Logo
Händer som fyller vattenglas

Vatten och avlopp till Norrbro

Sandviken Energi förbereder för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp till Norrbro.

Sandvikens kommun har för avsikt att göra området Norrbro, norr om Järbo till verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det är Sandviken Energi som kommer leverera vatten och avlopp till det nya verksamhetsområdet.

Vad händer just nu?

Våren 2024

I februari 2024 fattade kommunfullmäktige beslut om det ska bildas ett verksamhetsområde för spill- och dricksvatten i Norrbro. Den 13 mars skickades en överklagan på beslutet in till Förvaltningsrätten. Sandviken Energis uppdrag att bygga ut allmänt VA i området har pausats i väntan på Förvaltningsrättens bedömning.

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till VGS via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 Länk till annan webbplats. eller skicka ett mail till medborgarservice@sandviken.se.

Januari 2024

I februari 2024 planerar kommunfullmäktige att fatta ett beslut om om det ska bildas ett verksamhetsområde för spill- och dricksvatten i Norrbro.

December 2023

Under Kommunfullmäktige 11 december beslutades det att ärendet om att utöka verksamhetsområde för dricks- och spillvatten i Norrbro ska återremitteras till VGS.

Oktober 2023

Sandviken Energi hade tillsammans med Civilscon ett informationsmöte för de boende i Norrbro måndag 9 oktober på Folkets hus i Järbo. Under mötet presenterades den VA-tekniska lösningen för de boende samt hur processen framåt kommer att se ut. Enligt tidplanen kommer ett beslut för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp till området att tas under Kommunfullmäktige i december.

De boende som inte kunde närvara på informationsmötet kommer att få information om VA-teknisk lösning samt processen framåt skickad till sig per post.

September 2023

Vecka 39

Tillsammans med projektören, Civilscon, bjuder vi på Sandviken Energi in de boende i Norrbro till ett informationsmöte den 9 oktober. Under mötet kommer vi att presentera den projektering av VA-teknisk lösning som har tagits fram för området. Mötet är en möjlighet för dig som fastighetsägare att få en bra inblick i processen framåt gällande själva utbyggnaden.

Vecka 38

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har bjudit in boende i Norrbro till ett informationsmöte den 3 oktober. Sandviken Energi och den externa projektören, Civilscon, kommer att delta på mötet tillsammans med VGS. På mötet kommer ingen ny information gällande behovsutredningen att presenteras utan syftet med mötet är att de boende ska få svar på sina frågor.

Juli 2023

I slutet på juni bjöd Sandviken Energi tillsammans med Civilscon in till ett informationsmöte för att presentera resultatet av arbetet med projekteringen. På mötet diskuterades alternativet om att ansluta som samfällighetsföreningar. Inom ramen för projektet kommer Sandviken Energi utreda vidare intiativet från fastighetsägarna.

Juni 2023

Sedan informationsmötet i maj har vår externa entreprenör, Civilscon, arbetat vidare med förslag till en VA-teknisk lösning för området. Under veckorna 22-24 kommer fastighetsägare som anmält intresse att kontaktas för att boka in ett möte på plats för att stämma av anslutningspunkt.

Maj 2023

Sandviken Energi höll ett informationsmöte med fastighetsägarna på Norrbro. På mötet presenterades uppdraget ifrån VGS med att ta fram en VA-teknisk lösning samt en kostnadskalkyl för utbyggnaden av allmänt VA. Tidplanen för arbetet presenterades och de boende kunde inkomma med frågor gällande projekteringen.

Mars 2023

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, i Sandvikens kommun hade ett informationsmöte med boende i området i slutet av mars 2023. Representanter från Sandviken Energi deltog på mötet.

Februari 2023

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, i Sandvikens kommun har under hösten 2022 sett över behovsutredningen med hänsyn till ändringen i lagen. Översynen är nu klar och även denna gång visar VGS utredning att det finns behov av att ansluta fastigheter i Norrbro till allmänt vatten och avlopp. Med anledning av detta kommer VGS bjuda in berörda fastighetsägare till informationsmöte i mars 2023. Representanter från Sandviken Energi kommer att delta på mötet.

Anmälan till informationsmötet sker på Sandviken kommuns webb. Länk till annan webbplats.

För mer information om behovsutredningen se sandviken.se/norrbro Länk till annan webbplats., och har du om utredningen är du välkommen att höra av dig till VGS via Medborgarservice på telefon 026 - 24 00 00 eller skicka ett mail till medborgarservice@sandviken.se


Maj - juni 2022

VGS har i maj 2022 beslutat att pausa uppdraget. Detta med anledning av en justering av lagen om allmänna vattentjänster, som Riksdagen ska besluta om i juni 2022. VGS ska se över nuvarande behovsutredning med hänsyn till den nya lagen. Den här översynen förväntas pågå under hösten 2022. Om du vill läsa mer om den nya lagen så kan du hitta den på Regeringens webbplats och heter Lagen om allmänna vattentjänster 2006:412 Länk till annan webbplats..

