Logo

Anslut sol, vind eller vattenproduktion

Du som vill ansluta solceller eller någon annan form av produktionskälla kan hämta information för din anslutning här.

Viktigt att tänka på

Innan du investerar i en solcellsanläggning rekommenderar vi att du tar del av Sandviken Energis tekniska krav, anvisningar och råd för mikroproduktion i samråd med din installatör för att utreda möjligheterna för just din fastighet.

För att vi ska kunna ta emot den el du vill skicka ut på elnätet kan via behöva förstärka i ditt område, vilket kan ta 24- 48 månader.

Mikroproduktion från sol, vind och vatten

Mats W Lundberg på sitt hustak

Mikroproduktion gäller för elanläggning om max 63A säkringsabonnemang med en maxproduktion av 43,5 kW och så länge den egna produktionen understiger den el du som kund själv förbrukar under ett kalenderår. Uppfyller elanläggningen dessa krav så behöver du inte betala någon avgift för mätningen/mätaren.

Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt - inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvud/mätarsäkring och samma elmätare. För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 63A och denna regel gäller både juridisk som fysisk person. Skatteverket godkänner även 100A men då har elnätsföretaget möjlighet att ta betalt för mätningen/mätaren.

Din nuvarande elleverantör har så kallad mottagningsplikt (skyldighet att ta emot den el mikroproducenten levererar in på elnätet), ta kontakt med det elhandelsbolag du valt i ett tidigt skede för mer information.

Nätnyttoersättning

Sandviken Energi Elnät AB ersätter dig som mikroproducent för det "överskott" som kommer in på elnätet med den så kallade. nätnyttoersättningen. Nätnytta är de kostnadsminskningar som Sandviken Energi Elnät AB får inom elnätsområdet, tack vare inmatningen. Ersättningen som betalas ut utan moms kräver inte att du som producent, är momsregistrerad.

Ersättningen som Sandviken Energi är: 5,0 öre/kWh exkl. moms (6,25 öre/kWh inkl. moms)

Är du momsregistrerad får du nätnyttoersättning inkl. moms på din elnätsfaktura.

Solcellspaneler på Sandviken Energis tak på Gävlevägen 96.

Arbetsgång för när du ska installera och ansluta din småskaliga elproduktion till elnätet.

 1. En installatör gör en föranmälan
  Kontakta en behörig elinstallatör som sedan skickar in en föranmälan med uppgifter gällande er anläggning. Detta för att vi ska kunna säkerställa att anläggningen uppfyller kraven för säker anslutning till elnätet.

 2. Sandviken Energi kontrollerar elnätet
  Vi kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen.
  Om elnätets dimensionering inte klarar av att ta emot den begärda effekten, så kan din anläggning anslutas med en begränsing eller ett förbehåll tills dess att elnätet är ombyggt och förstärkt. Ledtid för förstärkning kan vara 24-48 månader.

  En begränsning kan innebära att du kan använda det anläggningen producerar för eget bruk. Men inget överskott får skickas ut på elnätet förens förstärkning är genomförd – en dynamisk effektbegränsning.

  Vad är ett förbehåll?

 3. Sandviken Energi skickar information till dig
  Allmän information till den som planerar att installera mikroproduktion skickas ut. Den innehåller information om saker att ta ställning till såsom: att kontakta en elleverantör för att teckna avtal för att sälja den el ni producerar, momsregistrering, ersättning och garantier.

 4. Sandviken Energi ger klartecken
  När vi kontrollerat elnätets dimension kontaktar vi elinstallatören och ger ett installationsmedgivande om att arbetet med installationen kan börja och informerar om anläggningen måste begränsas innan förstärkning av elnätet.

 5. Installatören skickar en färdiganmälan
  När installatören har anslutit anläggningen skickar denne in en färdiganmälan till oss. Vi kommer då att kontakta dig för att boka in en besiktning av anläggningen för att kontrollera att den följer de krav som finns. Under normala förutsättningar tar det ca 2 till 4 veckor innan besiktningen utförs. Under perioden oktober - februari är det svårare att utföra besiktningen av på grund av färre soltimmar. Panelerna producerar inte tillräckligt med ström för att växelriktaren ska starta, och om den inte startar kan vi inte utföra alla nödvändiga kontroller

 6. Efter godkänd besiktning
  När vår besiktning har blivit utförd och godkänd kan du köra igång din anläggning. När anläggningen är färdigregistrerad hos oss kommer vi att skicka ut intyg ( normalt inom 10 arbetsdagar) om elproduktion till er, och från det datum som står på intyget kan ni sälja tillbaka överskottsproduktion.

