Logotyp

Vad händer med avloppsvattnet?

Sandvikens kommuns största avloppsreningsverk är Hedåsens avloppsreningsverk. Verket behandlar avloppsvatten från Sandvikens tätort och det renade vattnet leds sedan till Storsjön.

Reningsverket behandlar vattnet genom mekanisk och kemisk rening. Inom den närmaste tiden planeras reningsverket att kompletteras med ett biologiskt reningssteg samt eventuellt även kväverening.

Bygg- och miljökontoret synar oss

För att få släppa ut renat avloppsvatten i en sjö eller ett vattendrag krävs tillstånd från tillsynsmyndigheten. I Sandviken Energi Vatten AB:s fall är det Bygg- och miljökontoret som är tillsynsmyndigheten.

Varje år rapporteras till myndigheten hur verksamheten bedrivits samt hur stora mängder av fosfor, kväve, syreförbrukande ämnen samt metaller som släppts ut i recepienten. Miljörapporteringen sker för samtliga avloppsreningsverk.

Reningsverk finns även i Storvik, Kungsgården, Järbo, Jäderfors, Gästrike-Hammarby, Årsunda, Österfärnebo och Gysinge.

Reningsverken i Storvik, Kungsgården och Järbo har en renoverats för att minska utsläppet av näringsämnen till Storsjön.

Rening med naturens hjälp

Vid Jäderfors avloppsreningsverkPDF (pdf, 264.9 kB) används främst naturens egna processer för att rena avloppsvattnet. Reningen utförs genom en mekanisk avskiljning med galler, sedimentering i öppna dammar, filtrering av avloppsvattnet genom sandfilter och slutligen renas vattnet i en våtmarksdamm där inplanterade växter tar hand om näringsämnena.

Schematisk bild över hur ett reningsverk fungerarPDF (pdf, 56.7 kB)

Inga kemikalier används i processen.

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 11:16

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen