Logo

Priser för vatten och avlopp

Vattenverksamheten i Sandvikens kommun är helt avgiftsfinansierad, det är alltså våra kunderna som betalar för verksamheten. Det finns olika utgifter du som kund betalar för ditt vatten såsom anläggningsavgift och brukningsavgift.

VA-taxa 2024

Taxan för allmänna vatten- och avloppanläggningar inom Sandvikens Kommun gäller från och med 1 januari 2024.

VA-taxan i Sandvikens kommun är antagen av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sandviken Energi Vatten AB.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.

VA-taxan i sin helhet Pdf, 432.4 kB, öppnas i nytt fönster.

En kvinna med långt hår dricker vatten ur ett glas.

Priser år 2024

Brukningsavgifter är de återkommande avgifterna som betalas in varje månad på din faktura från Sandviken Energi. Brukningsavgifterna består av:

 • Fast årlig avgift: avser att täcka kostnader för abonnentregister, debitering med mera. Kostnaden fördelas jämnt över året och debiteras månadsvis.

 • Lägenhetsavgift: avser att ge bidrag till kapitalkostnader, reinvesteringar samt underhållskostnader. Avgiften gäller samtliga bostäder, inte bara lägenheter trots att man kan tro det på namnet. Kostnaden fördelas jämnt över året och debiteras månadsvis.

 • Kubikmeterpris (Brukningsavgift): avser att täcka kostnader för att producera och distribuera dricksvatten till våra kunder. Avgiften täcker även kostnaderna för att rena avloppsvatten.

 • Tomtyteavgift för varje påbörjat 140 kvadrat tomtyta för annan fastighet.

Priser från och med 1 januari 2024

Beräkningsexempel

Här nedan kan du se beräkningsexempel för brukningsavgifter, både för dig som är villakund eller har ett flerfamiljshus. Samtliga priser är inklusive moms.

Villakund

Exempelt är beräknat på en förbrukning om 150 m³/år, ansluten till Vatten¹, Spillvatten² och Dagvatten³.

Villakund

Kubikmeterpris (Brukningsavgift)

40,26 kr/m³

Fast avgift

3 507 kr/år

Lägenhetsavgift

1 868 kr/år

Rörlig avgift (40,26 x 150m³)

6 039 kr

Årlig vattenförbrukning

150 m³

Antal lägenheter

1

Årlig avgift (inkl moms)

11 414 kr

¹ Vatten = rent vatten som du kan dricka direkt
² Spillvatten= bad-, disk- och toalettvatten
³ Dagvatten= regn- och smältvatten

Flerfamiljshus

Exempel på ett flerfamiljshus med tio lägenheter där varje hushåll gör av med 100 m³/år, ansluten till Vatten¹, Spillvatten² och Dagvatten³.

Flerfamiljshus

Kubikmeterpris

40,26 kr/m³

Fast avgift

3 507 kr/år

Lägenhetsavgift* (1 868 x 10)

18 677 kr/år

Rörlig avgift (40,26 x 1000m³)

40 257 kr

Årlig vattenförbrukning

1000 m³

Antal lägenheter

10

Årlig avgift (inkl moms)

62 441 kr

* En lägenhetsavgift är 1 868 kr.

¹ Vatten = rent vatten som du kan dricka direkt
² Spillvatten= bad-, disk- och toalettvatten
³ Dagvatten= regn- och smältvatten

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar när man vill ansluta sin fastighet till det allmänna VA-nätet.

Du kan beräkna din anläggningsavgift. Beräkningen av anläggningsavgiften är preliminär och kommer att fastställas av Sandviken Energi.

Här kan du beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften består av följande avgifter:

 • a) Servisavgift: avser framdragningen av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt
 • b) Förbindelsepunktsavgift (FP):avser upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter.
 • c) Tomtyteavgift: per kvadratmeter tomtyta.
 • d) Lägenhetsavgift: avser alla typer av bostäder, ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
 • Grundavgift (V+S+D): för bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att förbindelsepunkt har upprättats.

Beräkningsexempel anläggningsavgifter (engångsavgifter).

Bostadsfastighet

Ändamål

Vatten, Spillvatten¹ och Dagvatten²

Antal lägenheter

1

Tomtyta (m²)

1 000

Exempel anläggningsavgifter 2024

Avgift utgår per

fastighet med


exkl. moms

inkl. moms

a) Servisavgift

1

46 834 kr

58 543 kr

b) Avgift per FP

1

40 725 kr

50 906 kr

c) Tomtyteavgift

37,66 kr/m²

1000

37 660 kr

47 075 kr

d) Lägenhetsavgift

1

11 226 kr

14 033 kr

Summa
anläggningavg.
V+S+D


136 445 kr

170 557 kr

Varav moms


34 112 kr


Avgiftsreducering

Om det inte föreligger avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål, skall avgifterna reduceras enligt följande. Avgifterna är uttryckta i procent av fullavgift.

Servisavgift

 • En ledning: 70% av avgift enligt (a)
 • Två ledningar: 85% av avgift enligt (a)
Övriga avgifter


V

S

Df

Dg

- Avgift per FP

30%

50%

20%

0

- Tomtyta

30%

50%

0

20%

- Lägenhetsavgift

30%

50%

0

20%

- Grundavgift Df utan FP

0

0

100%

0

Anmärkning

 1. Spillvatten = bad-, disk- och toalettvatten
 2. Dagvatten = regn- och smältvatten

Avgift enligt c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna a), b) och d).

Anläggningsavgifter beräknas enligt gällande taxa vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. Anordning som erfordras endast för fastighet, bekostas och ägs av vederbörande fastighetsägare.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvatten­ledning.

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver ordinarie avgift, erläggas en etablerings­avgift om 40 % av servisavgiften.

Grunden för avgiftsskyldigheten:

Anslutningar inom verksamhetsområde

Följande kriterier skall vara uppfyllda för att en fastighetsägare skall bli avgiftsskyldig enligt VA-lagen.

 • Fastighet skall ligga inom verksamhetsområde för VA
 • Fastighet har behov av VA
 • Behovet kan ej men större fördel tillgodoses på annat sätt
 • Förbindelsepunkten är upprättad
 • Fastighetsägaren är underrättad om förbindelsepunktens läge

Det innebär att när Sandviken Energi Vatten AB har meddelat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge (oftast i samband med upprättandet av nybyggnadskarta), så är det upp till fastighetsägaren att koppla in sig.

Observera

 • Det krävs inte att fastigheten faktiskt ansluts till den allmänna anläggningen för att avgiftsskyldighet skall föreligga.
 • Om fastighetsägaren däremot faktiskt anslutits föreligger avgiftsskyldighet, även om formell underrättelse om förbindelsepunktens läge inte skett.

Anslutningar utanför verksamhetsområde

VA-lagen gäller ej utanför verksamhetsområdet. Avtalsfrihet råder i princip för fastigheter utanför verksamhetsområdet. Dock bör beaktas att VA-kollektivet inte får subventionera anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet.

Sandviken Energi Vatten AB beslutar om anslutning till allmänt VA kan göras. Vid förfrågan om anslutningar utanför verksamhetsområde gäller följande kriterier:

 • Fastigheten/området har behov av anordningar för vattenförsörjning och avlopp.
 • Fastighetens/områdets behov kan inte med större fördel tillgodoses på annat sätt.
 • Fastigheten/området är möjlig att anslutas i befintligt ledningsnät.

De övriga avgifterna gäller från 2024 och tills vidare.

 • För hyra av ståndrör eller ståndrörsmätare uttas en avgift om 20 % av den fasta avgiften inkl moms per påbörjat kvartal enligt fastställd hyrestid. Efter fastställd hyrestid uttas en kostnad om 300 kronor per vecka för ståndrör som inte återlämnats. För vatten levererat genom ovannämnda betalas en rörlig avgift enligt gällande taxa.

 • För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt gällande taxa. Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet och tillfälle.

 • För sprinklerförsörjning, privat brandpost eller motsvarande skall erläggas ett årligt belopp motsvarande anslutningsdiameter i kvadrat genom fyra.
Övriga avgifter

Anslutning

exkl moms

inkl moms

100 mm

3 152 kr

3 940 kr

150 mm

6 831 kr

8 538 kr

200 mm

12 146 kr

15 183 kr

250 mm

18 980 kr

23 725 kr

300 mm

27 327 kr

34 159 kr

Om vi, på din begäran, har åtgärdat något eller om du som fastighetsägare har åsidosatt dina skyldigheter så att vi stängt av vattentillförseln fakturerar vi dig följande avgifter:

Andra avgifter

Händelse

exkl moms

inkl moms

Sönderfrusen eller på annat sätt skadad vattenmätare

Mätarens självkostnadspris

+20% + två timmar arbetstid

Mätarens självkostnadspris

+20% + två timmar arbetstid

Avstängning och återkoppling på grund av bristande betalning, per besök

2 395 kr

2 994 kr

Avstängning och återkoppling på begäran av fastighetsägaren, per besök

726 kr

908 kr

Nedtagning, uppsättning och vinterförvaring av vattenmätare

1 215 kr

1 519 kr

Städning och/eller länspumpning av vattenmätarbrunn

1 215 kr

1 519 kr

Underlåtenhet att lämna tillträde till vattenmätare

2 395 kr

2 994 kr

Förgävesförsök vid avtalat byte eller installation av vattenmätare

2 395 kr

2 994 kr

Olovlig vattenanvändning (vite)

4 857 kr

6 071 kr

Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänts, får du erlägga en avgift om 1 519 kr (inkl moms).

Senast uppdaterat