För att kunna garantera säkerhet i nätet för våra kunder och montörer har vi följande krav för att ansluta en elproduktionsanläggning för mikroproduktion.

Viktigt att tänka på

Anläggningens effekt: Vi gör alltid en beräkning för att kontrollera elnätets påverkan av anläggningen som ska installeras. Vi kan inte alltid ansluta den efterfrågade effekten utan att riskera att elkvalitén i elnätet blir sämre och det innebär att du antingen kan bli tvungen att godkänna ett förbehåll för att få ansluta din anläggning alternativt så måste anläggningen begränsas fram till att vi genomfört en förstärkning i området.

Vad är ett förbehåll?

Ombyggnation av elnätet: Vid behov så förstärker vi elnätet för att kunna ta emot din solcellsanslutning. Ledtiden för förstärkning kan vara 24-48 månader.

Elmätarens placering: Om elmätaren är placerad inomhus är vår rekommendation att i samband med installation av elkopplare som skall sitta utomhus att välja ett fasadskåp och flytta ut elmätaren.

Föranmälan

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas via Föranmälans hemsida och installeras av behörig installatör. Välj "småsaklig produktion" vid anmälan avser. Bilaga "föranmälan mikroproduktion" skall vara ifylld.
 • I de fall någon form av servisändring utförs i samband med installation av produktion skall en separat föranmälan göras, välj då "servisändring" vid anmälan avser.

Följande uppgifter behöver vi vid föranmälan

 • Växelriktare, fabrikat och modell.
 • Antal faser för växelriktaren, 1-fas eller 3-fas.
 • Maximal produktionseffekt på anläggningen i kilowatt (kW).
 • Ifyllda inställningsvärden enligt SS-EN 50549-1 i bilaga "föranmälan mikroproduktion".
 • Produktblad och typprotokoll kan bifogas under "bilagor" som PDF.

Tekniska anvisningar och allmän information

 • Oavsett om elmätaren är placerad inomhus eller utomhus skall en uppmärkt elkopplare av typen lastfrånskiljare, låsbar i öppet läge, placeras utomhus. Brytaren skall vara dimensionerad för anläggningens totala effekt och bryta enbart produktionsanläggningen.
 • Om vi får problem med spänningskvalitén i områden med solcellsanläggningar kan du på vår begäran behöva begränsa din produktion ut på elnätet efter att din anläggning har tagits i drift.
  Begränsningen är tillfällig tills att vi förstärkt elnätet i området. Normalt är ledtiden för förstärkning mellan 12-24 månader men i vissa komplexa fall kan det ta längre tid innan förstärkningen kan genomföras.
 • Elproduktionen skall ej kunna kopplas mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Installationen ska följa Energiföretagen Sveriges handbok ”Anslutningar av produktion till lågspännings nätet - ALP”.
 • Stickproppsanslutningar är ej tillåtna.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i gruppcentral och mätarskåp.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning.
 • Våra rekommendationer är att alltid anslutning sker trefasig.
 • Anslutningar över 17 kW och säkringsnivå 25A kan medföra extra kostnader för din elanslutning.
 • Elnätsägaren skall ges möjlighet att närvara vid funktionsprovning av skydd och vid inkoppling.
 • Vid otillräcklig kapacitet för att ta emot den anslutningseffekt som kund valt att ansluta sin anläggning med måste kund strypa effekten alternativt vänta med att ansluta anläggningen till dess att våra nätförstärkningar är klara.
 • Innan skriftligt medgivande från nätägare har getts får anläggningen inte tas i drift. Kort provtillkoppling för funktionskontroll kan tillåtas efter förfrågan.

Specifikt för växelriktaren

 • Växelriktarens eller separata reläskydd samt skyddsfunktioner inställda enligt och uppfyller SS-EN 50549-1.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadskåp.

Senast uppdaterat