Logo

Om vårt elnät

Vi ansvarar för elnätet inom stora delar av Sandvikens kommun samt delar av angränsande områden och når ut till cirka 21 000 elnätskunder.

Vårt distributionsnät för el omfattar:

 • 4 st mottagningsstationer
 • 12 st fördelningsstationer
 • 590 nätstationer
 • 2 492 st kabelskåp

Vi har ett omfattande ledningsnät i mark och luft som består av:

 • 375 km högspänningskabel, 12000-24000 V (12-24 kV)
 • 269 km luftledning, 12000-24000 V (12-24 kV)
 • 888 km lågspänningskabel, inkl. serviser 230/400 V
 • 305 km luftledning inkl. serviser, 230/400 V
Bilden visar varningspinnen som står upp från ett kabelskåp.

Vi ansvarar också för tillsyn och underhåll av kommunens gatubelysning som består av cirka 300 km jordkabel och 100 km luftledning, cirka 1 000 st belysningsmaster i trä samt cirka 8500 stålmaster.

Elnätsverksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Sandviken Energi Elnät AB.

Enligt ett EU-direktiv är Sandviken Energi Elnät AB skyldig att upprätta en övervakningsplan. Dessa övervakningsplaner syftar främst till att motverka diskriminerande beteenden inom energimarknaden.

Syftet med övervakningsplanen är att få en övergripande bild av elnätverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion i koncernens totala verksamhet och att garantera att Sandviken Energi Elnät AB i egenskap av nätkoncessionshavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande för att inte gynna någon aktör på elmarknaden, det vill säga elhandlare eller elproducent.

Övervakningsplanen ska följas av Sandviken Energi Elnäts personal i de rutiner och processer som berör elnätverksamheten.

Relaterade dokument

Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan 2024 Pdf, 44.7 kB.

I ellagen finns bestämmelser om när, hur och på vilket sätt en konsument kan få ersättning från nätägaren för skada. Dessa bestämmelser finns även medtagna i de allmänna avtalsvillkoren, Nät 2012 K. För utförligare information hänvisas till ellagen.

På bilden kan du se en röd nätstation.

Sammanfattning av de allmänna avtalsvillkoren

Vid avbrott i överföringen av el gäller följande:

 • Om överföringen avbrutits utan att det beror på konsumentens försummelse och utan att nätägaren på annan grund har rätt att avbryta överföringen, har konsumenten rätt till ersättning för skada av nätägaren om inte nätägaren visar att avbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder nätägaren inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

 • Elanvändare kan vara berättigade till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Om du bedriver näringsverksamhet eller är juridisk person, utgår ersättning för avbrott, inskränkning eller annan störning i överföringen endast om detta förorsakats av vårdslöshet eller försummelse från vår sida. Skadestånd till Konsumenter omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

 • För att ersättning ska utgå ska nätägaren underrättas om ersättningsanspråket inom två år från det att skadan inträffade.

 • Uppkommer person- eller sakskada på grund av inverkan av el från en starkströmsanläggning, gäller enligt ellagen att ersättning ska utgå från innehavaren av den starkströmsanläggning från vilken elen senast inkommit. Vissa undantagsbestämmelser gäller från denna regel, exempelvis för innehavaren av starkströmsanläggning för produktion av el där generatorn har en märkeffekt om högst 50 kVA.

 • Om skada uppkommer på grund av säkerhetsbrist i el som har satts i omlopp från en elektrisk anläggning med egen generator eller transformator utgår ersättning från innehavaren av sådan anläggning. Ersättningen omfattar person- och sakskada. Sakskadan omfattar skada på egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ändamål, om konsumenten vid tiden för skadan använde egendomen huvudsakligen för sådant ändamål, det vill säga egendom som används för privat bruk.

 • Generellt gäller att konsumenten ska styrka sin skada (exempelvis genom kvitton eller liknande) och ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

Skadestånd i förhållande till avbrottsersättning

Om du drabbats av skador kan du ha möjlighet att erhålla skadestånd. Avbrottsersättningen ska då avräknas från skadestånd som enligt ellagen eller annan lag betalas på grund av samma elavbrott.

Relaterade dokument

Blankett för skadeanmälan Pdf, 119.8 kB.

Senast uppdaterat