Logo

Dricksvatten

Vi levererar ditt dricksvatten som är vårt viktigaste livsmedel. Ditt vatten kommer direkt från naturen och är närproducerat. Det bästa du kan dricka när du är törstig är vårt värdefulla vatten.

Så gör vi dricksvatten

I vårt vattenverk Rökebo renar vi vatten från Öjaren som vi producerar dricksvatten av. Vi blandar ytvattnet från Öjaren med grundvatten från Årsunda och levererar sedan cirka 11 000 kubikmeter dricksvatten dagligen till cirka 15 000 kunder i Sandvikens tätort samt Kungsgården, Storvik och Jäderfors, tills dess att verket i Jäderfors åter tas i bruk sommaren 2021 efter renoveringar.

Rökebo vattenverk byggdes på 40-talet och har sedan dess renoverats och uppgraderats eftersom kraven på verket och efterfrågan på vatten har ökat i kommunen. Reningsprocessen har också utvecklats och i dag består reningen bland annat av fällning, filtrering och tillsättning av olika reningskemikalier såsom till exempel klor.

Tack vare att stora delar av vårt dricksvatten kommer från ytvattentäkten Öjaren har vi god tillgång på vatten i Sandviken. Däremot påverkas ytvattnet i högre utsträckning av naturen, årstider, klimat och väderförändringar än vad grundvatten gör.

I områden utanför tätorten Sandviken får våra kunder sitt vatten från grundvattentäkter och lokala mindre vattenverk. Vi har vattenverk i Årsunda, Kungsgården, Järbo, Österfärnebo och Kungsberget, men också möjlighet att distribuera vatten från Sandviken till olika orter för att säkerställa tillgången till dricksvatten i hela kommunen. Även i Jäderfors finns ett mindre lokalt vattenverk som startas igen sommaren 2021 efter renoveringar.

Dagvatten

Med dagvatten menas det vatten som kommer från stuprännor, dränering samt avrinning från hårdgjorda ytor (vägar, torg, uppfarter mm). Vi har idag 14,3 mil som leder dagvatten, 33,4 mil vattenledningar och 7,1 mil serviser (för vatten, spill- och dagvatten).

En person håller i ett vattenglas.

Underhåll

När dricksvattnet lämnar vattenreningsverken pumpas det ut på ledningsnätet och distribueras vidare till konsumenterna. Ledningsnätets skick har stor betydelse för hur kvaliteten är på vattnet när det når konsumenterna.

Gamla ledningar har ofta beläggningar som ibland rycks loss och följer med vattnet. Konsumenterna - alltså vi - använder vattnet i vår vardag till dryck, matlagning, tvätt mm. Varje vuxen svensk förbrukar i genomsnitt ca 180 liter vatten per dygn.

Vi har ett löpande underhåll av vattenledningarna. De spolas med hjälp av luft och vatten för att ta bort beläggningar och ge bättre vattenkvalitet. Varje år rengörs nära en fjärdedel av ledningsnätet, vilket innebär att just din ledning spolas ren minst var femte år.

Fiskängstjärnen

Ungefär 75 % av Sandvikens tätorts dagvatten leds idag till Kanalen. Detta vatten innehåller en del föroreningar i form av metaller samt en del närsalter. För att få ner föroreningshalterna i dagvattnet har vi anlagt en våtmarksanläggning belägen vid Fiskängstjärnen, strax norr om Sandviken, som färdigställdes 2003. Anläggningen gör att vattnet från kanalen får längre uppehållstid vilket ger en sedimentation av material och tungmetaller samt en reduktion av kväve. 

Vid våtmarksanläggningen går Hälsans Stig förbi och det har byggts rastplatser och fågeltorn i området. På detta sätt höjs även områdets attraktions- och naturvårdsvärden samtidigt som du får en rening av dagvattnet.

Varje månad tas det prover på inkommande och utgående vatten till våtmarken för att kontrollera funktionen. Våtmarken fungerar bäst på metaller med en reduktion på upp till ca 80 procent gällande bly, koppar och zink.

Vattenkvalitet

Livsmedelsverket är den myndighet som utformar regler och anger mål för dricksvattenhantering och kontroll. Till uppgifterna hör att sätta gränsvärden för dricksvattnets innehåll av olika ämnen. Gränsvärdena sätts utifrån tekniska, estetiska och hälsomässiga krav.

Totalt tas cirka 450 prover på dricksvattnet för att kontrollera kvaliteten samt förebygga eventuella problem. Resultaten på dessa visas separat för varje enskilt vattenverk.

I dricksvattenkungörelse finns angivet hur ofta vi skall ta vattenprov vid vattenverket och ute på ledningsnätet och vad som skall analyseras.

Vattenprov

När man analyser ett vattenprov ger man ett av tre omdömen;

  • Tjänligt, som betyder att vattnet är godkänt som livsmedel
  • Tjänligt med anmärkning, som är en varningssignal och en upplysning om att man måste utreda orsaken till förhöjda värden
  • Otjänligt, som betyder att vattnet är olämpligt att dricka

Hårdhetsgrad på dricksvatten

Hårdhetsgrad på dricksvatten

Hårdhet

Benämning

0-2

Mycket mjukt

2-5

Mjukt

5-10

Medelhårt

10-21

Hårt

>21

Mycket hårt

Vattenkvalitet - ort för ort

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

2020

Hårdhet tyska grader

°dH


6,4

2,9

2,1

2,3

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

0,012

0,0042

0,006

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,01

0,077

0,088

0,12

Kalcium, Ca

mg/l

100

32

17

13

14

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,064

0,022

0,043

0,073

Magnesium, Mg

mg/l

30

8,3

1,9

1,4

1,5

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,010

0,004

0,0087

0,013

pH 25°C


6,5<pH<9,5

7,8

8,0

7,8

7,7

Klorid, Cl

mg/l

100

17

30

26

28

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,74

<0,20

<0,20

<0,20

Färg

mg/l Pt

30

<5

<7,0

<6,2

7,6

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,19

<0,3

0,25

<0,17

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

2020

Hårdhet tyska grader

°dH


3,0

3,2

2,8

2,8

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

<0,001

<0,001

<0,001

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,035

0,025

<0,0067

0,021

Kalcium, Ca

mg/l

100

15

16

14

14

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,02

0,025

0,0008

0,0008

Magnesium, Mg

mg/l

30

4,0

4,1

3,7

3,7

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

<0,001

0,005

0,0009

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,1

8,1

8,1

8,1

Klorid, Cl

mg/l

100

13

12,5

13

13

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,36

0,35

0,37

0,37

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<7,1

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,25

0,4

<2,1

<0,11

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

2020

Hårdhet tyska grader

°dH


3,0

3,4

2,8

3,2

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,018

0,0066

0,0066

0,0042

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,021

0,096

0,15

0,087

Kalcium, Ca

mg/l

100

17

19

16

17

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,020

0,0054

0,010

0,015

Magnesium, Mg

mg/l

30

2,6

3,4

2,6

3,6

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,001

0,017

0,00053

0,049

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,0

8,0

8,0

7,7

Klorid, Cl

mg/l

100

21

21

19

16

Fluorid, F

mg/l

1.5

<0,2

<0,2

<0,2

0,2

Färg

mg/l Pt

30

<5

<7,6

<5,5

<5,5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,13

<0,2

<0,6

<0,2

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

2020

Hårdhet tyska grader

°dH


3,0

3,3

3,5

3,3

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,03

<0,019

0,017

<0,013

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,04

<0,2

0,029

<0,029

Kalcium, Ca

mg/l

100

16,5

18,5

18,5

15

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,020

0,006

0,007

0,010

Magnesium, Mg

mg/l

30

2,9

2,8

3,6

3,0

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,03

0,028

0,030

<0,026

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,0

8,1

8,0

7,8

Klorid, Cl

mg/l

100

21

22

22,5

21

Fluorid, F

mg/l

1.5

<0,3

<0,2

<0,3

<0,2

Färg

mg/l Pt

30

<6,5

<5,1

6,0

<5,3

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

4

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,22

<0,14

<0,6

<0,12

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

2020

Hårdhet tyska grader

°dH


4,0

3,6

3,9

3,7

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,011

0,008

<0,013

0,0085

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,025

0,02

0,015

0,041

Kalcium, Ca

mg/l

100

21

20

21

20

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,06

0,041

0,021

0,026

Magnesium, Mg

mg/l

30

4,8

3,6

4,4

3,7

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

0,0016

0,0019

0,0089

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,1

8,1

8,08

7,9

Klorid, Cl

mg/l

100

17

19

20

22

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,31

0,47

0,19

0,24

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

2

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,17

<0,14

<0,12

<0,17

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

2020

Hårdhet tyska grader

°dH


5,0

5,5

4,7

5,2

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

0,001

<0,001

0,0012

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,02

0,010

0,015

<0,010

Kalcium, Ca

mg/l

100

29

32

27

29

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,02

0,004

0,017

0,013

Magnesium, Mg

mg/l

30

4,0

4,7

4,0

4,7

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

0,0005

0,0009

<0,0007

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,0

8,1

8,0

8,0

Klorid, Cl

mg/l

100

11

12

12

13

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,29

0,29

0,3

0,28

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,2

<0,13

<0,13

<0,11

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

2020

Hårdhet tyska grader

°dH


-

3,25

4,0

4,3

Aluminium, Al

mg/l

0,1

-

0,0099

0,0052

0,0065

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,02

0,02

0,004

0,0053

Kalcium, Ca

mg/l

100

-

18

21

22

Koppar, Cu

mg/l

0.2

-

0,26

0,26

0,44

Magnesium, Mg

mg/l

30

-

3,2

4,6

5,2

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

0,0016

0,006

0,00045

pH 25°C


6,5<pH<9,5

7,95

7,8

7,8

7,8

Klorid, Cl

mg/l

100

-

18

21

21

Fluorid, F

mg/l

1.5

-

0,34

0,37

0,39

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5,2

<5,0

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,19

<0,2

<0,11

<0,10

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

2020

Hårdhet tyska grader

°dH


2,8

3,1

2,9

3,5

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

<0,001

0,0012

0,0038

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,05

<0,006

<0,0075

0,016

Kalcium, Ca

mg/l

100

15

16

15

19

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,02

0,0008

0,0007

0,011

Magnesium, Mg

mg/l

30

3,4

3,6

3,6

3,6

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

0,0007

0,007

0,0007

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,0

7,9

7,8

7,9

Klorid, Cl

mg/l

100

12

12

11

12

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,26

0,26

0,27

0,26

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5<

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

1

2

2

2

E coli 44°C

/100ml

<1

0

1

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,3

<0,13

<0,13

<0,11