Logo

Koppla dagvatten rätt

På den här sidan kan du läsa mer om hur du kopplar ledningarna för dag- och dräneringsvatten på rätt sätt.

Som fastighetsägare ansvarar du för att ledningarna på din tomt är i bra skick och att dagvatten tas om hand på ett korrekt sätt. Det är inte tillåtet att koppla fastighetens dagvatten till det allmänna spillvattennätet som är avsett för vatten från toaletter, bad, disk och tvätt.

Om din fastighet saknar dagvattenanslutning behöver du hantera dag- och dräneringsvattnet lokalt på din tomt. Läs mer om hur du tar hand om dagvattnet.

Dagvatten avleds ibland i fel rör

I vissa områden inom Sandvikens kommun är det stora problem med så kallat ovidkommande vatten, vilket är bland annat dagvatten som felaktigt leds in i spillvattennätet. Ovidkommande vatten leder till onödig energiförbrukning vid pumpstationer och avloppsreningsverk, försämrad vattenrening och slamkvalitet.

Vid stora mängder ovidkommande vatten, till exempel vid skyfall och snösmältning, är det dessutom risk för källaröversvämningar och bräddning av orenat avloppsvatten.

Källor - tillskottsvatten

Bilden visar olika källor till ovidkommande vatten.

Ytterligare ett exempel på ovidkommande vatten är vatten som läcker in i gamla, spruckna och otäta spillvattenledningar. Sandviken Energi renoverar varje år ett stort antal äldre ledningar och som fastighetsägare är du ansvarig för att dina servisledningar inte är bristfälliga.

Kontrollera hur ditt system är kopplat

Förr var det tillåtet att ha dräneringsledning kopplad till spillvattenledningen. Det finns fortfarande fastigheter som är kopplade på det sättet. När det finns tillgång till dagvattenledning eller möjligt med LOD-lösning är det inte längre tillåtet att ha dräneringen kopplad till spillvattennätet.

För att ta reda på hur dagvattnet är kopplat på din fastighet kan du kontrollera följande:

  • Går stuprören ned i marken? Då kan de vara kopplade till spillvattensystemet, dagvattensystemet eller till en stenkista på fastigheten.
  • Kontrollera dokumentation för din fastighet. Finns det ritningar eller annat som förklarar hur dagvattenhanteringen är anlagd?
  • Hittar du ingen dokumentation om detta så kan du kontakta en entreprenör (exempelvis inom spol- och rörinspektion, markentreprenad, anläggningsentreprenad) som kan kontrollera ditt system.

Om systemet är felkopplat

En fastighet med dagvattnet kopplat till spillvattensystemet kan orsaka problem på den egna fastigheten eller hos sina grannar. Normalt är fastigheterna sammankopplade via VA-ledningar. I bilden nedan ser du hur en felkopplad fastighet orsakar översvämning i en grannfastighet.

  • Huset till vänster är felkopplat. Dagvatten från tak och dränering leds ut tillsammans med spillvattnet till spillvattenledningen.
  • Huset i mitten är rätt kopplat. Dräneringsvatten leds till en stenkista på fastigheten och takvattnet leds ut på tomten där det får infiltrera.
  • Huset till höger är rätt kopplat. Dagvattnet från takytan leds direkt till allmän dagvattenledning. Dräneringsvatten leds till pumpbrunn på fastigheten och pumpas därifrån till dagvattenledningen.
Felkopplat hus

Bilden visar hur en felkopplad fastighet orsakar översvämning i en grannfastighet.

Om fastigheten är felkopplad är du som fastighetsägare skyldig att åtgärda det. En markentreprenör kan hjälpa dig med omkopplingen. Äldre ledningar med risk för läckage ska också tätas.

Innan omdränering eller ledningsrenovering

I vissa äldre bostadsområden rinner dag- och spillvatten i ett kombinerat system. Det innebär en risk för översvämningar vid kraftigt regn.

När du dränerar om din husgrund och renoverar servisledningar på fastigheten kan du förbereda genom att separera dag- och dräneringsvatten från spillvatten inne på tomtmarken hela vägen ut till förbindelsepunkten. Då kan vi enkelt koppla husets dagvatten och spillvatten till separata ledningar när ny dagvattenledning anläggs i gatan.

Kontakta oss så berättar vi om det är aktuellt för din fastighet!

Här har vi samlat information som är bra att tänka på vid dränering av husgrund.

Senast uppdaterat