex klinkers.
 • Installera golvbrunnar med automatisk eller manuell avstängning i utrymmen där det finns risk för vatteninträngning.
 • Installera automatiskt verkande bakvattenventil.
 • De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande anordningar.
 • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar.
 • Kontakta en rörinstallatör om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar.
 • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.
 • Valla in nedfarter till garage och andra källarutrymmen.
 • Kontrollera att intern avloppspump fungerar.
 • Anslut fastigheten till alarmeringscentral med larmtjänst.
 • Anpassa användningen av källaren efter aktuellt översvämningsskydd.

Tänk på att även om dessa råd följs kan man inte vara fullständigt skyddad mot källaröversvämning.

Om översvämning inträffar

 • Bryt elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta utsatta inventarier.
 • Länsa källaren från inströmmande vatten om det går.
 • Var noga med hygien efter kontakt med inströmmande vatten.
 • Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 • Anmäl översvämningen till Sandviken Energi på telefon 026-24 16 00.

Skadeutredning

För varje inrapporterad källaröversvämning gör vi på Sandviken Energi AB Vatten en skadeutredning. Det gör vi dels för att ta reda på orsaken till översvämningen, dels för att klara ut om vi och fastighetsägaren har följt alla skyldigheter för att förhindra översvämning.

Om fastighetsägaren har anspråk på ekonomisk ersättning från oss hanteras det genom parternas respektive försäkringsbolag.

Senast publicerad: fredag 9 augusti 2019 10:16

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen