Logotyp

Vårt dagvatten renas i Fiskängstjärnen

Med dagvatten menas det vatten som kommer från stuprännor, dränering samt avrinning från hårdgjorda ytor (vägar, torg, uppfarter mm).

Dagvatten har tidigare antingen hamnat orenat i sjöar och vattendrag eller gått i gemensamma avloppssystem tillsammans med spillvattnet från hushållen. Det senare har medfört att belastningen på avloppsreningsverken har blivit onödigt stor och t ex vid kraftiga regn har man i princip renat regnvatten.

Detta är kostsamt och på senare år förespråkas LOD - Lokalt omhändertagande av dagvatten.

asd
Fiskängstjärnens dagvattenanläggning
Fiskängstjärnens utlopp

Dagvattenhantering i Sandvikens tätort

Ungefär 75 % av Sandvikens tätorts dagvatten leds idag till Kanalen. Detta vatten innehåller en del föroreningar i form av metaller samt en del närsalter. För att få ner föroreningshalterna i dagvattnet har vi anlagt en våtmarksanläggning belägen vid Fiskängstjärnen, strax norr om Sandviken.

Projektet är en del av Sandvikens kommuns Lokala Investeringsprogram. Arbetet med våtmarken påbörjades i januari 2002 och färdigställdes 2003. Byggnationen av denna dagvattenanläggning syftar till att vattnet från kanalen får längre uppehållstid vilket ger en sedimentation av material och tungmetaller samt en reduktion av kväve.

Vid våtmarksanläggningen går Hälsans Stig förbi och det har byggts rastplatser och fågeltorn i området. På detta sätt höjs även områdets attraktions- och naturvårdsvärden samtidigt som du får en rening av dagvattnet.

Varje månad tas det prover på inkommande och utgående vatten till våtmarken för att kontrollera funktionen. Våtmarken fungerar bäst på metaller med en reduktion på upp till ca 80 procent gällande bly, koppar och zink.

Mer information

Fiskängstjärnens dagvattenanläggningPDF (pdf, 653.7 kB)

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 11:21

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen