Logo

Vattenkvalitét - ort för ort

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Därför finns det kvalitetskriterier som måste uppfyllas för att vattnet ska vara godkänt som dricksvatten. Beroende på vilken ort i Sandviken kommun du bor så kan hårdhetsgrad och kvaliten se lite olika ut.

Vattenkvalitét

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och ställer därmed höga krav på kontroll. För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar vi på Sandviken Energi regelbundna vattenprover från vattenverken och ledningsnätet. Resultaten på dessa visas separat för varje enskilt vattenverk nedan.

Livsmedelsverket är den myndighet som utformar regler och anger mål för dricksvattenhantering och kontroll. Till uppgifterna hör att sätta gränsvärden för dricksvattnets innehåll av olika ämnen. Gränsvärdena sätts utifrån tekniska, estetiska och hälsomässiga krav. Bakteriologisk och kemisk kontroll sker utifrån gällande lagstiftning. Kvalitetskraven regleras i Livsmedelsverkets bestämmelser.

Läs mer om livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten här Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverkets bestämmelser reglerar hur ofta vi ska ta vattenprov vid vattenverket och ute på ledningsnätet och vad som skall analyseras.

Västra Gästriklans samhällsbyggnadsförvaltning utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvattnet i Sandvikens kommun, samt kontrollerar att Livsmedelsverketsföreskrifter följs.

PFAS

PFAS är ett samlingsnamn för cirka 5 000 industriellt framställda kemikalier. PFAS-ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Ämnena är svårnedbrytbara i naturen och finns därför på många ställen i miljön, både i vårt dricksvatten och vår mat.

PFAS i dricksvatten och livsmedel (länk till Livsmedelsverket) Länk till annan webbplats.

Sandviken Energi tar regelbundet prover på dricksvattnet för PFAS i enlighet med gällande lagstiftning. De senaste analyserna visar att halterna är långt under gränsvärdena. I de flesta av våra vattentäkter har vi så låga nivåer att halterna inte är mätbara.

Om du vill veta mer om vattenkvaliteten på ditt dricksvatten kan du ta del av vattenkvalitet för våra vattenverk nedan.

Hårdhetsgrad på dricksvatten

Vattnets innehåll av kalcium och magnesium avgör hårdhetsgraden. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium, den totala hårdheten är summan av de båda ämnena.

Vattnets hårdhet mäts i tyska grader som skrivs °dH och omnämns vanligen hårt (över 10 °dH), medelhårt (6-10 °dH) och mjukt (upp till 5 °dH). Beroende på vart i kommunen du bor är det olika hårdhetsgrad på vattnet, resultatet visas upp nedan för varje enskilt vattenverk.

När du köper ny disk- eller tvättmaskin brukar du få ange vilken hårdhetsgrad ditt vatten har eller om du behöver tillsätta salt. För nya maskiner ska du följa instruktionerna som kommer med maskinen. För äldre maskiner får man prova sig fram om man blir nöjd med disken.

Bakteriella undersökningar

Escherichia coli (e-coli) - Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel. E-coli får vid analys av dricksvatten ej påvisas.

Koliforma bakterier - Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp. Koliforma bakterier får vid analys av dricksvattnet ej påvisas.

Odlingsbara mikroorganismer - Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.

Kemiska undersökningar

Alkalinitet - Alkanitet är ett mått på vattnets bufferskapacitet. Det vill säga dess förmåga att neutralisera försurning.

Aluminium - Aluminium är en metall som är mycket vanlig i marken. Därför kan aluminium finnas naturligt i berggrund och jordlager.

COD-Mn - Kemisk syreförbrukning används för att uppskatta mängden organiskt material i vatten.

Fluorid, F - Finns naturligt i berggrunden, därför kan grundvatten innehålla fluorid.

Färg - Organiska ämnen (till exempel växtrester) och järn- och manganrester kan ge vatten färg.

Total hårdhet - Mängden kalcium och magnesium i vattnet bestämmer hårdheten.

Järn, Fe - Finns ofta naturligt i grundvatten. Kan ge färg och grumlighet.

Kalcium, Ca - Kalcium bildar tillsammans med magnesium vattnets hårdhet.

Klorid, Cl - Höga halter kan bero på påverkan från vägsalt eller havsvatten.

Konduktivitet - Ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och indirekt på vattnets halt av salter.

Koppar, Cu - Koppar i dricksvatten orsakas främst av att vattenledningar av koppar har börjat korrodera.

Kvicksilver, Hg - Kvicksilver kan finnas i dricksvatten på grund av förorening från industrisläpp, deponier eller liknande.

Magnesium, Mg - Mängden magnesium bestämmer hur hårt ditt vatten är, tillsammans med kalcium.

Mangan, Mn - Finns ofta naturligt i grundvatten. Kan ge färg och grumlighet.

Natrium, Na - Höga halter kan indikera påverkan från havsvatten.

Nickel, Ni - Nickel finns naturligt i visst grundvatten och därmed även i dricksvattnet.

PFAS4 - kommande gränsvärde från och med 2026-01-01

PFAS11 - gammalt riktvärde.

PFAS21 - kommande gränsvärde från och med 2026-01-01

pH - pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och basiska beståndsdelar.

PAH - Förkortning för polycykliska atomatiska kolväten.

Sulfat, SO4 - Höga sulfathalter kan påskynda korrosionsangrepp.

Turbiditet - Turbiditet är ett mått på grumligheten i vatten.

Vattenkvalitet - ort för ort

Vattenanalys, medelvärden

Bakteriella analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Escherichia coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Koliforma bakterier

cfu/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Odlingsbara mikroorganismer

cfu/ml

100
2

 

Kemiska analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Alkanitet

mg HCO3/l

Saknas

 


32

120

Aluminium, Al

mh/l

0,2

0,006

0,007

0,01

0,002

COD-mn

mg/l

Saknas
0,47

Fluorid, F

mg/l

1,5

<0,20

<0,20

<0,20

2,0

Färg

mg Pt/l

30

7,6

8,7

6,1

5,7

Järn

mg/l

0,2

0,021

0,078

0,098

0,016

Kalcium, Ca

mg/l

100

14

17

12

29

Klorid, Cl

mg/l

250

28

26

28

17

Konduktivitet

mS/m

2 500
27

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,073

0,032

0,07

0,31

Kvicksilver, Hg

µg/l

1,0
<0,10

Magnesium, Mg

mg/l

301,3

8,2

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,013

0,03

0,01

0,001

Natrium, Na

mg/l

20014

11

Nickel, Ni

µg/l

20
0,92

PFAS4

ng/l

4
0,4

PFAS11

ng/l

90
0,4

PFAS21

ng/l

100
0,4

pH


6,5<pH<9,5

7,7

7,6

7,7

7,7

PAH

µg/l

0,12,4

<0,1

Sulfat, SO4

mg/l

250
16

Turbiditet

FNU

1,5

<0,17

0,08

0,28

0,06

Total hårdhet

°dH


2,3

2,6

2

6

Vattenkvalitet, medelvärden

Bakteriella analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Eschericha coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Koliforma bakterier

cfu/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Odlingsbara mikroorganismer

cfu/ml

100
4,3

 

Kemiska analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Alkanitet

mg HCO3/l

Saknas88

79

Aluminium, Al

mg/l

0,2

<0,001

<0,001

0,002

0,002

COD-mn

mg/l

Saknas
0,45

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,37

0,38

0,35

0,37

Färg

mg Pt/l

30

<5

5,28

3,6

3,7

Järn, Fe

mg/l

0,2

0,021

0,078

0,02

0,06

Kalcium, Ca

mg/l

100

14

17

14

16

Klorid, Cl

mg/l

250

13

13

14

14

Konduktivitet

mS/m

2 500
22

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,0008

0,049

0,0007

0,02

Kvicksilver

µg/l

1,0
<0,10

Magnesium, Mg

mg/l

30

3,7

4,1

3,9

4,5

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,0009

0,006

0,001

0,004

Natrium, Na

mg/l

20022

22

Nickel, Ni

µg/l

20
0,1

PFAS4

ng/l

4
ND*

PFAS11

ng/l

90
ND*

PFAS21

ng/l

100
ND*

pH


6,5<pH<9,5

8,1

7,7

8,1

7,8

PAH

µg/l

0,1
<0,1

Sulfat, SO4

mg/l

2508,5

8,7

Turbiditet

FNU

1,5

<0,11

3,3

0,13

0,4

Total hårdhet

°dH


2,8

3,3

2,9

3,3

* ND - Not detected. Vilket innebär att vi inte har spår av detta i genomförda prover.

Vattenkvalitet, medelvärden

Bakteriella analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Eschericha coli

/100 ml

Påvisad

<1

0,75

<1

<1

Koliforma bakterier

cfu/100 ml

Påvisad

<1

0,75

<1

<1

Odlingsbara mikroorganismer

cfu/ml

100
3,3

 

Kemiska analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Alkanitet

mg HCO3/l

Saknas72

69

Aluminium, Al

mg/l

0,2

0,0042

0,0046

0,01

0,01

COD-mn

mg/l

Saknas
0,9

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,2

<0,2

0,25

0,25

Färg

mg Pt/l

30

<5,5

<5

3,5

3,4

Järn, Fe

mg/l

0,2

0,087

0,037

0,02

0,02

Kalcium, Ca

mg/l

100

17

19

21

19

Klorid, Cl

mg/l

250

16

20

20

21

Konduktivitet

mS/m

2 500
22

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,015

0,059

0,13

0,12

Kvicksilver

µg/l

1,0
<0,10

Magnesium, Mg

mg/l

30

3,6

2,9

4,3

4

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,049

0,0015

0,001

0,0007

Natrium, Na

mg/l

20016

14

Nickel, Ni

µg/l

20
0,2

PFAS4

ng/l

4
ND*

PFAS11

ng/l

90
ND*

PFAS21

ng/l

100
ND*

pH


6,5<pH<9,5

7,7

7,5

7,9

8,0

PAH

µg/l

0,1
<0,1

Sulfat, SO4

mg/l

2507,6

7,3

Turbiditet

FNU

1,5

0,2

0,06

0,14

0,1

Total hårdhet

°dH


3,2

3,3

3,9

3,4

* ND - Not detected. Vilket innebär att vi inte har spår av detta i genomförda prover.

Vattenkvalitet, medelvärden

Bakteriella analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Eschericha coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Koliforma bakterier

cfu/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Odlingsbara mikroorganismer

cfu/ml

100
3,6

 

Kemiska analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Alkanitet

mg HCO3/l

Saknas37

39

Aluminium, Al

mg/l

0,2

<0,013

0,016

0,02

0,03

COD-mn

mg/l

Saknas
2,3

Fluorid, F

mg/l

1,5

<0,2

<0,2

<0,2

0,10

Färg

mg Pt/l

30

<5,3

4,4

4,0

3,7

Järn, Fe

mg/l

0,2

<0,029

0,036

0,03

0,03

Kalcium, Ca

mg/l

100

15

13,7

16,7

16

Klorid, Cl

mg/l

250

21

26

29

27

Konduktivitet

mS/m

2 500
18

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,01

0,02

0,01

0,01

Kvicksilver

µg/l

1,0
<0,1

Magnesium, Mg

mg/l

30

3

1,2

1,3

1,6

Mangan, Mn

mg/l

0,05

<0,026

0,029

0,025

0,032

Natrium, Na

mg/l

20012

14

Nickel, Ni

µg/l

20
0,0

PFAS4

ng/l

4
0,3

PFAS11

ng/l

90
2,7

PFAS21

ng/l

100
Saknas

pH


6,5<pH<9,5

7,8

7,8

7,8

7,9

PAH

µg/l

0,1
<0,1

Sulfat, SO4

mg/l

2502,6

3,2

Turbiditet

FNU

1,5

<0,12

0,08

0,09

0,08

Total hårdhet

°dH


3,3

2,2

2,6

2,6

* ND - Not detected. Vilket innebär att vi inte har spår av detta i genomförda prover.

Vattenkvalitet, medelvärden

Bakteriella analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Eschericha coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Koliforma bakterier

cfu/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Odlingsbara mikroorganismer

cfu/ml

100
3

 

