Logo

Företagets historia

I över 100 år har Sandviken Energi skapat möjlighet för människor och näringsliv i Sandvikens kommun att växa.

Vårt arbete påverkar livet för alla i kommunen - det ställer stora krav på att vi erbjuder trygga, driftsäkra och prisvärda tjänster av hög kvalitet.

Vi är en kommunägd koncern som förser våra kunder med fjärrvärme, elnät, bredband, gatuunderhåll, vatten och avlopp. Alla våra verksamheter ska bidra till långsiktigt ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling av kommunens infrastruktur. Därför återinvesterar vi också våra vinster för att fortsätta stärka Sandviken Energis konkurrenskraft.

Allt började den 4 april år 1914, när Sandviken Yttre Belysnings AB bildades. Sedan dess har vi bytt namn, utvecklats till en koncern med fem affärsområden, nå en omsättning på cirka 500 miljoner kronor och ha över 150 medarbetare.

Milstolpar i vår historia

2022
Småkraft AB köpte Bångbro Kraft av Sandviken Energi. Transaktionen omfattar tio vattenkraftverk* med en samlad produktion runt 24 GWh i Jädraån, Gästrikland. Småkraft har på kort tid byggt upp en svensk portfölj med drygt 100 GWh årlig produktion av förnybar el. Vattenkraftverket i Gästrike-Hammarby är kvar i Sandviken Energs ägo.

En fjärrvärmeledning byggs mellan Sandviken och Gävle för att ta tillvara på spillvärme från industrin i Gävle till fjärrvärmedistributionen i Sandviken.

2020
94 procent av alla hushåll i Sandviken finns i absolut närhet till en fiberanslutning. Det är flest i länet och högre än rikssnittet på knappt 91 procent.

2018
Förstudie om Sandvikens framtida fjärrvärme startar.

2014
Sandviken Energi firar 100 år!

2011
Sandviken Energi blir delägare i elhandelsbolaget Bixia AB, tillsammans med flera andra energibolag i landet.

2010
Vattenverksamheten bildar eget bolag inom Sandviken Energi-koncernen: Sandviken Energi Vatten AB. Vinterväghållningen slår rekord med en snörik vinter både i början och slutet av året.

2005
Vi förvärvade vattenkraftbolaget Bångbro Kraft AB. Elproduktionen mer än fördubblas.

2001
Sandviken Energi AB tar huvudmannaskapet för vattenverksamheten och ansvaret för gatuskötseln inom Sandvikens kommun. Förändringen innebär att bolaget organiseras i fem affärsområden: Elnät, Fjärrvärme, Vattenkraft, Gata, Vatten.

1998
Värmeverket investerar drygt 20 MKr i en anläggning för eldning med träpulver i Björksätra kraftvärmeverk. Två oljepannor byggs om till pulvereldning

1997
Kommunen överför ansvaret för optofibernätet för datakommunikation till Sandviken Energi Elnät AB. Under året byggs nätet i centralorten ut till att omfatta ca 15 km optokabel. Alla kunder erbjudes internetabonnemang för 50 kr/mån.

1996
Elmarknaden avreglerades vid årsskiftet. Elhandelsverksamheten bedrivs i Sandviken Energi AB medan eldistributionsnätet och all elverkspersonal överfördes till det nybildade dotterbolaget Sandviken Energi Elnät AB.

1993
Värmeverket tog en ny fastbränsleeldad hetvattencentral drift i Järbo.

1989
Bolaget firade sin 75-åriga verksamhet som eldistributör. Namnet ändrades till Sandviken Energi AB.

1981
Värmeverket övertar kommunens ansvar för värmedistributionen i Storvik.

1972
Eldistributionen inom Storviksområdet och Torsåkersområdet förvärvades från Storviks Kraft AB. Övertagandet innebar att energiverkets personal ökade med 21 personer till 47 årsanställda. Antalet abonnenter ökade från 13 154 till 18 657. Avtal träffades under året om förvärv av två kraftstationer i Järbo med tillhörande distribution i Finnäs.

1970
Vid en extra bolagsstämma beslöts att bolaget skulle vara huvudman för fjärrvärmeutbyggnaden i kommunen. Bolagets namn ändrades till AB Sandvikens Energiverk.

1942
Sandvikens köping förvärvade samtliga aktier i bolaget för en köpeskilling av 540 000 kronor. Företaget hade då 21 anställda. Inköpt el kostade 3,7 öre/kWh. Antalet kunder var 6 500 och det fanns 498 gatlyktor.

1914
Yttre Sandvikens Belysnings AB bildades på initiativ av köpmän och hantverkare. I november inleddes elleveransen till 2055 lampor och elmotorer på sammanlagt 36 hk. Bolaget köpte sin el från Jernverket.

Sandvikens Tidning 1914-04-07, sida 103Förstora bilden

Sandvikens Tidning 1914-04-07, sida 103

Bild från Sandvikens kommuns bildarkivFörstora bilden

Bild från Sandvikens kommuns bildarkiv

Senast uppdaterat