Logo

Återströmning

Det riskfyllda tillstånd som kan uppstå när dricksvattnets flöde i ledningen vänder åt motsatt håll kallas för Återströmning. Det kan uppstå vid undertryck på inkommande vattenledning (hävertåterströmning) eller när trycket i nedströms ledningssystem ökar tills det överstiger trycket i det uppströms ledningssystemet (övertrycksåterströmning).

Den svenska standarden SS-EN 1717 omfattar olika lösningar för skydd mot återströmning samt anvisningar för val av skyddsdon. Standarden innehåller en metodbeskrivning för val av återströmningsskydd i viss given situation beroende på vilken vätskekategori (risknivå) dricksvattnet kan komma i kontakt med. Standarden beskriver även olika typer av skyddsdon och skyddsmoduler som är godkända för skydd mot de i standarden 5 förekommande vätskekategorierna.

Detta skydd är även ett krav i tillämpningsföreskriften BBR (Boverkets byggnadsregler), som är gällande lag.

För att skydda våra kunder mot föroreningar i vattenledningsnätet skall samtliga vattenuttag vara försett med någon form av återströmningsskydd.

En person vattnar en buske med trädgårdsslangen
Vätskekategorier

Kategori

Vätska

1

Vatten, avsett för konsumtion och som kommer från ett ledningssystem för dricksvatten.

2

Vätska som inte medför hälsorisk. Vätskan kännetecknas av att vara lämpad för konsumtion, men kan ha undergått förändring i smak, lukt, färg eller temperatur (kyld eller värmd).

3

Vätska som medför viss hälsorisk genom närvaro av ett eller flera skadliga ämnen. Exempel på denna vätska är vatten utan tillsatser i ett värme-, kyl-, eller sprinklersystem.

4

Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga ämnen eller ett eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena ämnen.

5

Vätska som medför hälsorisk genom närvaro av mikroorganismer eller virus.

Återströmningskydd

För mätare med qn 2,5 m³/h (villamätare) sitter återströmningsskyddet in i mätaren. Återströmningsskyddet installeras av personal från Sandviken Energi Vatten AB i samband med mätarbyte.

För vattenmätare över qn 2,5 m³/h bekostas installationen av återströmningsskyddet av fastighetsägaren. Fastighetsägaren eller den utsedda kvalitetsansvarige ansvarar för att rätt skyddsmodul installeras.

Genom att tillämpa standarden får vi ett verktyg för att skydda dricksvattnet mot förgiftning och smittspridning både externt och internt. Härigenom förebygger vi risken för olyckor med dricksvattnet.

Vad händer om inte återströmningsskydd installeras?

  • Dricksvattensystemet kan förorenas genom återströmning både internt och externt.

  • Personer som brukar installationens vatten utsätts för risken att dricka förorenat vatten.

  • Sandviken Energi Vatten AB kan, när vi upptäcker stora brister för vattnets säkerhet, bli tvingade att stänga av vattentillförseln.

  • Säkerhetsbristen kan bli ett ärende för Arbetsmiljöinspektionen.

Har du frågor och funderingar angående återströmningsskydd kontakta gärna vår Kundservice.

Senast uppdaterat