Logotyp

Grundvatten eller ytvatten?

Råvaran till dricksvattnet kallas råvatten och kommer ursprungligen från ytvatten eller grundvatten.

Hälften av allt vatten som används till dricksvatten i Sverige kommer från ytvatten, dvs sjöar eller rinnande vattendrag. Den andra hälften fördelar sig lika mellan naturligt grundvatten och så kallat konstgjort grundvatten. Det senare används ofta när befintligt grundvatten inte räcker till. Låter man ytvatten passera genom ett markgruslager, t ex en grusås, får man ett konstgjort grundvatten.

Grundvatten är det vatten som finns i marken och berggrunden. Grundvatten uppstår då regn- och ytvatten filtreras genom jordlager eller strömmar in i sprickor i berggrunden och tas upp ur grävda eller borrade brunnar.

Både grundvatten och ytvatten här i Sverige ger utmärkt dricksvatten med riktig behandling. För grundvatten beror sammansättningen oftast på markbeskaffenhet och berggrund medan ytvattnet är mer beroende av tillrinningsområdets beskaffenhet och användning.

Men vad är då skillnaden mellan grundvatten och ytvatten? Nedan ser ni en liten jämförelse!

Grundvatten

+ Jämn kvalitet under hela året
+ Låg temperatur
+ Lågt organiskt innehåll
+ Hög mikrobiologisk säkerhet
+ Enkla processer i vattenverken med få beredningssteg
Oftast små volymer
Dyrt och svårt att rena om grundvattnet förorenas, kan ta lång tid.

Ytvatten

+ Oftast stora volymer
+ Förhållandevist lätt att rena vid ev förorening, men däremot kan det vara ett snabbt förlopp vid en olycka - att det förorenade vattnet snabbt går igenom vattenverken.
Högt organiskt innehåll
Osäkerhet inom mikrobiologin
Avancerade och förhållandevis dyra processer i vattenverken
Ojämn kvalitet under året
Hög temperatur under sommaren
Att döma av jämförelsen verkar det ju klart bättre med ett grundvatten - det har dock på senare år blivit allt fler grundvattentäkter som förorenats med rester av belämpningsmedel. Det kan finnas kvar i marken under lång tid och har tvingat en del vattenverk i Sverige att installlera kostsam rening av vattnet för att få det godkänt som dricksvatten.

Senast publicerad: måndag 25 september 2017 13:40

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen