Logo

Avlopp

Tänk på vad du spolar ner i avloppet; fett, olja samt skadliga kemikalier ska inte spolas ned. Du bör heller inte tvätta din bil annat än i en miljögodkänd biltvätt.

Miljöaspekterna får allt större betydelse för inriktningen av vårt arbete. Vi arbetar för att härleda otillåtna utsläpp och att informera hushållen och företagen om skadan av att släppa ut otillåtna och miljöfarliga ämnen.

Minskade utsläpp är en förutsättning för att vi ska kunna öka användningen av biologiska reningsmetoder. Det är också en förutsättning för att minska kemikalieanvändningen och recirkulera de näringsämnen som är en restprodukt från våra reningsverk.

När det gäller miljösäkerhantering av oljeavfall hänvisar vi till Gästrike Återvinnares hemsida. Länk till annan webbplats.

Dagvatten

Med dagvatten menas det vatten som kommer från stuprännor, dränering samt avrinning från hårdgjorda ytor (vägar, torg, uppfarter mm). Vi har idag 14,3 mil som leder dagvatten, 33,4 mil vattenledningar och 7,1 mil serviser (för vatten, spill- och dagvatten).

Läs mer om dagvatten och dagvattenhantering

Tänk på detta innan du spolar

Det enda som ska spolas ned i avloppet är bara sådant som kommer inifrån oss, alltså kiss, bajs, blod och kräks. Det enda tillägget är toalettpapper – inte hushållspapper, servetter och sanitetsprodukter.

De vanligaste bovarna i avloppet är: babywipes, tandtråd, tops och hårtussar.Lite hår spelar faktiskt roll om man spolar ned i toaletten det snurrar ihop sig med annat blir det som tjocka rep som är svåra att lösa upp. Läkemedel och kemikalier ska inte heller spolas ner i avloppet.

Till oljan eller matfettet från matlagningen använder du vår miljötratt.

Bara en liten bit toapapper kvar på rullen.

Fettutsläpp från verksamheter som bland annat gatukök, personalmatsalar, restauranger med mera orsakar problem i spillvattenledningar och pumpstationer.

Stora mängder fett i ledningsnätet leder till en minskning av ledningens kapacitet. Slutligen leder ansamlingen av fett till avloppsstopp, som i sin tur kan orsaka källaröversvämningar och bräddningar av orenat spillvatten.

Enligt våra allmänna bestämmeler, ABVA, 21 § får fastighetsägare inte släppa ut eller tillföra den allmänna avloppsanläggningen vätskor, ämnen eller föremål som kan skada ledningsnätet, inverka skadligt på ledningsnätets funktion eller på reningsprocessen i avloppsreningsverk eller på annat sätt medföra skada eller olägenhet.

Miljötratten

Miljötratten är en liten tratt som hjälper miljön – och det egna hushållet. Man skruvar på den på en PET-flaska och häller överblivet fett och matolja i den, så fort fettet och oljan svalnat av lite. Sedan stänger man locket på trat­ten till nästa gång man får fett över. När flaskan är full lämnar du in den på närmaste återvinningscentral för vidare hantering.

Vinsten

Fettet och oljan omvandlas till värme, en­ergi eller bränsle istället för att orsaka stopp i avloppen.

Många har nog varit med om att det blir stopp i det egna avloppet hemma. Det är kan vara besvärligt. Men det orsakar även problem för Sandviken Energi om det kommer ner i ledningsnätet. Då bygger fettet på och det kan orsaka stora stopp – som dessutom lockar till sig råttor.

Restauranger har fettavskiljare, men mycket kommer från hushållen i vår kommunen. Miljötratten är gratis och du kan hämta den i vår reception på Gävlevägen 96.

Johan Rune visar upp miljötratten.

Tvätta aldrig bilen på gatan, p-platsen eller garageuppfarten eftersom förorenat vatten då rinner ner i brunnar eller diken och slutligen hamnar i Öjaren, Storsjön eller andra närliggande vattendrag.

Rengöringsmedel som används till biltvätt innehåller ofta lösningsmedel som skadar både människor och miljö. Vid biltvätten löses dessutom olja och tungmetaller från den smutsiga bilen ut i tvättvattnet. När du tvättar bilen på gatan eller garageinfarten rinner vattnet ut i en dagvattenbrunn som oftast inte är ansluten till något reningsverk. Det förorenade tvättvattnet går då orenat ut i bäckar och åar och hamnar till sist i någon sjö eller i havet.

Använd en miljögodkänd tvätt

Tvätta istället din bil i en gör-det-själv-hall eller i en miljögodkänd automatisk biltvätt. Där kan man bättre ta om hand om det miljöfarliga tvättvattnet eftersom avloppet är kopplat till en oljeavskiljare. På dessa anläggningar finns sedan 1996 krav på ytterligare rening av tvättvattnet innan det leds vidare till det kommunala reningsverket.

Vid enstaka rengöringstillfällen kan du ställa dig på en grusplan eller gräsmatta långt ifrån vattendrag och dagvattenbrunnar. Undvik helt biltvätt på asfalterade gator, där smutsvatten och oljerester rinner rakt ned i dagvattenledningarna och därmed ut i vattendragen.

Tvätta med såpa, miljöanpassat diskmedel eller ett miljömärkt bilschampo. Tips: Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute, tvättmedlen fungerar betydligt mer effektivt då. Om du måste använda avfettningsmedel ska detta ske vid ett avlopp med oljeavskiljare som är anslutet till ett avloppsreningsverk. Använd endast miljöanpassade avfettningsmedel. Det är i regel bara under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Schamponering av bil.

Skadliga kemikalier

I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada vattenlevande djur. Även milda tvåltvättmedel och såpa kan innehålla sådana ämnen. Avfettningsmedel innehåller ofta lösningsmedel, till för några år sedan vanligtvis lacknafta. Sådana aromatiska lösningsmedel är giftiga och skadliga både för oss människor och för livet i vattnet.

Nu finns miljöanpassade avfettningsmedel som inte innehåller aromatiska lösningsmedel, men som har visat sig fungera lika effektivt. De flesta avfettningsmedel och alla bilschampon innehåller dessutom tensider som är giftiga för vissa vattenorganismer, t ex fiskar.

När bilen tvättas på gatan finns ingen reningsanläggning som kan ta hand om de miljöfarliga ämnena i tvättvattnet, utan det släpps ut helt orenat.

Lagar och bestämmelser

Enligt 14 kap. miljöbalken ska den som använder en kemisk produkt vidta de åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. Det betyder i det här fallet att den som använder ett avfettningsmedel eller ett bilschampo ska se till att miljön inte tar skada av biltvätten. Att tvätta bilen på gatan är med tanke på risken att vattnet går orenat ut i våra sjöar och vattendrag ett felaktigt sätt att hantera kemiska produkter.

Senast uppdaterat