Logo

Information kring översvämningar

Vi arbetar kontinuerligt med att förnya och underhålla vårt ledningsnät och våra anläggningar.

Vi har under många år arbetat långsiktigt med våra investeringar, bland annat utifrån kunskap om att extrema regn förväntas bli vanligare och öka i intensitet i framtiden. Redan innan skyfallen 2021 arbetade vi med en långsiktig plan för att stärka vårt vatten- och avloppssystem i de delar av kommunen där det behövs som allra mest.

Vem har ansvar vid skyfall och översvämningar?

 • Flera olika parter är ansvariga för att förebygga översvämningar vid extremväder och vid skyfall som leder till skador ska ansvarsfrågan alltid utredas. Ansvarsfrågan efter skyfallet 2021 och 2023 utreds fortfarande hos försäkringsbolagen.

 • Generellt kan man säga att kommunen, Sandviken Energi och den enskilda fastighetsägaren eller markägaren har ansvar för olika delar när det kommer till att hantera stora regnmängder och dess konsekvenser. Här kan du läsa mer om när och var de olika parterna är ansvariga.

 • Som fastighetsägare har du också ett ansvar och kan själv göra förebyggande åtgärder för att minska riskerna för översvämningar. Här kan du få råd och tips på vad du själv kan göra.

Försäkringsärenden

Sandviken Energi har cirka 300 skadeståndsärenden sedan regnet 2021 och 2023. Utredningarna pågår och vi lämnar underlag till vårt försäkringsbolag. Därefter kommer försäkringsbolaget i sin tur att utreda varje enskilt ärende. Utfallet på varje skadeanmälan blir unikt och beror på vad som hände, hur de geografiska och anläggningstekniska förutsättningarna varit och vilken typ av data som varit tillgänglig. Sandviken Energi har arbetat med att ta fram datamodeller för hur ledningsnätet är byggt, dessa kommer vara en del av skadeutredningen.

Om vårat ledningsnät och anläggning fungerar som det ska och uppfyller de skäliga kraven på funktion kommer inte ansvaret vara Sandviken Energis.

Däremot kan vi inte svara på vart ansvaret hamnar. Varje enskilt ärende är en enskild skada och utreds utifrån det.

Processen med försäkringsärenden

När ett försäkringsärende inkommer till Sandviken Energi genomgår den nedan process.

Ordningen vid försäkringsärenden

 • Varje fastighetsägare anmäler sin skada till sitt försäkringsbolag för (villa-)fastighetsförsäkring.
  • Därefter beslutar fastighetsägarens försäkringsbolag om ersättning för skadan.

 • Om fastighetsägaren får ersättning från försäkringsbolaget kan de i sin tur återkräva ersättningen av den de anser har orsakat skadan. Försäkringsbolaget skickar då en regress till den de anser har orsakat skadan, i det här fallet har regresser skickats till Sandviken Energi.

 • Vi på Sandviken Energi har tar emot regressen och som vi sedan i vår tur anmäler till vårt försäkringsbolag, Länsförsäkringar Gävleborg.

När Sandviken Energi får en regress mot sig hanteras det av vår ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring fungerar på följande sätt.

 • Vårt försäkringsbolags, Länsförsäkringar Gävleborg, åtagande är att
  • Utreda om Sandviken Energi är ansvarsskyldiga.
  • Företräda Sandviken Energi.
  • Förhandla till Sandviken Energi.
  • Om Länsförsäkringar Gävleborg kommer fram till att Sandviken Energi är ansvariga i de enskilda ärendena så kommer vårt försäkringbolag att betala ut ersättning.
  • Om Sandviken Energi anses ha ett juridiskt ansvar betyder det även att betala kravet de fått emot sig gällande fastighetsägarens självrisk, som denne har i sin (villa-)fastighetsförsäkring.

Hur jobbar Sandviken Energi med dessa frågor?

Sandviken Energi jobbar aktivt med dessa frågor men flera aktörer behöver hjälpa till och göra sina delar för att hjälpa till så att spillvattensystemet inte ska hamna under vatten. Att dimensionera upp spillvattensystemet är inte en lösning på de här situationerna. Vårt ansvar som va-huvudman är att systemet ska klara av ett 10-års regn, vi ska uppnå skäliga krav. Vad som är ett skäligt krav kommer försäkringsbolaget utreda.

Vilka åtgärder har Sandviken Energi gjort för att förebygga översvämningar?

2016

 • I Stensätra har vi gjort ett arbete med att röksöka stuprör för att upptäcka felkopplingar. Där har fastighetsägare sedan varit delaktiga och kopplat om stuprören.

2021 - 2023

 • Vi har arbetat tätt tillsammans med fastighets- och markägare (både privata och kommunen) för att röja diken och låglänta områden där vatten inte rinner undan utan tränger in i våra ledningar och skapar översvämningar.

 • Vi har renoverat dagvattenmagasinet Fiskängstjärn för att bättre kunna ta emot regnvatten, så kallat dagvatten.

 • Vi har filmat avloppsledningar i områden i Järbo och Årsunda, där vi har haft problem med översvämningar, för att upptäcka sådant som kan orsaka stopp i ledningar och översvämningar. Vi har också rotskurit dessa ledningar, alltså tagit bort rötter som trängt in i ledningarna och riskerar att orsaka stopp, för att behålla kapaciteten i våra ledningar.

 • Vi har reinvesterat och underhållit avloppsledningar runt om i kommunen och tack vare ett stort arbete med att se över hela vårt ledningsnät kan vi nu fokusera våra insatser till de ledningar eller områden där de behövs mest.

 • Vi har tagit fram datamodeller som göra att vi kan simulera till exempel ett 100-årsregn och se om det finns underdimensionerade ledningar (utifrån gällande norm och krav) och var vi har våra utmaningar.

 • Vi har deltagit i arbetet med att fram en dagvattenpolicy för att reda ut ansvarsområden mellan kommunen, Sandviken Energi och enskilda fastighetsägare.

 • Vi deltar i kommunens strategiska arbete med VA-planering för att säkra att man inte planerar nya områden där det finns risk för dagvattenöversvämningar.

 • Vi har tillgängligjort information på vår hemsida om källaröversvämningar, dagvattenhantering och om fastighetsägarens ansvar gällande hur man kopplar dagvatten rätt samt hur man tar hand om dagvatten på egen tomt.

Vad krävs för att eliminera översvämningsriskerna som finns i Sandviken?

 • Översvämningsriskerna och konsekvenserna av skyfall kommer aldrig att kunna förebyggas fullt ut genom ökad kapacitet i ledningsnäten. Det skulle i de flesta fall vara praktiskt omöjligt och dessutom orimligt dyrt.

 • Våra ledningsnäten behöver förnyas för hundratals miljoner över flera decennier, så att bygga ut vårt ledningsnät för att klara till exempel ett 100-årsregn skulle direkt drabba våra kunder genom en mångdubblerad VA-taxa. Nuvarande norm, som dagens VA-system är byggt enligt, är inte i balans mot de klimatförändringar med kraftigare skyfall som skett de senaste åren och här behöver Sandviken Energi bevaka om det kommer nya krav framåt.

 • Sandviken Energis vattenverksamhet finansieras helt av avgifter och vi får bara ta ut de avgifter som är nödvändiga för att vi ska täcka kostnaderna för att driva och underhålla våra vatten- och avloppsledningar samt anläggningar. Vår vattenverksamhet får inte gå med vinst.

Senast uppdaterat