Logotyp

Regler vid installation av sprinkleranläggning

Ändamålet med en allmän vattenförsörjningsanläggning är i första hand att betjäna bostadsbebyggelse och annan bebyggelse med vattentjänster med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att en fastighetsägare inte med stöd av vattentjänstlagen kan kräva att få ansluta en sprinklerinstallation.

Förutsättningar för anslutning av sprinkler

Om vattenförsörjningsanlägggningen har tillräcklig kapacitet och det i övrigt inte bedöms påverka anläggningens funktion och säkerhet finns möjlighet att ansluta sprinkleranläggning, efter överenskommelse mellan Sandviken Energi Vatten AB och fastighetsägaren. Anslutningen regleras genom ett avtal i vilket framgår förutsättningarna för anslutningen, avgifter och fastighetsägarens skyldigheter i form av återkommande kontroller med mera.
 
Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck alltid upprätthålls eller att viss vattenmängd per tidsenhet kan levereras. Akut avstängning av sprinkleranläggningen liksom förändrade tryck och flödesnivåer kan förekomma vid läckage, reparation eller annat ingrepp på det allmänna ledningssystemet.

Tekniska krav

I fastighet där man planerar att installera sprinklersystem för brandsläckning skall en backventil monteras på den inkommande vattenledningen. Inkommande ledning till sprinklersystemet skall ej kopplas genom vattenmätare eftersom vattenmätaren medför en tryckförlust.

Det åligger fastighetsägaren att tillse att återströmningsskyddet (backventilen) är av rätt funktionstyp samt bekosta installation av denne. Fastighetsägaren svarar även för eventuella merkostnader som installationen medför för huvudmannen, till exempel anpassningar av VA-anläggningen i form av dimensionsförändringar, tryckstegringar mm.

Årlig avgift

Avgifterna gällande sprinklerförsörjning finns i vår VA-taxa.

Utsläpp av sprinklervatten

I de fall man tillfört skumsläckningsmedel i sprinklersystemet får detta, i händelse av tömning av systemet, aldrig tillföras spillvattensystemet. Detta vatten skall betraktas som brandsläckningsvatten. Skumsläckningsmedel är skadligt för både hälsa och miljö och får därför inte tillföras våra avloppssystem och avloppsreningsverk.   

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 12:00

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen