Logo

Beräkna din anläggnings­­avgift

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet. Här kan du beräkna din anläggningsavgift. Beräkningen av anläggningsavgiften är preliminär och kommer att fastställas av Sandviken Energi.

Anläggningsavgiften debiteras när vi anvisat den så kallade förbindelsepunkten, där fastigheten ska ansluta till de allmänna ledningarna.

Läs mer om anslutningsprocessen.

Vad kostar det att ansluta din fastighet till kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning?
Storleken på anläggningsavgiften styrs av VA-taxan i Sandviken kommun, samt vilka vattentjänster som finns att tillgå. Anläggningsavgiften omfattar fastighetens andel av utbyggnaden av det kommunala vatten-och avloppsnätet. Alla kostnader för inkoppling från anslutningspunkten in i huset står du som fastighetsägare för. Installation av vattenmätare ingår dock i din anslutningsavgift.

Beräkna din preliminära anläggningsavgift med 2024 års VA-taxa för bostadsfastighet.
Här kan du beräkna anläggningsavgiften för att ansluta en fastighet. Om du vill veta anläggningsavgiften för fastigheter som används för andra ändamål än bostad, kontakta Sandviken Energi, 026-24 16 00, info@sandvikenenergi.se.

För vilka tjänster gäller anslutningen?

Verksamhetsområdet avgör vilka tjänster som finns att tillgå. Den totala anläggningsavgiften beräknas utifrån de vatten-tjänster som ska anslutas. Vi delar in våra vattentjänster i renvatten, spillvatten och dagvatten.

Renvatten – vatten av dricksvattenkvalitet
Spillvatten – bad disk och toalettvatten - kommer från hushåll, industri, biltvättar och andra verksamheter.
Dagvatten – regn- smält- och dräneringsvatten

Avgiftsskyldighet gäller för samtliga vattentjänster inom verksamhetsområdet.

Välj tjänster

Tomtyta för fastigheten

Antal lägenheter på fastigheten

Med lägenhet menas en självständig bostadsenhet enligt plan- och bygglagen. Ju fler lägenheter (bostadsenheter) man har på en fastighet desto större nytta anses man ha. För fastigheter som används till någon form av verksamhet räknas varje påbörjad 140 kvadratmeter bruttoarea (BTA) som en lägenhet.

Anslutningen är möjlig om fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppstjänster. Beräkningen av anläggningsavgiften är preliminär och kommer att fastställas av Sandviken Energi.

Det tillkommer en kostnad när du bygger ett hus, en lägenhetsavgift. När du ska bygga ska du skicka in en ny anmälan till Sandviken Energi.

Senast uppdaterat