Logo

Priser för vatten och avlopp

Vattenverksamheten i Sandvikens kommun är helt avgiftsfinansierad, det är alltså våra kunderna som betalar för verksamheten. Det finns olika utgifter du som kund betalar för ditt vatten såsom anläggningsavgift och brukningsavgift.

VA-taxa 2021

Taxan för allmänna vatten- och avloppanläggningar inom Sandvikens Kommun gäller från och med 1 januari 2021.

VA-taxan i Sandvikens kommun är antagen av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sandviken Energi Vatten AB.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.

VA-taxan i sin helhet Pdf, 413.5 kB, öppnas i nytt fönster.

En kvinna med långt hår dricker vatten ur ett glas.

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar när man vill ansluta sin fastighet till det allmänna VA-nätet.

Du kan beräkna din anläggningsavgift. Beräkningen av anläggningsavgiften är preliminär och kommer att fastställas av Sandviken Energi.

Här kan du beräkna din anläggningsavgift

Anläggningsavgiften består av följande avgifter:

 • a) Servisavgift: avser framdragningen av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt
 • b) Förbindelsepunktsavgift (FP):avser upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter.
 • c) Tomtyteavgift: per kvadratmeter tomtyta.
 • d) Lägenhetsavgift: avser alla typer av bostäder, ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
 • Grundavgift (V+S+D): för bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att förbindelsepunkt har upprättats.

Beräkningsexempel anläggningsavgifter (engångsavgifter).

Bostadsfastighet

Ändamål

Vatten, Spillvatten¹ och Dagvatten²

Antal lägenheter

1

Tomtyta (m²)

1 000

Anläggningsavgifter Exempel

Avgift utgår per

fastighet med


exkl. moms

inkl. moms

a) Servisavgift

1

38 711

48 388

b) Avgift per FP

1

33 661

42 077

c) Tomtyteavgift

25,0 kr/m²

1000

24 910

31 138

d) Lägenhetsavgift

1

9 279

11 599

Summa
anläggningavg.
V+S+D


106 562

133 202

Varav moms


26 640


Avgiftsreducering

Om det inte föreligger avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål, skall avgifterna reduceras enligt följande. Avgifterna är uttryckta i procent av fullavgift.

Servisavgift

 • En ledning: 70% av avgift enligt (a)
 • Två ledningar: 85% av avgift enligt (a)
Övriga avgifter


V

S

Df

Dg

- Avgift per FP

30%

50%

20%

0

- Tomtyta

30%

50%

0

20%

- Lägenhetsavgift

30%

50%

0

20%

- Grundavgift Df utan FP

0

0

100%

0

Anmärkning

 1. Spillvatten = bad-, disk- och toalettvatten
 2. Dagvatten = regn- och smältvatten

Avgift enligt c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna a), b) och d).

Anläggningsavgifter beräknas enligt gällande taxa vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. Anordning som erfordras endast för fastighet, bekostas och ägs av vederbörande fastighetsägare.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvatten­ledning.

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver ordinarie avgift, erläggas en etablerings­avgift om 40% av servisavgiften.

Brukningsavgifter är de återkommande avgifterna som betalas in varje år. Brukningsavgifterna består av:

 • Fast årlig avgift: avser att täcka kostnader för abonnentregister, debitering med mera.

 • Lägenhetsavgift: avser att ge bidrag till kapitalkostnader, reinvesteringar samt underhållskostnader. Avgiften gäller samtliga bostäder, inte bara lägenheter trots att man kan tro det på namnet.

 • Avgift per kubikmeter: avser att täcka kostnader för att producera och distribuera dricksvatten till våra kunder. Avgiften täcker även kostnaderna för att rena avloppsvatten.

 • Tomtyteavgift för varje påbörjat 140 kvadrat tomtyta för annan fastighet.

Avtalspriser från och med 1 januari 2021

Beräkningsexempel

Här nedan kan du se beräkningsexempel för brukningsavgifter, både för dig som är villakund eller har ett flerfamiljshus. Samtliga priser är inklusive moms.

