Logotyp

Ledningsnätet

När dricksvattnet lämnar vattenreningsverken pumpas det ut på ledningsnätet och distribueras vidare till konsumenterna. Ledningsnätets skick har stor betydelse för hur kvaliteten är på vattnet när det når konsumenterna.

Gamla ledningar har ofta beläggningar som ibland rycks loss och följer med vattnet. Konsumenterna - alltså vi - använder vattnet i vår vardag till dryck, matlagning, tvätt mm. Varje vuxen svensk förbrukar i genomsnitt ca 180 liter vatten per dygn.

Diagram: Vad vårt vatten i Sandvikens kommun används till

Diagram: Vad vårt vatten i Sandvikens kommun används till

När vattnet lämnar hushållen är det förorenat med näringsämnen, metaller, kemikalier och annat som finns i oss och vårt samhälle. Detta sk spillvatten transporteras, via spillvattenledningar och ibland avloppspumpstationer, till ett avloppsreningsverk där det renas innan vattnet släpps ut i recipient.

I Sandvikens kommun finns totalt ca 83 mil vatten- och avloppsledningar fördelade enligt nedan:

Våra vatten- och avloppsledningar

Typ av ledning

antal mil

Vattenledningar

33,4

Spillvattenledningar

28,9

Dagvattenledningar

14,3

Serviser (vatten, spill- och dagvatten)

7,1

Vi har även 63 större pumpstationer som vi driver och underhållder samt 159 mindre LPS-enheter.

Vattenledningar

Vi har ett löpande underhåll av vattenledningarna. De spolas med hjälp av luft och vatten för att ta bort beläggningar och ge bättre vattenkvalitet. Varje år rengörs nära en fjärdedel av ledningsnätet, vilket innebär att just din ledning spolas ren minst var femte år.

Kontroll av vatten

Livsmedelsverket är den myndighet som utformar regler och anger mål för dricksvattenhantering och kontroll. Till uppgifterna hör att sätta gränsvärden för dricksvattnets innehåll av olika ämnen. Gränsvärdena sätts utifrån tekniska, estetiska och hälsomässiga krav.

I dricksvattenkungörelse finns angivet hur ofta vi skall ta vattenprov vid vattenverket och ute på ledningsnätet och vad som skall analyseras.

Vattenprov

När man analyser ett vattenprov ger man ett av tre omdömen;

  • Tjänligt, som betyder att vattnet är godkänt som livsmedel
  • Tjänligt med anmärkning, som är en varningssignal och en upplysning om att man måste utreda orsaken till förhöjda värden
  • Otjänligt, som betyder att vattnet är olämpligt att dricka

Visste du att om din kran hemma står och droppar en droppe per sekund kostar det ca 500 kr per år!

Ett hål på din ledning motsvarande en synål gör ca 1 kubikmeter per dygn, dvs ca 6000 kr per år!

Avloppsledningar

Tänk på att allt du häller ut i avloppet eller spolar ned i toaletten så småningom kommer till reningsverket. Många miljöfarliga ämnen kan inte brytas ned i reningsverket utan följer med ut i sjöar och vattendrag.

Farligt avfall som lacknafta, olja, färgrester mm skall lämnas på miljöstationen och får inte hällas i avloppet.

Vi kan inte ta bort allt avfall vid rensgallret. Exempelvis släpper det igenom tops/bommulspinnar och följderna kan då bli att sånt ligger och skräpar vid våra fina badstränder.

Miljöomsorg

Miljöaspekterna får allt större betydelse för inriktningen av vårt arbete. Vi arbetar för att härleda otillåtna utsläpp och att informera hushållen och företagen om skadan av att släppa ut otillåtna och miljöfarliga ämnen.

Minskade utsläpp är en förutsättning för att vi ska kunna öka användningen av biologiska reningsmetoder, minska kemikalieanvändningen och recirkulera de näringsämnen som slammet innehåller.

Senast publicerad: fredag 2 augusti 2019 09:21

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen