Logo
Två grova rör ligger nästan täckta i marken i ett stort schakt. På sidorna syns skog och bilden är tagen i motljus där solen ligger strax ovan horisonten.

Fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

Ett unikt samarbetsprojekt pågår för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle - Sveriges smartaste fjärrvärmeledning.

Sveriges smartaste fjärrvärmeledning – det tycker åtminstone vi!

Den över 20 kilometer långa fjärrvärmeledningen etableras av Gävle Energi i samverkan med Sandviken Energi. Vad är det då som gör den så smart? Genom att binda samman kommunernas ledningar får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor.

Till att börja med är projektet så pass smart att det fått det hittills största investeringsstödet från Klimatklivet, Naturvårdverkets satsning på projekt som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Satsningen beräknas kosta runt en halv miljard kronor och påverkar inte bara regionen, utan hela Sverige, positivt. Det är helt enkelt ett stort klimatkliv för att nå landets hållbarhetsmål.

I regionen får vi också en ökad elproduktion, färre bränsletransporter, positiva effekter på bränslemarknaden och möjlighet att ta tillvara restvärme. Energin, som annars skulle ha gått till spillo, motsvarar en uppvärmning av 27 500 normalvillor* varje år.

Gästrike Vatten samförlägger också en råvattenledning på sträckan Gävle – Forsbacka, något du kan läsa mer om här. Länk till annan webbplats.

Inspiration, smarta tips och kunskap har vi fått från branschkollegor som gått samma väg innan oss – och det är också något vi gärna delar vidare. Tillsammans utvecklar vi en hållbar region för våra kunder och tar ett stort steg för klimatet. Smart va?

*En normalvilla i Gävle Energis nät med snittförbrukning 20 MWh per år.

Projektet har investeringsstöd från Klimatklivet Länk till annan webbplats..

Logo Klimatklivet

Vad händer just nu?

April 2024

Vi närmar oss driftsättning och nu påbörjar vi förberedelserna för att röret ska vara redo för värmeleveranser. Under maj månad ska röret rensas med hjälp av piggar som trycks igenom röret med hjälp av vatten. Arbeten med rörrensningen kommer att starta 6/5 men vissa förberedelser kommer att påbörjas redan vecka 17. Från vecka 17 spärras Fredriksgatan av i norra körfältet i höjd med Seegatan, för att vi ska kunna gräva oss ned till ledningen och öppna ledningen och släppa ut vattnet när vi rensar röret. Dessa arbeten kommer att pågå till mitten av juni. Under den tiden kommer trafiken att regleras via trafikljus förbi arbetsplatsen, vilket kan leda till att det blir kortare köer på Fredriksgatan.

Från 2 maj påbörjas ytterligare ett arbete med att återställa den del av Årsundavägen och Fredriksagatan som som tidigare grävdes upp i samband med arbete med fjärrvärmeledningar.

Fredriksgatan kommer att vara enkelriktad från Skolgatan fram till korsningen vid Årsundavägen från och med 2024-05-02 till och med 2024-06-11.

På Årsundavägen, mellan Fredriksgatan och Agavägen, kommer trafiken ledas till att gå på den västra sidan där trafiken kommer kunna åka i bägge riktningar.

Slutlig asfaltering av Fredriksgatan kommer att ske från juni och framåt.

Januari 2024

Fram till och med april kommer fjärrvärmeledningens sista delar att färdigställs med arbete på de platser som ej gjorts klart tidigare, ex. Forsbacka, vid Gavleån, Ytterhärde, Tavlan samt några delar vi Valbo. På sträckan mellan Valbo och Ersbo där det pågått arbete under hösten och vintern fortsätter arbetena.

När vädret och markförhållandena tillåter det kommer återställningsarbeten som inte gjorts klart att utföras, preliminärt i april 2024.

Fjärrvärmeledningen rengörs och fylls med fjärrvärmevatten i maj/juni 2024 och därefter fortsätter återställningsarbeten.

December 2023

Slutåterställning med fräsning av den tillfälliga asfalten och därefter läggning av permanent asfalt görs under vår/försommar 2024.

Oktober 2023

Återställning pågår längs såväl Fredriksgatan som Åsgatan. Asfaltering ska ske under oktober och november och därefter kommer vägarna öppnas för trafik som vanligt.

Ett nytt arbete påbörjas under oktober 2023 för att byta ut den angränsande ledningenen i Sandviken som det gemensamma röret kopplas ihop med. Mer om det arbetet går att läsa här!

Maj 2023

Med start 15 maj påbörjas grävningar läng Fredriksgatan, mellan Storgatan och Hyttgatan (etapp grönpå kartan med alla grävarbeten), och de etapper som inte gjordes under hösten. Längre ned på sidan finns bilder som visar hur trafiken kommer att omledas under arbetets gång.

Grävarbetet längs Fredriksgatan, mellan Skolgatan och Seegatan (etapp lila) kommer att starta 12 juni och pågå till och med oktober.

Arbetet på Åsgatan, mellan Malmgatan och Stensmovägen startar vecka 32 och planeras pågå till och med oktober.

Mars 2023

Föreberedelser pågår inför grävstart på de etapper längs Fredriksgatan som inte gjordes i höstas. Så snart tjälen är ur marken kommer grävning att påbörjas. Preliminärt sker detta under maj månad.

Det pågår också arbeten längs Gästrikeleden mellan Hemlingby och Valbo köpcentrum i Gävle kommun. Den etappen är avstängd till april 2024 för att det ska bli säkert både för allmänheten och för de som arbetar med ledningen. Har du frågor om Gästrikeleden kan du vända dig till Gävle Kommun på 026 – 17 80 00 eller höra av dig via mejl.


September 2022

Under september har svetsarbeten färdigställts på Fredriksgatan, Storgatan och Malmvägen. Svetsskarvarna har kontrollerats innan skarvisoleringsarbeten tagit vid. Slutligen skall rören förvärmas innan schakterna på Fredriksgatan och Storgatan/Malmvägen börjar återfyllas. Rörläggnings- och svetsarbeten har påbörjats på Stensmovägen.

På en ledningssträcka i skogsmark norr om Åbyggenäs har svetsarbeten utförts och schaktarbeten pågår i övrigt längs nästan hela sträckan mellan Lövbacken och Gavleån.

Passage av Gävlevägen, v559, mellan Sandviken och Forsbacka har förberetts genom att skyddsrör har borrats under vägen.

Se tidplaner längre ned på sidan. Välkommen att höra av dig om du har några frågor.


Juli 2022

Bygget pågår i Sandviken längs Fredriksgatan, i industriområdet Lövbacken och i närheten av Forsbacka.

Arbetet i centrala Sandviken pågår för fullt och innan högsommaren blir vi färdiga med att schakta flera delsträckor. Direkt efter en kortare semesterperiod återupptas arbetet och vi kommer i mitten av augusti att starta med att lägga ner fjärrvärmerören i backen. Planerad start för rörläggning och svetsning är vecka 32.

Se separata tidplaner nedan. Det pågår också avverkning längs skogspartierna på hela ledningssträckningen.


Maj 2022

Nu pågår förberedelserna för byggstart som är planerad till vecka 20. Byggstart kommer att ske i Sandviken längst Fredriksgatan och i industriområdet Lövbacken.

Ledningen läggs ner i marken så när arbetet är färdigt kommer du som bor och vistas i området inte att märka någon skillnad från hur det ser ut idag. Men under arbetets gång så måste vi stänga av gator och leda om trafiken för att det ska bli säkert både för er som bor och vistas i området och för de som arbetar med ledningen. Det kan innebära att du under vissa perioder får ta en annan väg än den du vanligtvis tar. På kartan kan du se hur trafiken leds om under projektets gång.


April 2022

Projektet fick i början av april klartecken från att påbörja byggnationerna.

Hösten 2020

Projektet har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet Länk till annan webbplats. och projekteringen pågår.

Om projektet

Genom att binda samman kommunernas fjärrvärmenät används Gävles överskott av värme för att värma även Sandvikens fjärrvärmenät. Idag produceras Sandvikens fjärrvärme i värmeverket i Björksätra. Gävles fjärrvärme kommer från 100% förnybara energikällor som exempelvis restvärme från industrin.

Tidsplan

Projekteringen startade under hösten 2020 och byggstart av fjärrvärmeledningen i mitten av maj 2022. Projektet förväntas bli klart under 2024.

Projektet kommer att ske i tre etapper och mer detaljerade tidsplaner publiceras löpande här på webben.

Övrig infomation och material

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva.

På sträckan Gävle till Forsbacka kommer Gästrike Vatten att samförlägga en råvattenledning.

Karta med ledningssträckningen

Ledningen läggs ner i marken så när arbetet är färdigt kommer du som bor och vistas i området inte att märka någon skillnad från hur det ser ut idag. Men under arbetets gång så måste vi stänga av gator och leda om trafiken för att det ska bli säkert både för er som bor och vistas i området och för de som arbetar med ledningen. Det kan innebära att du under vissa perioder får ta en annan väg än den du vanligtvis tar.

Längs den flerfärgade breda linjen utförs arbetet i sju olika deletapper. Flera av etapperna blev färdiga under sommaren 2022 och i maj 2023 startade arbetet för de återstående etapperna i Sandvikens tätort. Arbetet pågick till och med november 2023. Slutåterställning med fräsning av den tillfälliga asfalten och därefter läggning av permanent asfalt görs under maj-juni 2024.

Karta över arbetsområde SandvikenFörstora bilden

Karta över arbetsområde Sandviken

Observera att tiderna på kartan är preliminära och den senaste informationen finns i texten ovan.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller funderingar kring projektet? Hör gärna av dig till Kundservice.

Mediafrågor? Här hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig.

Senast uppdaterat