Villakund

Exempel beräknat på en förbrukning om 150 m³/år, ansluten till Vatten¹, Spillvatten² och Dagvatten³

Villakund

Kubikmeterpris

33,28 kr/m³

Fast avgift

2 889 kr/år

Lägenhetsavgift

1 544 kr/år

Rörlig avgift (33,28 x 150m³)

4 992 kr

Årlig vattenförbrukning

150 m³

Antal lägenheter

1

Årlig avgift (inkl moms)

9 435 kr

Flerfamiljshus

Exempel med tio lägenheter i ett flerfamiljshus där varje hushåll gör av med 100 m³/år, ansluten till Vatten¹, Spillvatten² och Dagvatten³

Flerfamiljshus

Kubikmeterpris

33,28 kr/m³

Fast avgift

2 899 kr/år

Lägenhetsavgift* (1 544 x 10)

15 440 kr/år

Rörlig avgift (33,28 x 1000m³)

33 280 kr

Årlig vattenförbrukning

1000 m³

Antal lägenheter

10

Årlig avgift (inkl moms)

51 619 kr

* En lägenhetsavgift är 1 544 kr.

¹ Vatten = rent vatten som du kan dricka direkt
² Spillvatten= bad-, disk- och toalettvatten
³ Dagvatten= regn- och smältvatten

De övriga avgifterna gäller sedan 2021 och tills vidare.

 • För hyra av ståndrör eller ståndrörsmätare uttas en avgift om 338 kr inkl moms (20 % av den fasta avgiften) per påbörjat kvartal enligt fastställd hyrestid. Efter fastställd hyrestid uttas en kostnad om 300 kronor per vecka för ståndrör som inte återlämnats. För vatten levererat genom ovannämnda betalas en rörlig avgift enligt gällande taxa.

 • För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt gällande taxa. Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet och tillfälle.

 • För sprinklerförsörjning, privat brandpost eller motsvarande skall erläggas ett årligt belopp motsvarande anslutningsdiameter i kvadrat genom fyra.
Övriga avgifter

Anslutning

exkl moms

inkl moms

100 mm

2 500 kr

3 125 kr

150 mm

5 625 kr

7 031 kr

200 mm

10 000 kr

12 500 kr

250 mm

15 625 kr

19 531 kr

300 mm

22 500 kr

28 125 kr

Om vi, på din begäran, har åtgärdat något eller om du som fastighetsägare har åsidosatt dina skyldigheter så att vi stängt av vattentillförseln fakturerar vi dig följande avgifter:

Andra avgifter

Händelse

exkl moms

inkl moms

Sönderfrusen eller på annat sätt skadad vattenmätare

Självkostnadspris

+20%

Självkostnadspris

+20%

Avstängning och återkoppling på grund av bristande betalning, per besök

2 000

2 500

Avstängning och återkoppling på begäran av fastighetsägaren, per besök

600

750

Nedtagning, uppsättning och vinterförvaring av vattenmätare

1 000

1 250

Städning och/eller länspumpning av vattenmätarbrunn

1 000

1 250

Underlåtenhet att lämna tillträde till vattenmätare

2 000

2 500

Förgävesförsök vid avtalat byte eller installation av vattenmätare

2 000

2 500

Olovlig vattenanvändning (vite)

4 000

5 000

Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänts, får du erlägga en avgift om 1 250 kr (inkl moms).

Grunden för avgiftsskyldigheten:

Anslutningar inom verksamhetsområde

Följande kriterier skall vara uppfyllda för att en fastighetsägare skall bli avgiftsskyldig enligt VA-lagen.

 • Fastighet skall ligga inom verksamhetsområde för VA
 • Fastighet har behov av VA
 • Behovet kan ej men större fördel tillgodoses på annat sätt
 • Förbindelsepunkten är upprättad
 • Fastighetsägaren är underrättad om förbindelsepunktens läge

Det innebär att när Sandviken Energi Vatten AB har meddelat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge (oftast i samband med upprättandet av nybyggnadskarta), så är det upp till fastighetsägaren att koppla in sig.

Observera

 • Det krävs inte att fastigheten faktiskt ansluts till den allmänna anläggningen för att avgiftsskyldighet skall föreligga.
 • Om fastighetsägaren däremot faktiskt anslutits föreligger avgiftsskyldighet, även om formell underrättelse om förbindelsepunktens läge inte skett.

Anslutningar utanför verksamhetsområde

VA-lagen gäller ej utanför verksamhetsområdet. Avtalsfrihet råder i princip för fastigheter utanför verksamhetsområdet. Dock bör beaktas att VA-kollektivet inte får subventionera anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet.

Sandviken Energi Vatten AB beslutar om anslutning till allmänt VA kan göras. Vid förfrågan om anslutningar utanför verksamhetsområde gäller följande kriterier:

 • Fastigheten/området har behov av anordningar för vattenförsörjning och avlopp.
 • Fastighetens/områdets behov kan inte med större fördel tillgodoses på annat sätt.
 • Fastigheten/området är möjlig att anslutas i befintligt ledningsnät.