Logotyp

Tvätta din bil på miljöns villkor

Tvätta aldrig bilen på gatan, p-platsen eller garageuppfarten eftersom förorenat vatten då rinner ner i brunnar eller diken och slutligen hamnar i Öjaren, Storsjön eller andra närliggande vattendrag.

Tvätta inte bilen på gatan

Rengöringsmedel som används till biltvätt innehåller ofta lösningsmedel som skadar både människor och miljö. Vid biltvätten löses dessutom olja och tungmetaller från den smutsiga bilen ut i tvättvattnet. När du tvättar bilen på gatan eller garageinfarten rinner vattnet ut i en dagvattenbrunn som oftast inte är ansluten till något reningsverk. Det förorenade tvättvattnet går då orenat ut i bäckar och åar och hamnar till sist i någon sjö eller i havet.

Använd miljöanpassat och tvätta inte på gatan

Tvätta istället din bil i en gör-det-själv-hall eller i en miljögodkänd automatisk biltvätt. Där kan man bättre ta om hand om det miljöfarliga tvättvattnet eftersom avloppet är kopplat till en oljeavskiljare. På dessa anläggningar finns sedan 1996 krav på ytterligare rening av tvättvattnet innan det leds vidare till det kommunala reningsverket.

Vid enstaka rengöringstillfällen kan du ställa dig på en grusplan eller gräsmatta långt ifrån vattendrag och dagvattenbrunnar. Undvik helt biltvätt på asfalterade gator, där smutsvatten och oljerester rinner rakt ned i dagvattenledningarna och därmed ut i vattendragen.

Tvätta med såpa, miljöanpassat diskmedel eller ett miljömärkt bilschampo. Tips: Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute, tvättmedlen fungerar betydligt mer effektivt då. Om du måste använda avfettningsmedel ska detta ske vid ett avlopp med oljeavskiljare som är anslutet till ett avloppsreningsverk. Använd endast miljöanpassade avfettningsmedel. Det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Varför är det farligt?

I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada vattenlevande djur. Även milda tvåltvättmedel och såpa kan innehålla sådana ämnen. Avfettningsmedel innehåller ofta lösningsmedel, till för några år sedan vanligtvis lacknafta. Sådana aromatiska lösningsmedel är giftiga och skadliga både för oss människor och för livet i vattnet.

Nu finns miljöanpassade avfettningsmedel som inte innehåller aromatiska lösningsmedel, men som har visat sig fungera lika effektivt. De flesta avfettningsmedel och alla bilschampon innehåller dessutom tensider som är giftiga för vissa vattenorganismer, t ex fiskar.

När bilen tvättas på gatan finns ingen reningsanläggning som kan ta hand om de miljöfarliga ämnena i tvättvattnet, utan det släpps ut helt orenat.

Lagar och bestämmelser

Enligt 14 kap. miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. Det betyder i det här fallet att den som använder ett avfettningsmedel eller ett bilschampo ska se till att miljön inte tar skada av biltvätten. Att tvätta bilen på gatan är med tanke på risken att vattnet går orenat ut i våra sjöar och vattendrag ett felaktigt sätt att hantera kemiska produkter.

Senast publicerad: torsdag 11 december 2014 17:04

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen