Logo

Anslut din bostad

Oavsett om du ska bygga nytt eller om du ska ansluta befintlig fastighet till det allmänna vatten- och avloppsnätet så ska du alltid ansöka om anslutning till Sandviken Energi Vatten AB.

När du skickat in ansökan utreder vi om det är möjligt att ansluta din fastighet till allmänt vatten och avlopp. Vi räknar också på vad det kostar att ansluta sig enligt gällande VA-taxa. Därefter skickar vi ut offerten till dig som kund. Handläggningstiden är cirka 2-5 dagar.

Först när du betalt fakturan får du börja använda vattnet. Om det behövs vatten under byggtiden så går det att ordna.

ABVA - Allmänna bestämmelser för användning av
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
i Sandvikens kommun.

Här kan du ta del av ABVA Pdf, 718.7 kB.

Ansökan om anslutning till allmän VA-anläggning Pdf, 379.4 kB.

På vår sida Ska du bygga nytt? har vi gjort det enkelt för dig genom att samla allt du behöver veta innan du skickar in din ansökan.

Äldre rödmålat hus.

Om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta till vatten kan du här läsa om hur själva anslutningsprocessen går till. Tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

 1. Ansökan
  Ligger din tomt/fastighet inom ett verksamhetsområde så har du möjlighet att ansluta din fastighet till kommunalt vatten- och avlopp.

  Ligger din fastighet utanför ett verksamhetsområde kan du ansluta den efter särskild prövning hos Sandviken Energi Vatten.

  Är du osäker om din fastighet omfattas om verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten, kan du kontakta oss via info@sandvikenenergi.se eller telefon till vår Kundservice på telefon 026-24 16 00 så hjälper vi dig utreda det.
  Anslutning till VA ingår inte i bygglovet som du ansöker om hos Sandviken Kommun, du behöver därmed fylla i en ansökan till Sandviken Energi Vatten. Här hittar du blankett för VA-ansökan. Pdf, 379.4 kB.

  Bygger du till en byggnad på befintlig fastighetsbeteckning med redan installerat VA (exempelvis friggebod eller Attefalls hus) behöver du anmäla även detta då det innebär en utökning av anslutningen, använd samma blankett som ovan.

  Behöver du tillfälligt byggvatten under byggtiden behöver du också ansöka om detta via ovan blankett.

  Om du ska riva och/eller bygga nytt på befintlig fastighet med VA-anslutning behöver du kontakta Sandviken Energi för vattenavstängning och nedtag av vattenmätare. När du är klar med byggnationen anmäler du uppsättning av vattenmätaren och påkoppling vatten

 2. Utredning
  Efter inkommen ansökan börjar vi på Sandviken Energi vatten undersöka förutsättningarna för din fastighet.

  Vi utreder om anslutningen är möjlig, om det finns stamledning i ditt område, ungefär hur lång tid det kommer att ta samt vad det kommer att kosta. Om det inte är möjligt att ansluta din fastighet talar vi naturligtvis om det och har då möjlighet att diskutera alternativ.

  Ibland saknas stamledningar även om fastigheten ligger inom verksamhetsområde, då tar det längre tid innan du kan koppla in din fastighet eftersom vi behöver anlägga och i vissa fall behöver vi tillstånd från markägare, Sandviken kommun och Trafikverket. Har vi frågor kontaktas du för kompletteringar.

 3. Prisförslag
  Efter utredningen kommer du att få ett prisförslag från oss där du ser den verkliga kostnaden utifrån de uppgifter du lämnat in. 

  När din ansökan är godkänd och du fått ett prisförslag tar det 2-6 månader vid normala förhållanden innan du kan ansluta din fastighet. Om förutsättningarna frångår normalförhållanden bedöms leveranstid utifrån det specifika fallet.

  I det här skedet får du också veta om du kan ha självfall för spillvattnet (spillvatten rinner till huvudstammen utan föregående pumpning) eller om du behöver en fastighetspumpstation och var den ska placeras. En fastighetspumpstation pumpar avloppsvattnet vidare från din fastighet ut i det allmänna ledningsnätet.

 4. Din förbindelsepunkt
  Nästa steg är att du blir kontaktad av oss med ett förslag på förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den kommunala VA-anläggningen och fastighetens egna VA-installation. Förbindelsepunkten placeras oftast en halv meter utanför fastighetsgränsen.

