Logo

Ansluta produktion eller energilager

Vill du ansluta en produktionskälla, som tillexempel solceller eller energilager, till din fastighet kan du läsa mer här.

Viktigt att tänka på

Innan du investerar i en produktionsanläggning rekommenderar vi att du tar del av Sandviken Energis Tekniska krav, anvisningar och råd för produktionsanläggningar i samråd med din installatör för att utreda möjligheterna för just din fastighet.

Vi råder dig till att alltid ta kontakt med oss innan du investerar i en produktionsanläggning för att kontrollera förutsättningarna till ditt hushåll. I vissa fall kan vi behöver förstärka elnätet för att kunna ta emot den el du vill skicka ut på elnätet.

Produktion från sol, energilager, vind och vatten

Mats W Lundberg på sitt hustak

Mikroproduktion gäller för elanläggning om max 63A säkringsabonnemang med en maxproduktion av 43,5 kW.

Din produktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt - inmatning och uttag från elnätet ska ske genom samma anslutningspunkt, samma huvud/mätarsäkring och samma elmätare.

Din nuvarande elleverantör har så kallad mottagningsplikt (skyldighet att ta emot den el mikroproducenten levererar in på elnätet), ta kontakt med det elhandelsbolag du valt i ett tidigt skede för mer information.

Nätnyttoersättning

Sandviken Energi Elnät AB ersätter dig som mikroproducent för det "överskott" som kommer in på elnätet med den så kallade, nätnyttoersättningen. Nätnytta är de kostnadsminskningar som Sandviken Energi Elnät AB får inom elnätsområdet, tack vare inmatningen. Ersättningen som betalas ut utan moms kräver inte att du som producent, är momsregistrerad.

Ersättningen kan komma att justeras årligen för att motsvara vårt inköpspris av el från Vattenfall. Aktuell ersättning för nätnytta ser du i vår prislista för elnät.

Är du momsregistrerad får du nätnyttoersättning inkl. moms på din elnätsfaktura.

Solcellspaneler på Sandviken Energis tak på Gävlevägen 96.

Arbetsgång för när du ska installera och ansluta din produktionsanläggning till elnätet.

 1. En installatör gör en föranmälan
  Kontakta en behörig elinstallatör som sedan skickar in en föranmälan med uppgifter gällande er anläggning. Detta för att vi ska kunna säkerställa att anläggningen uppfyller kraven för säker anslutning till elnätet.

  Tänk på att även komplettering på befintlig anläggning ska anmälan till oss via föranmälan.

 2. Sandviken Energi kontrollerar elnätet
  Vi kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen.
  Om elnätets dimensionering inte klarar av att ta emot den begärda effekten kan din anläggning anslutas med en begränsning fram till dess att elnätet är ombyggt och förstärkt.

  En begränsning innebär att du endast får skicka ut delar av anläggningens överskottsproduktion eller effekt till elnätet. I vissa fall innebär det att du inte får skicka ut någon alls innan en förstärkning är genomförd. Därför råder vi dig att alltid kontakta oss innan du investerar i en produktionsanläggning.

 3. Sandviken Energi skickar information till dig
  Allmän information till den som planerar att installera mikroproduktion skickas ut. Den innehåller information om saker att ta ställning till såsom: att kontakta en elleverantör för att teckna avtal för att sälja den el ni producerar, momsregistrering, ersättning och garantier.

 4. Sandviken Energi ger klartecken
  När vi kontrollerat elnätets dimension kontaktar vi elinstallatören och ger ett installationsmedgivande om att arbetet med installationen kan börja. I installationsmedgivandet informerar vi elinstallatören om anläggningen måste begränsas innan förstärkning av elnätet genomförts.

 5. Installatören skickar en färdiganmälan
  När installatören har anslutit anläggningen skickar denne in en färdiganmälan till oss. Vi kommer då att kontakta dig för att boka in en besiktning av anläggningen för att kontrollera att den följer de krav som finns. Under normala förutsättningar tar det ca 2 till 4 veckor innan besiktningen utförs. Under perioden oktober - februari är det svårare att utföra besiktningen av på grund av färre soltimmar. Panelerna producerar inte tillräckligt med ström för att växelriktaren ska starta, och om den inte startar kan vi inte utföra alla nödvändiga kontroller

 6. Efter godkänd besiktning
  När vår besiktning har blivit utförd och godkänd kan du köra igång din anläggning. När anläggningen är färdigregistrerad hos oss kommer vi att skicka ut ett intyg (normalt inom 10 arbetsdagar) om elproduktion. Från det datum som står på intyget kan ni sälja el.

För att kunna garantera säkerhet i nätet för våra kunder och montörer har vi följande krav för att ansluta en produktionsanläggning.

Viktigt att tänka på

Anläggningens effekt: Vi gör alltid en beräkning för att kontrollera elnätets påverkan av anläggningen som ska installeras. Vi kan inte alltid ansluta den efterfrågade effekten utan att riskera att elkvalitén i elnätet blir sämre och det kan innebära att din anläggnings produktion ut till elnätet måste begränsas fram till att vi genomfört en förstärkning i området.

Elmätarens placering: Om elmätaren är placerad inomhus är vår rekommendation att i samband med installation av elkopplare som skall sitta utomhus att välja ett fasadskåp och flytta ut elmätaren.

Föranmälan

 • Alla nya produktionsanläggningar ska föranmälas via Föranmälans hemsida och installeras av behörig installatör. Välj kategori "Produktion typ A".
 • I de fall någon form av servisändring utförs i samband med installation av produktion skall en separat föranmälan göras, välj då "servisändring" vid anmälan avser. Även eventuella säkringsändringar som utförs behöver föranmälas via ett separat ärende i Föranmälan.
 • Om befintlig solcellsanläggning kompletteras med energilager eller fler paneler så ska det anmälas till oss via föranmälan.

Följande uppgifter behöver vi vid föranmälan

 • Växelriktare, fabrikat och modell. Vid fler än en växleriktare vill vi ha uppgifterna för samtliga om de inte är av samma modell och storlek.
 • Antal faser för växelriktaren, 1-fas eller 3-fas.
 • Maximal produktionseffekt på anläggningen i kilowatt (kW).
 • Ifyllda inställningsvärden enligt SS-EN 50549-1 i bilaga "föranmälan mikroproduktion".
 • Produktblad och typprotokoll kan bifogas under "bilagor" som PDF.

Tekniska anvisningar och allmän information

 • Oavsett om elmätaren är placerad inomhus eller utomhus skall en uppmärkt elkopplare av typen lastfrånskiljare, låsbar i öppet läge, placeras utomhus. Brytaren skall vara dimensionerad för anläggningens totala effekt och bryta enbart produktionsanläggningen.
 • Elproduktionen skall ej kunna kopplas mot ett spänningslöst yttre nät.
 • Alla produkter ska vara CE-märkta och ha installations- och bruksanvisningar på svenska.
 • Installationen ska följa Energiföretagen Sveriges handbok ”Anslutningar av produktion till lågspännings nätet - ALP”.
 • Stickproppsanslutningar är ej tillåtna.
 • Särskild märkning som visar att du har en elproduktion ska finnas i gruppcentral och mätarskåp.
 • Anslutning av enfasig elproduktion som överstiger 3 kW kan medföra extra kostnader för förstärkning av din elanslutning. Vår rekommendation är att anslutninga alltid sker trefasigt.
 • Våra rekommendationer är att alltid anslutning sker trefasig.
 • Anslutningar över 17 kW och säkringsnivå 25A kan medföra extra kostnader för din elanslutning.
 • Elnätsägaren skall ges möjlighet att närvara vid funktionsprovning av skydd och vid inkoppling.
 • Vid otillräcklig kapacitet för att ta emot den anslutningseffekt som kund valt att ansluta sin anläggning med måste kund strypa effekten alternativt vänta med att ansluta anläggningen till dess att våra nätförstärkningar är klara.
 • Innan medgivande från nätägare har getts får anläggningen inte tas i drift. Kort provtillkoppling för funktionskontroll tillåtas.

Specifikt för växelriktaren

 • Växelriktarens eller separata reläskydd samt skyddsfunktioner inställda enligt och uppfyller SS-EN 50549-1.
 • Växelriktaren ska vara fast ansluten på egen avsäkrad gruppledning i gruppcentral eller i fasadskåp.

Senast uppdaterat