Logo

Dagvatten

Här kan du läsa om vad dagvatten är, vem som ansvarar för att hantera dagvatten och planer framåt.

Med dagvatten menas det vatten, såsom till exempel regnvatten (nederbörd) och smältvatten, som tillfälligt rinner på hårdgjorda ytor och tak innan det rinner ut i vattendrag som sjöar, bäckar eller åar.

Dagvattenhantering

Vid plötsliga skyfall blir det i värsta fall översvämning i våra ledningssystem. Sandviken Energi lägger ner mycket arbete för att förbättra ledningsnätet för att bland annat minska riskerna för källaröversvämningar - som idag är ett stort problem.

I vissa äldre bostadsområden går spillvattnet (vatten från t ex toaletter, bad och dusch) och dagvatten (regn-, spol-, och smältvatten) i samma ledningar. Du som bor i sådana områden kan göra en miljöinsats och bidra till att minska risken för källaröversvämningar genom att leda ut vattnet från taken i er egen trädgård istället för ned i avloppet.

I områden där det ligger dagvattenledningar i gatan kan i vissa fall stuprör vara felkopplade till spillvattennätet istället för till dagvattenätet. Det är då högst önskvärt att dessa blir omkopplade för att minska belastningen på spillvattennätet och därmed minska risken för källaröversvämning.

Så tar du hand om dagvattnet

Koppla dagvatten rätt

Risker

Det finns även en risk med att ha husets dräneringsledningar kopplade mot dagvattennätet. Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till ledningen för dagvatten i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i ditt dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

Vid nybyggnad av hus med källare eller vid omdräneringar av hus tillåts inte längre direkt anslutning av husdränering till den allmänna dagvattenledningen. Idag krävs pumpning av dräneringsvattnet, vilket innebär att dräneringsvattnet leds via en låsbrunn. Det är det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet. Dräneringsvatten får heller inte anslutas till spillvattenledningen.

Fiskängstjärnen

Ungefär 75 % av Sandvikens tätorts dagvatten leds idag till Kanalen. Detta vatten innehåller en del föroreningar i form av metaller samt en del närsalter. För att få ner föroreningshalterna i dagvattnet har vi anlagt en våtmarksanläggning belägen vid Fiskängstjärnen, strax norr om Sandviken, som färdigställdes 2003. Anläggningen gör att vattnet från kanalen får längre uppehållstid vilket ger en sedimentation av material och tungmetaller samt en reduktion av kväve. 

Vid våtmarksanläggningen går Hälsans Stig förbi och det har byggts rastplatser och fågeltorn i området. På detta sätt höjs även områdets attraktions- och naturvårdsvärden samtidigt som du får en rening av dagvattnet.

Varje månad tas det prover på inkommande och utgående vatten till våtmarken för att kontrollera funktionen. Våtmarken fungerar bäst på metaller med en reduktion på upp till ca 80 procent gällande bly, koppar och zink.

Ansvar för dagvattenhantering

Dagvatten är en svår fråga och det är inte alltid lätt att veta vems ansvar det är.

När marker anläggs och ytor hårdgörs vid till exempel exploateringar eller byggnationer av bostäder minskar möjligheten för vattnet att sjunka undan. Därför har kommunen ett stort ansvar att ha med dagvattenperspektivet i samhällsplanering och då nya områden planläggs.

På vissa platser i områden som redan är bebyggda i Sandviken finns dagvattenledningar i marken som leder dagvatten ut till sjöar och vattendrag, ofta via diken. Det är Sandviken Energi (VA-huvudmannen) som ansvarar för många av dessa ledningar samt underhållet av dem. Det finns även vägföreningar som har egna dagvattenledningar och brunnar som de ansvarar för.

Sandviken Energis ansvar är att kunna avleda dagvatten vid normal nederbörd. Delar av ledningsnätet är dock gammalt och byggt utifrån dåtida byggnormer. Olika krav finns för områden med gles bostadsbebyggelse, tät bostadsbebyggelse och områden inom centrum- och affärsområden.

Som fastighets- eller markägare är man ansvarig för att dagvattnet rinner av sin tomt eller mark på ett sätt som skyddar den egna fastigheten och andras fastigheter.

Där diken används för att leda bort dagvatten kan det vara markägaren, vägföreningen, Sandviken Energi eller Tekniska kontoret (kommunen) som är skyldig att se till att dikena fungerar så att vattnet kan rinna av via dem.

På vissa platser där kommunen är markägare äger kommunen också pumpstationer som hjälper dagvattnet att rinna undan och ut i vattendrag. Det betyder att ansvaret för dagvattenhanteringenär delat mellan Tekniska kontoret, Sandviken Energi och övriga markägare. Då diken ofta passerar flera olika områden som tillhör olika markägare och aktörer kan ansvaret i vissafall vara delat på flera markägare och aktörer.

Läs mer om vad du som fastighetsägare har för ansvar

Dagvattenplan och fortsatt arbete

I Sandvikens kommun pågår just nu ett övergripande arbete där bland annat Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS), Tekniska kontoret, Sandviken Energi och Sandvikenhus ingår.

En dagvattenplan fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2023. Just nu tas riktlinjer fram utifrån dagvattenplanen. Dessa ska fungera som stöd i det fortsatta arbetet och generellt förtydliga ansvaret för dagvattenhanteringen i kommunen.

En kartläggning pågår över inom vilka områden som VA-huvudmannen ansvarar för dagvattenhantering, det så kallade verksamhetsområdet för allmän dagvattenhantering. Därefter kan ansvaret för dagvattenanläggningen och ledningsnätet inventeras och utredas.

Västra Gästriklands SamhällsbyggnadsVGS är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, som reglerar dagvattenhantering. De bedriver tillsyn för att se till att miljölagstiftningen efterlevs av den som har ansvaret för sin dagvattenhantering, till exempel markägaren, vägföreningen, VA-huvudmannen eller kommunen.

Information kring översvämningar

Stora mängder nederbörd kan leda till översvämningar och överbelastning av såväl dag- som spillvattensystemen. Vi har sammanfattat information kring de riskerna.
Information kring översvämningar.

Senast uppdaterat