Har du har frågor om behovsutredningen är du välkommen att av dig till VGS via Medborgarservice på telefon 026-24 00 00 eller skicka ett mail till medborgarservice@sandviken.se.


Oktober 2021 - februari 2022

Sandviken Energis projektledare tar kontakt med fastighetsägare som berörs av VA-utbyggnaden. Ingår du i området men inte har haft kontakt med oss? Kontakta oss snarast, tack.

Vår projektledare Johan Blomgren finns i området under vecka 5 för att besöka fastighetsägare. Som en del av projekteringen behöver vi undersöka befintliga avloppsanläggningar och diskutera våra förslag på lösningar med varje enskild fastighetsägare. Kontakta oss om du vill boka ditt besök i förväg.


Juni - september 2021

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, Sandvikens kommun bjuder in berörda fastighetsägare i Norrbro till digitala informationsmöten juni och fysiska informationsmöten i september för att informera om planerna och Norrbros behov av allmänt vatten och avlopp.

Thomas Nyberg som är affärsområdeschef Vatten på Sandviken Energi deltar i mötet för att svara på frågor.

Om projektet

Sandvikens kommun beslutade 2019 om en Vatten- och avloppsplan. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, har genomfört en behovsutredning för området Norrbro. Behovsutredningen visar vilka fastigheter som ska ingå i ett verksamhetsområde med anledning av att det där föreligger behov av allmänt vatten och avlopp.

Behoven av allmänt vatten- och avlopp till Norrbro presenteras på sandviken.se. Länk till annan webbplats.

Vad kommer hända nu?

Inom Sandvikens kommun är det VGS som utreder och definierar behoven av allmänt och vatten och avlopp. Beslut om verksamhetsområde är ett politisikt beslut som sker innan utbyggnad kan genomföras. Det är sedan Sandviken Energi som bygger ut vatten och avlopp till berört område, med tillhörande kundanslutningar.

Sandviken Energi har en projektledare som ansvarar för projektet och håller kontakt med fastighetsägarna i området. Vår ambition är att skapa ett gott samarbete med våra kunder och se till att var och en får den bästa möjliga lösningen för sin fastighet. Att komma i kontakt med var och en är en förutsättning för att kunna ta fram den bästa möjliga lösningen

Med allmänt vatten och avlopp är man som fastighetsägare säker på att dricksvattnet är kontrollerat och av hög kvalitet och att vi tar hand om avloppsvattnet på ett hållbart sätt.

Tidplan

2024

I februari 2024 fattade kommunfullmäktige beslut om det ska bildas ett verksamhetsområde för spill- och dricksvatten i Norrbro. Den 13 mars skickades en överklagan på beslutet in till Förvaltningsrätten. Sandviken Energis uppdrag att bygga ut allmänt VA i området har pausats i väntan på Förvaltningsrättens bedömning.

2023

Under våren 2023 kom VGS nya behovsutredning för Norrbro. Därefter har Sandviken Energi upphandlat en extern projektör, Civilscon. Civilscon kommer under våren 2023 undersöka förutsättningarna för respektive fastighets anslutning kan genomföras på bästa sätt.

Fastighetsägare har möjlighet att inkomma med input till projektledaren fram till 30 juni 2023. Efter det kommer projekteringen sammanfattas och lämnas över till VGS.

VGS planerar att hösten 2023 lägga fram behovsutredningen, projektering och kostnadskalkyl till kommunfullmäktige i Sandvikens kommun för beslut.

Om beskedet i kommunfullmäktige blir att det ska skapas ett nytt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten kommer Sandviken Energi att påbörja utbyggnaden som preliminärt är inplanerad till 2024.

2022

Projekteringen avslutas och ett förslag på teknisk lösning för VA till Norrbro tas fram. Sandviken Energi utreder finansiering av projektet.

2021

Information från VGS skickas ut till berörda fastighetsägare i juni. Ett digitalt informationsmöte genomförs med berörda fastighetsägare.

I september planerar Sandviken Energi att börja projektera och kontakt tas med berörda fastighetsägare under hösten.

Fastighetsägare som inte redan ingår i utbyggnadsplanerna men som är intresserad av allmänt vatten och avlopp har möjlighet att få en offert från Sandviken Energi.

Övrig information och material

Den övergripande Vatten- och avloppsplanen för Sandvikens kommun ligger till grund för planerna att bygga ut allmänt vatten och avlopp inom Sandvikens kommun.

Frågor

Om du har frågor om projekteringen är du välkommen att kontakta projektledare Ali Zaidi, Civilscon ali.zaidi@civilscon.se eller på telefon 070 - 218 90 05.

Har du frågor om behovsutredningen eller varför just din fastighet omfattas är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning via Medborgarservice 026 – 24 00 00 eller läsa mer på sandviken.se/norrbro Länk till annan webbplats.


Denna sida uppdateras löpande.

Senast uppdaterat