Logo

Hantering av personuppgifter

Från och med den 25:e maj 2018 gäller en ny EU-förordning i Sverige. Förordningen heter Dataskyddsförordningen (engelska GDPR-General Data Protection Regulation).

Förordningen styr hur personuppgifter får behandlas. Sandviken Energi vill värna om att skydda den personliga integriteten vi har därför utformat den här integritetspolicyn som beskriver hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som t.ex. användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Vad är en behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker automatiskt eller inte. Du kan utgå ifrån att allt som görs med en personuppgift i en dator räknas som en behandling. Insamlingen är en behandling, registreringen är en behandling, utskriften är en behandling o.s.v.

Det är inte bara IT-system och databaser som räknas som behandlingar utan även Word-filer och Excel-filer räknas som behandlingar.

Vem behandlar dina uppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av koncernens personuppgifter är Sandviken Energi AB (organisationsnummer: 556012-3050).

Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra samarbetspartners som hjälper oss att fullfölja vårt avtal med dig eller att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte.

Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal (detta framgår av det avtalserbjudandet som du får från oss) använder vi oss av Svea Inkasso AB.

Vi säljer inte dina uppgifter vidare till någon tredje part.

Vilka uppgifter vi behandlar om dig

Sandviken Energi behandlar och registrerar personuppgifter som du lämnar till oss.

För att ingå avtal med oss behöver vi normalt uppgifter från dig såsom namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, faktureringsadress, fastighetsadress.

All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddslagstiftning.

För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register.

Varför vi behandlar dina uppgifter

Dina personuppgifter behandlas för att hantera och fullgöra avtal med dig och för åtgärder som har begärts innan och efter att avtal har ingåtts. Behandling av personuppgifter sker även för att Sandviken Energi ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag eller andra bestämmelser.

Dina personuppgifter används för administration av de tjänster/leveranser som vi ingått avtal med dig om, marknadsföring av Sandviken Energis produkter och tjänster, profilering (se vidare marknadsföring och profilering nedan), utvärdering och kvalitetssäkerhetsarbete (inklusive systemtester), samt för viss statistik (så som statistik till SCB (Statistiska Central Byrå). Om du kontaktar oss via våra kommunikationskanaler (så som telefon, chatt, webb och sociala medier) kan dina personuppgifter och den information du ger oss även behandlas genom inspelning eller lagring.

Marknadsföring och profilering

Om inte direktreklamspärr begärts kan Sandviken Energi också använda uppgifterna för marknadsföring, till exempel för att kunna ge dig personliga och anpassade erbjudanden avseende produkter och tjänster inom Sandviken Energi AB och dess dotterbolag. Dessa baseras på dina befintliga produkter, förändringar i dina produktengagemang samt beteende och rörelsemönster i Sandviken Energis kommunikationskanaler. Vid marknadsföring kan Sandviken Energi även komma att kontakta dig via e-post om inte du uttryckligen tackat nej till det.

Profilering av din information sker i syfte att ge dig bättre information om t.ex. energianvändning, erbjudanden om produkter och tjänster. Dina personuppgifter kan komma att ingå i automatiserad profilering för de fall då en viss profil krävs för att ta del av ett erbjudande. Vi tillämpar inte någon automatiserad beslutsfattande som baseras på en profilering av dina personuppgifter som kommer att innebära att du nekas produkter eller tjänster hos oss.

Om en kreditupplysning är nödvändig för att ingå ett avtal med oss (vilket kommer att framgå av det avtalserbjudandet du får från oss) gör vi en individuell bedömning om kreditvärdigheten och vår möjlighet att ingå avtal med dig baserad på detta. Vi använder Svea Inkasso AB för att ta en sådan upplysning.

Hur länge vi kommer att behandla dina uppgifter

Sandviken Energi kommer att behålla dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen eller arkivlagen. Observera dock att vissa personuppgifter är nödvändiga för att kunna fullgöra åtagande som ingår i vårt avtal med dig eller annan laglig grund, exempelvis insamlade mätvärden, information om avtal, fakturerade produkter och tjänster kan därför inte begränsas eller raderas.

Radering eller gallring av personuppgifter kommer att ske enligt vår gallringsplan/dokumenthanteringsplan utifrån typ av personuppgift.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Sandviken Energis verksamhet.

Om du vill veta vilka uppgifter Sandviken Energi behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till Sandviken Energi på den adress som anges nedan under ”kontakt”. Vi kommer att lämna ut uppgifter till dig inom en månad från att vi har mottagit din förfrågan, under vissa omständigheter (såsom antalet inkomna förfrågningar) kan denna tid utökas till två månader, om så är fallet kommer vi att meddela detta inom en månad.

Till samma adress kan du anmäla om du inte vill att dina uppgifter ska användas för marknadsföring eller profilering i marknadsföringssyfte. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande bör du höra av dig på en gång.

Förutom rätten att få ett registerutdrag och att få personuppgifter rättade, har du i vissa fall också rätt att invända mot behandlingen eller kräva att personuppgifterna raderas, att dess användning begränsas (att hanteringen av personuppgiften ska begränsas till något visst syfte) och att de uppgifter som du har lämnat till oss lämnas ut till dig på ett maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

Du har också rätt att återkalla eventuellt samtycke som du har gett. Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Sandviken Energi på den adress som anges nedan under ”kontakt”. Vår behandling kommer då att upphöra från det datumet som ditt återkallande är mottaget och registrerat hos oss.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på www.datainspektionen.se Länk till annan webbplats..

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring hur vi behandlar dina personuppgifter ta kontakt med kundservice.

Personuppgiftsansvarig:

Sandviken Energi AB
Box 91
811 21 Sandviken

026 24 16 00 (växel)

info@sandvikenenergi.se

Dataskyddsombud:

dataskyddsombud@sandviken.se
026-24 00 00 (växel)

Senast uppdaterat