Logo

Strömavbrott

Innan du felanmäler strömavbrott kan du göra en enkel felsökning själv. Här är några handfasta tips för dig som kund hos oss.

Innan du kontaktar oss och felanmäler finns det några enkla saker du kan kontrollera.
 1. Titta på vår hemsida för att se om det finns någon känd driftstörning i ditt område
  Vi försöker att publicera information på hemsidan så snart som möjligt för att du ska få veta vad som har skett. Finns det en aktiv driftstörning så är vi ute och avhjälper avbrottet.
  Aktuell driftinformation

 2. Se om grannen har el eller om du bor i lägenhet om belysningen i trapphuset funkar
  Om grannen har el eller belysningen i trapphuset funkar är det troligtvis något fel i din egen anläggning.

 3. Titta på elmätaren efter fasindikeringen
  Bor du i flerfamiljshus kan din elmätare finnas i lägenheten, källaren eller i trapphuset. Om du bor i enfamiljshus kan den sitta på fasaden eller inomhus. Visar din elmätare att alla faser är aktiva (L1, L2 och L3) så är det fel i din anläggning. Saknas någon av faserna i displayen på din elmätare så kan du kontakta oss.

 4. Undersök om jordfelsbrytaren har löst ut.
  Slå ifrån alla säkringar och återställ sedan jordfelsbrytaren. Slå sedan till en säkring i taget tills du har hittat felet. Behöver du vidare hjälp med detta så måste du kontakta en behörig elinstallatör.
Display för Kamstrups elmätare.

Display för Kamstrups elmätare.

Avbrottsersättning

I ellagen finns bestämmelser som innebär att du kan ha rätt till ersättning för strömavbrott som varar längre än 12 timmar. Denna ersättning ska inte jämföras med det skadestånd som du kan ha rätt till om du lidit skador av strömavbrottet. Avbrottsersättningen fungerar istället som en ersättning för den uteblivna elöverföringen.

För att du som elnätskund ska ha rätt till avbrottsersättning måste det aktuella strömavbrottet ha varat i minst 12 sammanhängande timmar. Avbrottet anses vara avhjälpt om elöverföringen fungerat oavbrutet i minst två sammanhängande timmar efter avbrottet.

Rätt till avbrottsersättning

Alla kunder som har ett avtal med ett elnätsföretag och har en anläggning ansluten till ett elnät, har rätt till avbrottsersättning. Det spelar ingen roll om du är en konsument eller näringsidkare.

Undantag för avbrottsersättning

Det finns ett antal undantag då du som elkund inte är har rätt till avbrottsersättning:

 • Avbrottet har varat mindre än 12 timmar.
 • Avbrottet har varit planerat för att göra det möjligt för oss att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet.
 • Avbrottet är orsakat av ett fel i elnätet som beror på omständigheter utanför Sandviken Energis kontroll och där vi skäligen inte kunde ha förväntats räkna med att det skulle kunna inträffa samt skäligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit det.
 • Avbrott som orsakats av fel på stamnätet som drivs av det statliga affärsverket Svenska Kraftnät.
 • Elavbrott som beror på elkundens försummelse.

Ersättning

För varje avbrott längre än 12 timmar ersätts du med 12,5 procent av din beräknade årliga nätavgift, dock lägst 1200 kronor. I den beräknade årliga nätavgiften ingår både den fasta abonnemangsavgiften och den rörliga elöverföringsavgiften. Om avbrottet varar längre än 24 timmar utökas ersättningen med ytterligare 25 procent av den beräknade årliga nätavgiften för varje påbörjad 24-timmarsperiod. Även här är den minsta ersättningen 1200 kronor. Du kan maximalt få ersättning med 300 procent av din beräknade årliga nätavgift.

Om du även fått skadestånd för skador som orsakats av strömavbrottet dras avbrottsersättningen från detta belopp.

När får jag avbrottsersättningen?

Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning. Den ska betalas ut av oss inom sex månader och om detta inte sker ska den berörda kunden kräva avbrottsersättning från oss som elnätsbolag. Det ska göras inom två år från det att strömavbrottet upphörde.

Om något har gått sönder

Om du som kund drabbats av skador kan du ha möjlighet att begära skadestånd. Avbrottsersättningen ska då räknas av från skadeståndet som enligt ellagen eller annan lag betalas på grund av samma strömavbrott.
Mer information om Skadestånd

Leveranssäkerhet

För att säkerställa leveranssäkerheten och förhindra oplanerade avbrott arbetar vi bland annat förebyggande med att vädersäkra vårt elnät genom att röja och gallra längs våra ledningsgator samt gräva ner våra luftledningar. Under 2023 hade vårt elnät en tillgänglighet på 99,99 procent.

Senast uppdaterat