Logo

Dränering av husgrund

Att tänka på när du lägger ny dränering kring ditt hus med källare.

Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till ledningen för dagvatten i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i ditt dräneringssystem. Vid häftiga skyfall eller vid vårflod händer det att dagvattenledningarna i gatan går vattenfyllda, varvid vattnet stiger upp till dämningsnivån.

Om din husgrundsdränering ligger på en lägre nivå än dagvattenledningarna i gatan innebär det att dräneringen blir vattenfylls. Ii olyckliga fall kan det leda till att vatten tränger in genom din källarvägg eller källargolv.

Figur: Inträngande vatten källarvägg.

Figur: Inträngande vatten källarvägg.

Inkoppling av dränvatten till den allmänna avloppsledningen

Vid ny- och ombyggnad måste bestämmelserna i Boverkets byggregler följas. Innebörden av dessa bestämmelser är att dränvattnet från byggnad inte får avledas till avloppsledning, i vilken uppdämning kan förekomma. Uppdämningen innebär att en ledning går full och att den fria vattenytan kan stiga i anslutande ledningar.

Ställs från huvudmannen kravet att dränvatten skall avledas till dagvattenledning, innebär detta i många fall att dränvatten från byggnader, i första hand sådana med källare, inte kan avledas med självfall.


Dagvattenledningar är nämligen normalt dimensionerade så att uppdämning i ledningarna förekommer vid häftigare regn. Den praktiska konsekvensen blir därför att vissa byggnader inte kan förses med källare eller att dränvattnet måste pumpas eller avledas till LOD-anläggning.

Figur: pumpning dräneringsvatten

Figur: pumpning dräneringsvatten

Uppdämningsnivå

Om husgrundsdräneringen ansluts till dagvatteninstallation på en nivå som ligger lägre än, av Sandviken Energi Vatten AB angiven uppdämningsnivå för dagvatten skall grundkonstruktion och dränering anordnas med hänsyn till detta.

Dräneringsvatten får heller inte anslutas till spillvattenledningen.

Där det är möjligt förespråkas anläggandet av en så kallad LOD-anläggning. LOD står för Lokalt Omhändertaget Dagvatten. Den enklaste lösningen är då att upprätta ett perkulationsmagasin (stenkista) på tomten dit dräneringsvattnet leds.

Dräneringsrör

Senast uppdaterat