Logotyp

Hantering av fettavfall

Fettutsläpp från verksamheter som bland annat gatukök, personalmatsalar, restauranger med mera orsakar problem i spillvattenledningar och pumpstationer.

Stora mängder fett i ledningsnätet leder till en minskning av ledningens kapacitet. Slutligen leder ansamlingen av fett till avloppsstopp, som i sin tur kan orsaka källaröversvämningar och bräddningar av orenat spillvatten.

Enligt våra allmänna bestämmeler, ABVA, 21 §  får fastighetsägare inte släppa ut eller tillföra den allmänna avloppsanläggningen vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet, inverka skadligt på ledningsnätets funktion eller på reningsprocessen i avloppsreningsverk eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet.

För dig som är verksamhetsutövare

För dig som utöver en verksamhet med tillverkning eller hantering av livsmedel har vi tagit fram en informationsfolder om fettavskiljarePDF (pdf, 3.9 MB).

Fettavskiljare informationsfolder

Ta del av informationsfoldern om fettavskiljare.

Senast publicerad: torsdag 10 november 2016 22:46

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen