Logo

Utbyggnader


I kartan kan du se tidplanen i VA-utbyggnadsplanen. Områdena är inte exakt fastställda ännu, utan precis vilka fastigheter som kommer att anslutas kommer att avgöras genom de utredningar som kommer genomföras i samband med att varje utbyggnadsprojekt.

Förklaring till kartan

Grön markör

Kort sikt - Utbyggnad planeras påbörjas 2020-2023

Gul markör

Medellång sikt - Utbyggnad planeras påbörjas 2024-2027

Röd markör

Lång sikt - Utbyggnad planeras påbörjas 2028-2033

Lila markör

Bevakningsområden - Inget behov för kommunalt VA i dagslägsläget

Orange markör

Utredningsområde - I denna grupp ingår områden där det eventuellt föreligger
behov av kommunalt VA. Ytterligare utredningar behövs för att klargöra behovet.

Områden som förses med allmänt VA

Lagen om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) trädde i kraft den 1 januari 2007. Den ställer krav på landets kommuner att ordna med kommunalt VA om det behövs för skydd av miljön eller människors hälsa. Tidigare lagstiftning hade endast fokus på skydd av människors hälsa, men med den nya lagen skärptes kraven på kommunerna att ordna med kommunalt VA.

För att kommunen ska vara skyldig att ordna med kommunalt VA krävs att det förekommer ett större sammanhang samt att det behövs av miljö- och/eller hälsoskäl. Ett större sammanhang tolkas som områden som omfattare ett antal befintliga eller kommande byggnader och bostäder som ligger intill varandra. Om förutsättningarna (större sammanhang + miljö/hälsa) är uppfyllda är kommunen skyldig att ordna med VA-försörjningen genom att upprätta ett kommunalt verksamhetsområde. Kommunen kan alltså inte välja bort det för att kommunen och eller de boende, av någon anledning, inte anser att det är lämpligt med kommunalt VA.

Länsstyrelsen utövar tillsyn enligt vattentjänstlagen och kan ålägga kommunen att ordna med kommunalt VA i områden där det idag saknas om de anser att kommunen inte uppfyller sina skyldigheter.

Bedömt behov

I arbetet med VA-utbyggnadsplanen har områden identifieras som bedöms utgöra ett större sammanhang. Därefter har behovet ur miljö- och/eller hälsoskäl bedömts samt möjligheten att ordna kommunalt VA för respektive område.

Behovet bedöms bland annat utifrån framtida bebyggelsetryck, närhet till vatten, avstånd till grannens brunn/avlopp, risk för förorening av enskilda brunnar, om fastigheten befinner sig inom vattenskyddsområde. Möjligheten är en bedömning av hur lätt/svårt det är att ordna med kommunalt VA till ett specifikt område.

Bedömningen av behov och möjlighet ligger till grund för utbyggnadsplanen för kommunalt VA som avgör vilka områden som planeras att förses med kommunalt VA och när.

Detaljerad information finns i VA-planen

Utbyggnadsområden för VA

På vår Projektsida hittar du aktuella utbyggnadsområden för VA.


Senast uppdaterat