Logo

Hållbarhet

All verksamhet inom Sandviken Energi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling utifrån ett socialt, säkert, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Bilden visar vattenkraftstationen i Gästrike Hammarby.

Bilden visar vattenkraftstationen i Gästrike Hammarby som fortfarande finns i Sandviken Energis ägo.

Vi bidrar till att skapa ett hållbart samhälle i Sandviken för framtida generationer. Vi arbetar för att kraftigt minska nyttjandet av icke förnybara resurser och för en uthållig lönsamhet. Vi arbetar också långsiktigt för att skapa en trygg och säker arbetsplats för alla våra medarbetare och kunder.

I vår års- och hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vår verksamhets klimatpåverkan.

Så jobbar vi med hållbarhet:

  • Vårt mål är att minska våra direkta CO2-utsläpp med 2 500 ton per år för att i framtiden blir helt klimatneutrala.

  • Vi har ställt om vår fordonsflotta till att bli helt fossilfri. Även våra arbetsmaskiner och vår bandvagn tankas med fossilfri diesel.

  • Vi arbetar aktivt med att skydda våra viktiga yt- och grundvatten genom att se till att vi har effektiv vattenrening vid våra anläggningar.

  • Vi arbetar aktivt med att skapa en trygg arbetsplats med säkerheten i fokus - hos oss ska alla medarbetare kunna arbeta ett helt arbetsliv utan att ta skada.
  • Vi tar stort ekonomiskt ansvar och ska vara lönsamma och gå med vinst. Men vi delar också med oss till lokalsamhället och återinvesterar vår vinst i Sandviken och våra kunder.

  • Vi är ett företag och samarbetar mellan våra olika verksamheter vilket ger effektiva och resurssnåla lösningar och att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda tjänster och produkter.
De globala målen för hållbar utveckling.

Agenda 2030

För att nå en hållbar värld behöver företag och organisationer i alla länder arbeta mot samma mål. Det är möjligt tack vare FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. De övergripande målen handlar om:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter.
  • Att lösa klimatkrisen.
  • Att främja fred och rättvisa

Genom vårt arbete med att producera lokal och förnybar energi genom vattenkraft, hållbar infrastruktur för energiförsörjning med värme och el, dricksvatten och avloppsrening, kommunikation med fiber samt drift och underhåll av gatuvägnätet, bidrar vi till många av de globala målen.

Med vårt uppdrag i fokus för att skapa en hållbar infrastruktur som är ekonomiskt, socialt samt ekologiskt hållbar bidrar vi främst till mål 5 , 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 samt 15. Dessa handlar om jämställdhet, rent vatten och sanitet för alla, hållbar energi för alla, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, bekämpa klimatförändringarna samt ekosystem och ekologisk mångfald.

En man på en brygga vid Korsika sjön i Kungsgården.

Ekologisk hållbarhet

Vi arbetar långsiktigt för att minska vårt klimatavtryck och minska nyttjandet av icke förnybara resurser, för att framtiden bli helt fossiloberoende.


Ulrika Paulsen, Arbetsmiljöingenjör och Mikael Nilsson, chef för affärsområdet Gata.

Social hållbarhet

Vi levererar hållbar infrastruktur till våra kunder varje dag, dygnet runt, och vi är en engagerad partner i utvecklingen i Sandvikens lokalsamhälle.

Utsikt över kraftvärmeverket från gamla vattentornet

Ekonomisk hållbarhet

Vi ska vara ett stabilt och lönsamt företag som levererar vinst till våra ägare - kommuninvånarna i Sandviken. Vår vinst återinvesterar vi i samhällsviktig verksamhet.

Senast uppdaterat