Kemiska analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Alkanitet

mg HCO3/l

Saknas68

76

Aluminium, Al

mg/l

0,2

0,0085

0,006

0,005

0,009

COD-mn

mg/l

Saknas
0,7

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,24

0,28

0,23

0,29

Färg

mg Pt/l

30

<5

<5

3,0

3,4

Järn, Fe

mg/l

0,2

0,04

0,03

0,02

0,07

Kalcium, Ca

mg/l

100

20

20

20

20,5

Klorid, Cl

mg/l

250

22

22

20

19

Konduktivitet

mS/m

2 500
22

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,026

0,025

0,01

0,23

Kvicksilver

µg/l

1,0
0,10

Magnesium, Mg

mg/l

30

3,7

3,8

3,8

4,5

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,0089

0,004

0,002

0,0

Natrium, Na

mg/l

20014,7

15

Nickel, Ni

µg/l

20
0,0

PFAS4

ng/l

4
ND*

PFAS11

ng/l

90
0,66

PFAS21

ng/l

100
Saknas

pH


6,5<pH<9,5

7,9

7,8

7,9

8,0

PAH

µg/l

0,1
<0,1

Sulfat, SO4

mg/l

2507,2

7,3

Turbiditet

FNU

1,5

<0,17

0,0096

0,15

0,19

Total hårdhet

°dH


3,7

3,7

3,7

3,9

* ND - Not detected. Vilket innebär att vi inte har spår av detta i genomförda prover.

Vattenkvalitet, medelvärden

Bakteriella analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Eschericha coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Koliforma bakterier

cfu/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Odlingsbara mikroorganismer

cfu/ml

100
1

 

Kemiska analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Alkanitet

mg HCO3/l

Saknas83

80

Aluminium, Al

mg/l

0,2

0,0012

<0,001

0,002

0,02

COD-mn

mg/l

Saknas
0,29

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,28

0,29

0,29

0,295

Färg

mg Pt/l

30

<5

<5

2,5

2,5

Järn, Fe

mg/l

0,2

<0,010

0,048

0,14

0,03

Kalcium, Ca

mg/l

100

29

23

22

20,5

Klorid, Cl

mg/l

250

13

13

12

12

Konduktivitet

mS/m

2 500
20

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,013

0,004

0,03

0,080245

Kvicksilver

µg/l

1,0
0,1

Magnesium, Mg

mg/l

30

4,7

4,6

4,8

4,3

Mangan, Mn

mg/l

0,05

<0,007

0,0031

0,001

0,002

Natrium, Na

mg/l

20013,8

10,6

Nickel, Ni

µg/l

20
4,4

PFAS4

ng/l

4
ND*

PFAS11

ng/l

90
ND*

PFAS21

ng/l

100
Saknas

pH


6,5<pH<9,5

8

7,7

7,8

7,6

PAH

µg/l

0,1
<0,1

Sulfat, SO4

mg/l

2508,9

8,1

Turbiditet

FNU

1,5

<0,11

0,013

0,009

0,09

Total hårdhet

°dH


5,2

4,4

4,2

3,9

* ND - Not detected. Vilket innebär att vi inte har spår av detta i genomförda prover.

Vattenkvalitet, medelvärden

Bakteriella analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Eschericha coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Koliforma bakterier

cfu/100 ml

Påvisad

2

3,1

<1

<1

Odlingsbara mikroorganismer

cfu/ml

100
1

 

Kemiska analyser

Enhet

Gränsvärde

2020

2021

2022

2023

Alkanitet

mg HCO3/l

Saknas66

62

Aluminium, Al

mg/l

0,2

0,0038

0,0011

0,002

<0,001

COD-mn

mg/l

Saknas
0,5

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,26

0,28

0,28

0,25

Färg

mg Pt/l

30

<5

<5

2,5

2,5

Järn, Fe

mg/l

0,2

0,016

0,01

0,01

0,01

Kalcium, Ca

mg/l

100

19

15

17

15

Klorid, Cl

mg/l

250

12

12

11

10

Konduktivitet

mS/m

2 500
17

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,011

0,002

0,003

0,001

Kvicksilver

µg/l

1,0
0,1

Magnesium, Mg

mg/l

30

3,6

3,6

3,6

3,4

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,0007

0,0006

0,0003

0,0003

Natrium, Na

mg/l

20013,5

12

Nickel, Ni

µg/l

20
0,1

PFAS4

ng/l

4
ND*

PFAS11

ng/l

90
ND*

PFAS21

ng/l

100
ND*

pH


6,5<pH<9,5

7,9

7,9

7,9

8,0

PAH

µg/l

0,1
<0,1

Sulfat, SO4

mg/l

2509,7

9,3

Turbiditet

FNU

1,5

<0,11

<0,10

0,08

0,06

Total hårdhet

°dH


3,5

2,9

3,2

2,8

* ND - Not detected. Vilket innebär att vi inte har spår av detta i genomförda prover.

Senast uppdaterat