 5. Grävning och installation
  Ligger din tomt/fastighet inom ett verksamhetsområde genomför du som fastighetsägare grävning på egen tomt och det är du som ansvarar för installation. Det innebär att du själv eller anlitad entreprenör gräver ner ledningar från ditt hus till förbindelsepunkt samt gräver ner eventuell fastighetspumpstation.

  Om du ansluter en enstaka fastighet tillhandahåller du pumpstationen själv (köp genom rörmokare eller detaljhandel).

  Är det flera fastigheter som ska anslutas får du pumpstation från Sandviken Energi samt i de fallen installerar även Sandviken Energi pumpstationen.

  Du behöver också bygga en plats för vattenmätaren. Den brukar oftast vara placerad inomhus där vattenledningen kommer in i huset och vara monterad i en mätarkonsol. 

  Mätarens plats ska vara godkänd av oss och enligt ABVA Pdf, 718.7 kB. (Allmänna bestämmelser för användning av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) har vi som huvudman rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt ha befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

  Om din ansökan blivit godkänd av Sandviken Energi för grävning och installation utanför verksamhetsområde gäller följande.

  Du genomför grävning fram till förbindelsepunkt som är vid stamledningen. Behövs det servitut över annans tomt är det också du som fastighetsägare som ansvarar för att ett sådant. Det innebär att du själv eller anlitad entreprenör gräver ner ledningar från ditt hus till förbindelsepunkt samt gräver ner eventuell fastighetspumpstation. Du tillhandahåller pumpstationen själv. 

  Här kan du läsa mer om servitut och Lantmäterienheten i Sandvikens kommun. Länk till annan webbplats.
  Här gör du en begäran om ledningsanvisning - Ledningskollen. Länk till annan webbplats.

  Du behöver också bygga en plats för vattenmätaren. Den brukar oftast vara placerad inomhus där vattenledningen kommer in i huset och vara monterad i en mätarkonsol. 

  Mätarens plats ska vara godkänd av oss och enligt ABVA Pdf, 718.7 kB. har vi som huvudman rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensamt ha befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla mätaren.

 6. Faktura
  Du får en faktura på anläggningsavgiften och en karta som visar vart din upprättade förbindelsepunkt är placerad.

 7. Beställ tid för besiktning
  När allt är klart inom fastigheten bokar du en tid för besiktning, uppsättning av vattenmätaren och eventuellt installation av fastighetspump. Kontakta oss via info@sandvikenenergi.se eller telefon till vår Kundservice på telefon 026-24 16 00.

  Innan du bokar din tid ska anslutningsavgiften vara betald.

 8. Besiktning och inkoppling
  När du har betalat anslutningsavgiften så kommer vi och besiktar din mätarplats. Om allt är som det ska så sätter vi upp vattenmätaren, släpper på vattnet samt öppnar avloppet. Det är bara vi som får öppna ventilerna.

  När du nu har kopplats in på det kommunala ledningsnätet, betalar du årliga brukningsavgifter. De består av fasta avgifter (fast- och lägenhetsavgift) och en rörlig del (avgiften bestäms av den mängd vatten du förbrukar).

  Nu är det klart och du välkommen som VA-kund i Sandvikens kommun!

Om ni har en gemensamhetsförening och vill utreda om Sandviken Energi kan ta över er gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp behöver ni gå igenom vår övertagandeprocess.

Nedan kan du ta del av vår övertagandeprocess för gemensamhetsanläggningar. Företrädare för gemensamhetsföreningen behöver visa på att kraven i riktlinjen uppfylls innan övertagande kan bli aktuellt.

Den Tekniska handboken innehåller administrativa och tekniska anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering och/eller utförande av nyläggning, utbyte eller renovering av VA-tekniska distributionsanläggningen inom Sandvikens kommun. Handboken ska fungera som ett stöd och anvisning till dig som utför dessa uppdrag på beställning av Sandviken Energi Vatten AB.

Tekniska handboken ska ses som ett komplement till gällande lagar, förordningar, föreskrifter, standarder och branschgemensamma anvisningar som vid motstridiga uppgifter har företräde.

Vårt mål är att anvisningarna, efter projektering och utförande, ska ge anläggningarna en enhetlig och godtagbar kvalitetsmässig teknisk standard, samt även ut arbetsmiljö, drift och underhållssynpunkt.

Senast uppdaterat