Logo

Information kring översvämningar efter skyfall

Vi arbetar kontinuerligt med att förnya och underhålla vårt ledningsnät och våra anläggningar.

Vi har under många år arbetat långsiktigt med våra investeringar, bland annat utifrån kunskap om att extrema regn förväntas bli vanligare och öka i intensitet i framtiden. Redan innan skyfallen 2021 arbetade vi med en långsiktig plan för att stärka vårt vatten- och avloppssystem i de delar av kommunen där det behövs som allra mest.

Vem har ansvar vid skyfall och översvämningar?

 • Flera olika parter är ansvariga för att förebygga översvämningar vid extremväder och vid skyfall som leder till skador ska ansvarsfrågan alltid utredas. Ansvarsfrågan efter skyfallet 2021 utreds fortfarande hos försäkringsbolagen.
 • Generellt kan man säga att kommunen, Sandviken Energi och den enskilda fastighetsägaren eller markägaren har ansvar för olika delar när det kommer till att hantera stora regnmängder och dess konsekvenser. Här kan du läsa mer om när och var de olika parterna är ansvariga.
 • Som fastighetsägare har du också ett ansvar och kan själv göra förebyggande åtgärder för att minska riskerna för översvämningar. Här kan du få råd och tips på vad du själv kan göra.

Vad har Sandviken Energi gjort för att förebygga översvämningar sedan 2021?

 • Vi har arbetat tätt tillsammans med fastighets- och markägare (både privata och kommunen) för att röja diken och låglänta områden där vatten inte rinner undan utan tränger in i våra ledningar och skapar översvämningar.

 • Vi har renoverat dagvattenmagasinet Fiskängstjärn för att bättre kunna ta emot regnvatten, så kallat dagvatten.

 • Vi har filmat avloppsledningar i områden i Järbo och Årsunda, där vi har haft problem med översvämningar, för att upptäcka sådant som kan orsaka stopp i ledningar och översvämningar. Vi har också rotskurit dessa ledningar, alltså tagit bort rötter som trängt in i ledningarna och riskerar att orsaka stopp, för att behålla kapaciteten i våra ledningar.

 • Vi har reinvesterat och underhållit avloppsledningar runt om i kommunen och tack vare ett stort arbete med att se över hela vårt ledningsnät kan vi nu fokusera våra insatser till de ledningar eller områden där de behövs mest.

Utöver detta har vi arbetat med mer långsiktiga och strategiska områden såsom:

 • Vi har deltagit i arbetet med att fram en dagvattenpolicy för att reda ut ansvarsområden mellan kommunen, Sandviken Energi och enskilda fastighetsägare.

 • Vi har tagit fram datamodeller som göra att vi kan simulera till exempel ett 100-årsregn och se om det finns underdimensionerade ledningar (utifrån gällande norm och krav) och var vi har våra utmaningar.

 • Vi deltar i kommunens strategiska arbete med VA-planering för att säkra att man inte planerar nya områden där det finns risk för dagvattenöversvämningar.

Vad krävs för att helt eliminera översvämningsriskerna som finns i Sandviken?

 • Översvämningsriskerna och konsekvenserna av skyfall kommer aldrig att kunna förebyggas fullt ut genom ökad kapacitet i ledningsnäten. Det skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt och dessutom orimligt dyrt.

 • Våra ledningsnäten behöver förnyas för hundratals miljoner över flera decennier, så att bygga ut vårt ledningsnät för att klara till exempel ett 100-årsregn skulle direkt drabba våra kunder genom en mångdubblerad VA-taxa. Nuvarande norm, som dagens VA-system är byggt enligt, är inte i balans mot de klimatförändringar med kraftigare skyfall som skett de senaste åren och här behöver Sandviken Energi bevaka om det kommer nya krav framåt.

 • Sandviken Energis vattenverksamhet finansieras helt av avgifter och vi får bara ta ut de avgifter som är nödvändiga för att vi ska täcka kostnaderna för att driva och underhålla våra vatten- och avloppsledningar samt anläggningar. Vår vattenverksamhet får inte gå med vinst.

Senast uppdaterat