Logo

Ordlista vatten och avlopp

Här förklaras en del ord som VA-branschen använder och som är viktiga för dig att känna till när du exempelvis ska få vatten och avlopp till din fastighet.

Ordlista

ABVA

Allmänna bestämmelser för användning av
den allmänna vatten- och avloppsanläggningen
i Sandvikens kommun. Bestämmelserna meddelas med stöd av lagen om allmänna
vattentjänster (2006:412) och har antagits av Kommunfullmäktige i Sandvikens kommun
2015-09-14.

 


Avloppsvatten

Ett gemensamt namn och samlingsbegrepp på dagvatten och spillvatten.

bild

Anläggningsavgift

Som ny kund betalar du anläggningsavgift till den som är huvudman för VA-anläggningarna. Inom Sandvikens kommun är det Sandviken Energi Vatten AB som är ett dotterföretag i Sandviken Energi-koncernen. Anläggningsavgiften omfattar fastighetens andel av av den kommunala VA-anläggningen, både verk och ledningar. Anläggningsavgiften är en engångskostnad och avgiften ska vara betald innan anslutning kan ske.
Läs mer om anläggningsavgift här.

Backventil

En ventil som bara tillåter flöde i en riktning. Till exempel en ventil som hindrar avloppsvatten att rinna tillbaka in i huset.

Brukningsavgift

Den avgift som du betalar för vatten och avlopp används till att producera och distribuera dricksvatten, underhålla ledningsnäten och att ta hand om avloppsvatten. Avgiften består av en fast och en rörlig del.
Läs mer om brukningsavgift här.

Dagvatten

Regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på markytan.

Dricksvatten

Rent vatten som vi kan dricka direkt ur kranen, använda till matlagning och dylikt. Läs mer om dricksvatten här.

Dräneringsvatten

Vatten från husgrunden som avleds genom dränering.

Dräneringspump

En pump som hjälper till att avleda dräneringsvatten när det inte kna ske genom självfall.

Fastighet

Markyta med eller utan byggnad som Lantmäteriet avgränsat i fastighetsregistret.

Fastighetsägare

En ägare av fastighet inom VA-anläggningens verksamhetsområde, enligt vattentjänstlagen (2006:412), i ABVA. Enligt vattentjänstlagen jämställs med fastighetsägare, arrendator och tomträttshavare.

Förbindelsepunkt

Gränsen mellan fastighetsägarens och Sandviken Energis ledningar. Normalt är förbindelsepunkten placerad ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Förbindelsepunkten fungerar som gräns mellan ditt och vårt ansvarsområde.

Fastighetspumpstation

Behöver du om ditt hus ligger lägre än de allmänna spillvattenledningarna eller om du ansluter till en tryckledning. Fastighetspumpstationen ligger på din fastighet.

Renvatten

Är det vattnet av dricksvattenkvalitet som vi levererar till våra kunder.

Relationsritning

En ritning där befintliga ledningar framgår, exempelvis VA-ledningar, pumpstation och el.

Recipient

Grundvatten eller vattendrag, sjö eller hav som tar emot renat spillvatten och oftast orenat dagvatten.

Redundans

Två eller flera alternativa system som oberoende av varandra utför samma uppgift och därmed kan ersätta varandra. En ökad redundans försäkrar oss om en större leveranssäkerhet och robusthet i dricksvattenförsörjningssystemet.

Servisledning

Ledning som förbinder fastigheten med det allmänna VA-nätet. Den delas av förbindelsepunkten.

Servisventil

Ventil för att stänga av vattnet till din fastighet. Det är bara Sandviken Energi som får öppna och stänga den.

Servitut

En rättighet som innebär att en fastighetsägare till exempel äger rätt att lägga ned och underhålla sina VA-ledningar som går genom en annan fastighet. Servitut upprättas skriftligen mellan berörda parter.

Självfall

Avloppsvattnet rinner tack vare att ledningen lutar. Det behöver inte pumpas.

Spillvatten

Vatten från till exempel disk, tvätt, bad, kök och toaletter. Spillvattnet renas i ett avloppsreningsverk.

Spolbrunn

Vertikalt rör som gör att självfallsledningar kan spolas om det blir stopp.

Tryckledning

En ledning med övertryck.

Täthetsprovning

Kontroll som visar att ledningarna är täta.

VA

Vatten och avlopp.

VA-anläggning (Allmän vatten- och avloppsanläggning)

Vattenverk, avloppsreningsverk, ledningsnät, reservoarer och pumpstationer och andra delar som krävs för att VA-systemet ska fungera.

VA-huvudman

Den som äger den allmänna VA-anläggningen. I Sandvikens kommun är det Sandviken Energi Vatten AB som är ett dotterföretag inom Sandviken Eergi-koncernen.

VA-kollektiv

Fastighetsägare inom verksamhetsområde för VA och andra som är anslutna till allmänna VA-anläggningar.

VA-taxa

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar inom Sandvikens kommun. Där presenteras priser och förutsättningar för prissättning för vatten- och avloppstjänster.

Vattenförsörjning

Vi tillhandahåller vatten som är lämpligt för normal hushållsanvändning.

Verksamhetsområde för VA

Verksamhetsområde kallas det geografiska område där det har eller ska ordnas allmän vatten- och avloppsförsörjning. Det är kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområdet och vilka områden/fastigheter som ska ingå.

Vattenskyddsområde

Ett vattenskyddsområden ger vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen, ett tillräckligt gott skydd i ett flergenerationsperspektiv.

Vattentjänster (VA-tjänster)

Vi har tre olika vattentjänster.

  • Leverera dricksvatten (rent vatten som vi kan dricka direkt ut kranen)
  • Avleda och rena spillvatten (förorenat vatten från hushåll, företag mm)
  • Avleda dag- och dränvatten (tillfälligt rinnande vatten till exempel regnvatten)

Senast uppdaterat